เนื้อและผลิตภัณฑ์

Meat and Meat Products

1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพ เคมี และสรีรวิทยาของเนื้อสัตว์
1.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในกระบวนการฆ่าสัตว์, การชำแหละ, การตกแต่ง, มาตรฐานโรงงาน และการกำจัดของเสีย
1.3 เพื่อให้ได้เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภายหลังการฆ่าเช่น คุณภาพเนื้อสัตว์ การถนอมรักษา กรรมวิธีการแปรรูปเนื้อสัตว์แบบต่างๆและผลิตผลพลอยได้จากสัตว์
เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ การปรับปรุงของหลักสูตร และกระตุ้นให้นักศึกษามีการพัฒนาการกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง คุณสมบัติ และองประกอบของเนื้อสัตว์ การเตรีมสัตว์ก่อนฆ่า วิธีการฆ่า การจำแนกคุณภาพเนื้อ มาตรฐานโรงงานและอุปกรณ์ การกำจัดของเสีย การเก็บรักษาเนื้อ ผลิตภัณฑ์และการทำลิตภัณฑ์เนื้อที่นิยมในประเทศไทย
ทุกวันอังคาร 8:00 – 10:00 น.
ทุกวันศุกร์ 8:00 – 11:00 น.
1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่า ของคุณธรรม จริยธรรม
˜1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
š1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
š1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ เป็นมนุษย์
1. การเรียนแบบค้นพบ (Discovery Learning)
. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)
3. การเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด (Concept Mapping)
. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
5. การสอนโดยใช้เทคนิคคู่คิด (Think-Pair-Share)
6. การสอนฝึกปฏิบัติการ
7. การสอนโดยใช้เกม (Games
8. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
 
 
1.งานที่ใ
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2. ข้อสอบอัตนัย
3. ข้อสอบปรนัย
4. การนำเสนองาน
5. รายงานบทปฏิบัติการ
2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและ หลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
 

1. กระบ  
1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
2. การเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด (Concept Mapping)
3. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
 
 
  
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2. ข้อสอบอัตนัย
3. ข้อสอบปรนัย
4. การนำเสนองาน
5. รายงานบทปฏิบัติการ
3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทาง ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่าง มีระบบ
1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
2. การเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด (Concept Mapping)
3. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
 
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2. ข้อสอบอัตนัย
3. ข้อสอบปรนัย
4. การนำเสนองาน
5. รายงานบทปฏิบัติการ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ ความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา (Interpersonal Skills and Responsibility)
˜4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
š4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
˜4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไข ข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
š4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือ สังคม ในประเด็นที่เหมาะสม
1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
2. การเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด (Concept Mapping)
3. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
  
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2. ข้อสอบอัตนัย
3. ข้อสอบปรนัย
4. การนำเสนองาน
5. รายงานบทปฏิบัติการ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills)
˜5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่ เหมาะสม
š5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง
เหมาะสม
š5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการ สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้ Power point
มีการนำเสนอข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
การแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูล
การมอบหมายงานด้วยการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
การนำเสนองานด้วยวิธีโปสเตอร์ และวาจา
1. การนำเสนองาน
2. การสังเกต
3. การตอบคำถาม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล