โครงงานการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

Project in Printing and Packaging

เพื่อให้นักศึกษาดำเนินงานศึกษาโครงงานในหัวข้อที่สนใจ ผ่านการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาโครงงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับ ควบคุมดูแล และให้คำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอน และนักศึกษาสามารถนำเสนอผลงานสำเร็จนได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ต่อคณะกรรมการสอบป้องกันโครงงาน ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่หลักสูตรกำหนด
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ การค้นคว้า วิจัย และพัฒนาโครงงาน ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างเป็นระบบ ตลอดจนรวบรวมผลงานที่สำเร็จเสนอต่อคณะกรรมการ
- อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเอกสารและช่องทางออนไลน์แบบกลุ่ม และรายบุคคล - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
 
1.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.2.1 สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณค่าในตนเอง ตระหนักถึงการแสดงออกทั้งด้านความคิดและพฤติกรรมในห้องเรียน ทั้งต่ออาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเรียน 1.2.2 สอนความรู้ จรรยาบรรณทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เช่น การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ การผลิตผลงานที่คำนึงถึงคุณภาพ สอดคล้องกับต้นทุนการผลิต เป็นต้น 1.2.3 สอนให้นักศึกษาเห็นความสำคัญ  เห็นถึงข้อดี ข้อเสีย เรื่องระเบียบวินัยในตนเอง ฝึกให้รู้หน้าที่ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง กลุ่มเพื่อน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
1.3.1  มีการอ้างอิงเอกสารถูกต้องตามหลักวิชาการ 
1.3.2  สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.3  ประเมินผลการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าของงาน 
1.3.4  สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติงาน และการทำงานทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา 2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 เน้นหลักการทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ความเข้าใจ 
2.2.2   มอบหมายให้รายงานความก้าวหน้าในการศึกษาเป็นระยะ อย่างต่อเนื่อง 
2.2.3   มอบหมายให้วิเคราะห์แนวทางการเขียนรายงานเชิงวิชาการในกรณีศึกษาเรื่องต่างๆ 
2.2.4   มอบหมายให้ค้นหาตัวอย่างโครงการศึกษาจากสื่อประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุป และนำเสนอตามหลักการที่ศึกษา 
2.2.5   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมการกำหนดแนวคิดอย่างเป็นระบบ และถ่ายทอดข้อมูลตามลำดับขั้นตอน
2.3.1 ประเมินจากการมอบหมายงาน การสืบค้นข้อมูลต่างๆ ในด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง 2.3.2 ประเมินจากการรายงานความก้าวหน้าในการทำโครงงาน รายสัปดาห์และรายเดือน 2.3.3 ประเมินผลจากการสอบประมวลองค์ความรู้ผลการศึกษาต่อคณะกรรมการสอบป้องกัน
2.3.4    ประเมินจากการนำเสนอผลงานรูปแบบนิทรรศการและรูปเล่มโครงงาน
3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2.1    มอบหมายงาน ที่ต้องใช้หลักการวิเคราะห์ โดยมีทฤษฎีเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กัน   
3.2.2    ส่งเสริมการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  วิเคราะห์ปัญหา และการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ   
3.2.3    อภิปรายกลุ่ม การนำเสนอผลงาน การตอบคำถาม
3.3.1    การสอบประมวลความรู้ในการจัดทำโครงงานของตนเอง   
3.3.2    ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการนำเสนองานของนักศึกษาทั้งรายเดี่ยวและรายกลุ่ม   
3.3.3    สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหาทั้งในงานของตนเอง และงานที่ทำร่วมกันเป็นกลุ่ม
4.1.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 4.1.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.1.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.1.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.2.1 สอดแทรกเรื่องการมีมนุษยสัมพันธ์ การมีมารยาททางสังคมที่ดี 4.2.2 มอบหมายงานหรือจัดกิจกรรมโดยหมุนเวียนกันทำหน้าที่ผู้นำและผู้ตาม  4.2.3 การเคารพสิทธิผู้อื่น และการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การประสานงานกับผู้อื่นหรือบุคคลภายนอก 4.2.4 การแสดงความคิดเห็นและการวิพากษ์วิจารณ์งานของผู้อื่นบนหลักการที่ถูกต้อง และให้เกียรติซึ่งกันและกัน
4.2.5   ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ อ้างอิงหลักวิชาการ โดยการจัดแสดงผลงาน การอภิปรายและเสวนางานที่มอบหมายให้ค้นคว้า
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกต่อหน้าอาจารย์  เพื่อน  4.3.2 ประเมินการแสดงออกในการนำเสนองาน ทั้งแบบเดี่ยว และผลงานกลุ่ม 4.3.3 ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ 
 
5.1.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 5.1.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 5.1.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลองและสถานการณ์เสมือนจริง เพื่อฝึกนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม 5.2.2 ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยี หรือการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้า สืบค้นงาน และประมวลผลได้ 5.2.3 การใช้ตัวเลขหรือสถิติ เพื่อจัดการข้อมูลที่สืบค้นอย่างเป็นระบบ 5.2.4 การนำเสนอผลงาน โดยใช้เทคนิคการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพของผู้สื่อสาร และผู้รับสาร  
5.3.1 ประเมินจากการแก้ปัญหาของนักศึกษาในสถานการณ์จำลอง หรือสถานการณ์เสมือนจริง 5.3.2 ประเมินจากความถูกต้องในการใช้ข้อมูลและตัวเลข ในการรวบรวมข้อมูล 5.3.3 ประเมินจากการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสถานการณ์จำลอง 5.3.4 ประเมินจากการอธิบายผลของตัวเลข หรือการนำเสนอผลของการรวบรวมข้อมูลให้เข้าใจง่าย และถูกต้อง 
6.1.1 มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ 6.1.2 มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง 6.1.3 มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
6.2.1 ให้นักศึกษาใช้วิธีทำตามแบบ และทำการประเมิน วิเคราะห์ก่อน เพื่อกำหนดเป็นแนวคิดการออกแบบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ในการผลิตตามประเด็นศึกษา 6.2.3 ให้นักศึกษาสร้างสรรค์พัฒนางานสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ขึ้นใหม่ตามประเด็นศึกษา และมีแนวทางการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการผลิตได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
6.3.1 ประเมินวิธีคิดของนักศึกษา ตั้งแต่การวางแผนงาน การออกแบบ กระบวนการผลิต การตรวจสอบประเมินคุณภาพงาน 6.3.2 ประเมินตามสภาพจริงของการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนแบบรายเดี่ยว หรือ รายกลุ่ม 6.3.3 ประเมินจากผลงาน โดยมีเกณฑ์ประเมินประสิทธิผล
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 BTEPP119 โครงงานการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1.2,1.1.3, 2.1.1-2.1.3, 3.1.1-3.1.2 4.1.1-4.1.4, 5.1.3 สอบป้องกันโครงงาน 13 50%
2 2.1.1-2.1.3, 3.1.1-3.1.2, 4.1.2-4.1.4, 5.1.1-5.1.3 การรายงานความก้าวหน้า การจัดทำผลงาน การส่งงานตามที่มอบหมาย เล่มโครงงาน ตลอดภาคการศึกษา 40%
3 1.1.3 3.1.1,3.1.2, 4.1.1-4.1.3 การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา การมีส่วนร่วม การอภิปราย หรือการแสดงความคิดเห็น ตลอดภาคการศึกษา 10%
1. คู่มือการเขียนโครงงาน หรือศิลปนิพนธ์. 2560. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. เชียงใหม่
2. สิทธิ์ ธีรสรณ์, เคล็ดลับการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์. กรุงเทพฯ: บ.วีพริ้นท์ (1991) จำกัด., 2555 3. สุนิตย์ เย็นสบาย, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหนังสืออ้างอิง. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, 2543.
4. คู่มือการเขียนโครงงาน หรือศิลปนิพนธ์. 2560. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. เชียงใหม่ 
5. ฝ่ายพัฒนาคณาจารย์ สำนักวิชาการ. 2552. คู่มือการเขียนอ้างอิงและรูปแบบบรรณานุกรม. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี
สืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย  http://tdc.thailis.or.th/tdc/  http://www.riclib.nrct.go.th/link/fulltextorg.html  http://tdri.or.th/research/  http://ss.lib.cmu.ac.th/digital_collection/eresearch/searching.php  http://elibrary.trf.or.th/ctrflibrary.asp  http://library.utcc.ac.th/onlinethesis/default.asp  http://research.ifrpd.ku.ac.th/  http://lib248.kku.ac.th/aglib/  http://dcms.lib.ru.ac.th/main.nsp?view=DCMS
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อการพิมพ์สารนิพนธ์ เช่น http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/ThesisWriting2009/writing_th.html สืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย http://tdc.thailis.or.th/tdc/ http://www.riclib.nrct.go.th/link/fulltextorg.html http://tdri.or.th/research/ http://ss.lib.cmu.ac.th/digital_collection/eresearch/searching.php http://elibrary.trf.or.th/ctrflibrary.asp http://library.utcc.ac.th/onlinethesis/default.asp http://research.ifrpd.ku.ac.th/ http://lib248.kku.ac.th/aglib/ http://dcms.lib.ru.ac.th/main.nsp?view=DCMS กระบวนการและขั้นตอนการทำวิจัยอย่างง่าย http://thai-teacher.freevar.com/section3.html รศ.ดร.คมสัน สุริยะ. เกร็ดการทำวิจัย. http://www.tourismlogistics.com/index.php?option=com_content&view=categoryid=73&Itemid=89 สักขี แสนสุภา. http://rir.nrct.go.th/rir/?page=researcher&author_code=10582 การเขียนรายงานวิจัย. http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~jaimorn/re10.htm วัลลภา เตชะวัชรีกุล. รูปแบบการเขียนรายการอ้างอิงประกอบการค้นคว้า วิจัยและงานเขียนทางวิชาการ. www.ba.cmu.ac.th/wpcontent/uploads/pdf/_grad/2/19.doc https://www.youtube.com/results?search_query=การพิมพ์รายงาน+word https://www.youtube.com/watch?v=j8uSuQdRdAU การตั้งค่าระยะขอบกระดาษแต่ละหน้า และหน้าที่เริ่มขึ้นบทใหม่ใน Word https://www.youtube.com/watch?v=fQHPn5DOli0  word_16.9#ขั้นตอนการใส่เลขหน้าให้กับเอกสารทางวิชาการ 
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
1.3 ข้อเสนอแนะผ่านแบบสำรวจแนวทางการการเรียนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
2.1   การสังเกตการสอนของตนเอง ผ่านกิจกรรมประกอบแต่ละหน่วยเรียน 
2.2   การจัดพิมพ์โครงงานของนักศึกษา 
2.3   การทวนสอบผลการจัดทำโครงงานของตน
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
3.2   แนวทางการจัดทำโครงงานให้เหมาะสมกับวิชาชีพ 
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสอบปากเปล่าของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบวิธีการศึกษา และการจัดทำโครงงาน และการให้คะแนนพฤติกรรมความรับผิดชอบ
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ