การวิเคราะห์ต้นทุนและการประมาณราคา

Cost and Price Analysis

ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค์ องค์ประกอบของต้นทุน การคำนวณ การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุมต้นทุนการผลิต และดำเนินการประมาณราคา
-เข้าใจความหมายและวัตถุประสงค์งานการประมาณราคา
-รู้ประเภทต้นทุนการผลิต
-สามารถคำนวณและประเมินราคาต้นทุนการผลิต
ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค์ องค์ประกอบของต้นทุน การคำนวณ การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุมต้นทุนการผลิต และดำเนินการประมาณราคา
 -    อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาภายในชั้นเรียน  -    อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการใน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
สอดแทรกจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
1. การเข้าเรียน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
2. มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
1. รู้ความหมาย วัตถุประสงค์ และองค์ประกอบของต้นทุน
2. สามารถคำนวณ วิเคราะห์ วางแผน และควบคุมต้นทุนการผลิต
1. การบรรยาย
2. มอบหมายงานและมีการนำเสนอรายงาน
3. การศึกษาดูงานสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
1. ประเมินจากงานปฏิบัติและการนำเสนองานที่มอบหมาย
2. มีการประเมินผลความรู้ด้วยการสอบภาคทฤษฎี
สามารถคิด และวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ตามหลักการที่ได้รับมอบหมาย
1. มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
2. อภิปรายกลุ่ม ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การนำเสนอและรายงานที่มอบหมาย
1. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในงานที่ได้รับมอบหมาย
2. มีความคิด กล้าตัดสินใจและกล้าแสดงออก
3. สามารถปฏิบัติตนรับผิดชอบงานและมีส่วนร่วมในการช่วยงานที่มอบหมาย
1. จัดกิจกรรมกลุ่ม ให้ศึกษาข้อมูล
2. ปลูกฝังให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ และยอบรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
3. ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ และทำงานของตนเต็มความสามารถ
1. ผลการสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา
2. ประเมินจากผลงานที่มอบหมายและการนำเสนอผลงาน
3. ประเมินจากงานที่มอบหมาย
4. การทำงานครบถ้วนตรงตามที่มอบหมาย ส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนด
1. ทักษะความรู้พื้นฐานต้นทุนการผลิต
2. พัฒนาทักษะด้านการวางแผนงานเพื่อคำนวณต้นทุนการผลิต
3. มีความรู้ด้านกระบวนการวางแผนเพื่อการประมาณราคา
1. บรรยายภาคทฤษฎี
2. ศึกษางานกับสถานประกอบการผลิตภัณฑ์
1. ประเมินจากการนำเสนองาน
2. ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
3. ประเมินจากคะแนนสอบภาคทฤษฎี
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา มีจิตสำนึกสาธารณะ และตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และเทคโนโลยีต่าง ๆ สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความรู้ และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎี และหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา สามารถคิดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับการเรียนรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี มีภาวะความเป็นผู้นำ และผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม สามารถเลือกใช้วิธีการ และเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1 44012012 การวิเคราะห์ต้นทุนและการประมาณราคา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1,2.1,3.1,5.1 ผลการสอบกลางภาคและปลายภาค 8, 17 40%
2 1.1,4.1,5.1, 6.1 ปฏิบัติงานมอบหมาย ส่งงานตรงต่อเวลา จัดทำงานอย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดภาคการศึกษา 40%
3 1.1 2.1,3.1,5.1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 20%
-การจัดการธุรกิจการพิมพ์ หน่วยที่ 8-15. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, พิมพ์ครั้งที่ พ.ศ.2556.
- การวางแผนและควบคุมการผลิต. พิภพ ลลิตาภรณ์, พ.ศ.2556
เอกสารข้อมูลราคาการจัดทำสิ่งพิมพ์ผู้ประกอบการด้านการพิมพ์ โรงพิมพ์นันทพันธ์ พริ้นติ้ง จำกัด (เชียงใหม่)
ไม่มี
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา แบบประเมินผู้สอนโดยผู้เรียน
1. การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2. ผลการเรียนของนักศึกษา
3. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
1. สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
2. การหาข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
การทวนสอบจากคะแนนผลงานของนักศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
1. ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
2. เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้ กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ