เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์เยื่อกระดาษ

Paper Packaging Technology

รู้ เข้าใจและมีทักษะการใช้เกี่ยวกับ ประวัติ วิวัฒนาการ ประโยชน์ ประเภท สมบัติ กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์กระดาษ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ ประวัติ วิวัฒนาการ ประโยชน์ ประเภท สมบัติ กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์กระดาษ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ ประวัติ วิวัฒนาการ ประโยชน์ ประเภท สมบัติ กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์กระดาษ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 -    อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาภายในชั้นเรียน
 -    อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการใน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคลการไม่เปิดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟต์แวร์ และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา มีความซื่อสัตย์ในการเขียนโปรแกรมอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
- มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ
- เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ  เป็นมนุษย์
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ลวดลายในการประยุกต์ใช้ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีออกแบบบรรจุภัณฑ์กระดาษ รูปแบบ วัตถุประสงค์ของเทคโนโลยีออกแบบบรรจุภัณฑ์กระดาษ โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์กระดาษ

บรรยายพร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับประเด็นทางคุณธรรม และ จริยธรรม
การสังเกต เป็นวิธีการที่ดีในการเก็บข้อมูล พฤติกรรมในด้านการใช้ความคิด การปฏิบัติงาน ลักษณะนิสัย สามารถทำได้ง่ายทุกเวลา ทุกสถานที่ ซึ่งอาจสังเกตโดยมีเครื่องมือหรือไม่มีเครื่องมือก็ได้ ตามความเหมาะสม
บันทึกจากผู้เกี่ยวข้อง  เป็นการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับ ตัวนักเรียน ผลงานนักเรียน ความรู้ ความคิด ความสามารถและคุณลักษณะพฤติกรรม โดยเฉพาะความก้าวหน้าในการเรียนรู้จากครู จากเพื่อน
แบบทดสอบวัดความสามารถจริง (Authentic Test) ในปัจจุบันใช้ข้อสอบแบบปลายเปิด เน้นให้นักเรียนตอบสนองข้อคำถามในลักษณะการนำความรู้ไปใช้หรือสร้างความรู้ใหม่ จากความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เดิม จากสถานการณ์จำลองที่คล้ายคลึงหรือเรียนแบบสภาพจริง
มีความรู้ ความเข้าใจ ประวัติ วิวัฒนาการ ประโยชน์ ประเภท สมบัติ กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์กระดาษ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บรรยาย อภิปราย ประวัติ วิวัฒนาการ ประโยชน์ ประเภท สมบัติ กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์กระดาษ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การสังเกต เป็นวิธีการที่ดีในการเก็บข้อมูล พฤติกรรมในด้านการใช้ความคิด การปฏิบัติงาน ลักษณะนิสัย สามารถทำได้ง่ายทุกเวลา ทุกสถานที่ ซึ่งอาจสังเกตโดยมีเครื่องมือหรือไม่มีเครื่องมือก็ได้ ตามความเหมาะสม
บันทึกจากผู้เกี่ยวข้อง  เป็นการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับ ตัวนักเรียน ผลงานนักเรียน ความรู้ ความคิด ความสามารถและคุณลักษณะพฤติกรรม โดยเฉพาะความก้าวหน้าในการเรียนรู้จากครู จากเพื่อน
แบบทดสอบวัดความสามารถจริง (Authentic Test) ในปัจจุบันใช้ข้อสอบแบบปลายเปิด เน้นให้นักเรียนตอบสนองข้อคำถามในลักษณะการนำความรู้ไปใช้หรือสร้างความรู้ใหม่ จากความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เดิม จากสถานการณ์จำลองที่คล้ายคลึงหรือเรียนแบบสภาพจริง
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ ประวัติ วิวัฒนาการ ประโยชน์ ประเภท สมบัติ กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์กระดาษ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- การมอบหมายให้นักศึกษาออกแบบบรรจุภัณฑ์กระดาษ ตามเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
 
-ความถูกต้องในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามกระบวนการ  การใช้วัสดุให้เหมาะสมกับสิ่งของที่ไปทำการบรรจุ
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
 - พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงาน
 -พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
 - มอบหมายงานรายบุคคล เช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามกระบวนการ  การใช้วัสดุให้เหมาะสมกับสิ่งของที่ไปทำการบรรจุ
-  จัดทำรายงาน และการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ
-ความถูกต้องในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ความเป็นไปได้ของรูปแบบกระดาษกับการขึ้นรูปทรง การใช้วัสดุให้เหมาะสมกับสิ่งของที่ไปทำการบรรจุ
- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
- พัฒนาทักษะในการสืบค้น ทั้งแหล่งให้ความรู้และข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
- ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และทำรายงาน จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
- นำเสนอโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
-ความถูกต้องในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ความเป็นไปได้ของรูปแบบกระดาษกับการขึ้นรูปทรง การใช้วัสดุให้เหมาะสมกับสิ่งของที่ไปทำการบรรจุ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะ และตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 1.4 เคราพสิทธิ์ในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 2.1 มีความรู้ และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎี และหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2.2 สามารถคิดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 2.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับการเรียนรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 4.1 มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำ และผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.3 สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการ และเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1 44013001 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์เยื่อกระดาษ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา 2.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอบกลางภาคเรียน สอบปลายภาคเรียน สัปดาห์ที่ 9 สัปดาห์ที่ 17 15% 15%
2 1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6.1 มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ 6.2 มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง 6.3 มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน การฝึกปฏิบัติงานตามใบงานที่กำหนดให้ในแต่ละสัปดาห์ การมอบหมายศึกษา ค้นคว้า การนำเสนอรายงาน การทำงานกลุ่มและผลงานการอ่าน การส่งงานตามที่มอบหมาย สัปดาห์ที่1-17 60%
3 1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียนและนอกห้องเรียน สัปดาห์ที่1-17 10%
ชัยรัตน์ อัศวางกูร. ออกแบบให้โดนใจ. กรุงเทพมหานคร : สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2548. ปุ่น  คงเกียรติเจริญ, สมพร คงเกียรติเจริญ.  บรรจุภัณฑ์อาหาร  . กรุงเทพมหานคร  : แพคเมทส์, 2541. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.  หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์   กรุงเทพมหานคร : บางกอกบล๊อค , 2548. ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย   วารสารการบรรจุภัณฑ์. อรสา จิรภิญโญ.   วิวัฒนาการบรรจุภัณฑ์ . กรุงเทพมหานคร : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , 2548. อาทิตย์ ฉิมพาลี.   PACKAGING DESIGN การออกแบบบรรจุภัณฑ์  . กรุงเทพมหานคร :ก.พล พิมพ์, มปป.
ไม่มี
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง http://www.artnanastudio.com/ http://www.mew6.com http://www.bunjupun.com
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้             - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน             - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน             - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา             - ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา  แก้ไข
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้             - การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน             - ผลการสอบ             - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้  แก้ไข
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้             - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน             - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้             - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร             - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้             - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4             - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ