เทคนิคการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1

Computer Typing Techniques 1

เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาวิธีการพิมพ์สัมผัสทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยการพิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้นักศึกษาสามารถพิมพ์สัมผัสได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ และสามารถประยุกต์งานพิมพ์ในการจัดทำเอกสารได้
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการพิมพ์สัมผัสที่ถูกต้องและรวดเร็วในการพิมพ์งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์
ศึกษาวิธีการพิมพ์สัมผัสทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยการพิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้นักศึกษาสามารถพิมพ์สัมผัสได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ To study how to touch-type both Thai and in English languages with correctly, accurately and precisely.
3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความซื่อสัตย์ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อตนเองและผู้อื่น มีความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีความอดทนและเพียรพยายาม เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร และสังคม มีจิตสำนึกและมีมโนธรรมที่แยกแยะความถูกต้องความดี และความชั่ว
ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวินัยเน้นการเข้าเรียนตรงเวลาการแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ  ในด้านความซื่อสัตย์ เช่น เน้นการฝึกพิมพ์ถูกวิธี ไม่แอบมองแป้น ไม่ลบคำผิด เน้นย้ำให้มีความอดทนและเพียรพยายามฝึกฝนนอกเวลาอย่างสม่ำเสมอและ ให้รางวัลคนที่มีความเพียร อธิบายกฎเกณฑ์ในเรื่องระเบียบการใช้ห้องเรียน ได้แก่ปิดเครื่องอย่างถูกวิธีหลังใช้งานทุกครั้ง ไม่นำอาหารเข้ามารับประทานในห้องเรียน เก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อย ปิดไฟ พัดลม เครื่องปรับอากาศ ยกย่อง ชมเชย ผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ตักเตือนผู้ที่ทำผิดกฎเกณฑ์
ในด้านความมีวินัย ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรียน การตรงต่อเวลา สังเกตการแต่งกาย นด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง ประเมินจากความก้าวหน้าในการพิมพ์ของผู้เรียน ในด้านการเคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบการใช้ห้องเรียน ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน สังเกตพฤติกรรมการปรับปรุงตนเองของผู้เรียนหลังจากการตักเตือน
ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของวิชาเพื่อนำประโยชน์ของการเรียนไปใช้ในวิชาอื่น ๆ เช่น การทำวิจัย และการทำรายงานอื่น ๆ นอกจากนี้เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการทำงาน เช่น การรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอผู้บริหารด้านการวางแผน การควบคุม การประเมินผลรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน ความรู้ที่ต้องได้รับมีสาระสำคัญดังนี้ การเรียนรู้วิธีพิมพ์แป้นอักษรไทย – อังกฤษ ด้วยคอมพิวเตอร์ วิธีพิมพ์สัมผัสได้แม่นยำ ถูกต้อง รวดเร็ว เทคนิคที่ดีในการพิมพ์สัมผัส เพื่อเป็นพื้นฐานให้สามารถนำไปใช้ในการเรียนวิชาอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยผู้สอนทำหน้าที่เป็นโค้ชและพี่เลี้ยงโดยดำเนินการดังนี้ ผู้สอนอธิบายวิธีเคาะแป้น เป็นเคาะ เป็นคำ (ในการกำหนดคำให้นักศึกษามีส่วนร่วมนำเสนอ) ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ ผู้สอนจับเวลาการพิมพ์ระยะสั้น ๆ ไม่เกินครึ่งนาที 2-3 ครั้ง ในการฝึกพิมพ์เป็น เคาะ เป็นคำ เพื่อพัฒนาความเร็วและความแม่นยำ ให้ผู้เรียนฝึกพิมพ์เป็นประโยค ผู้สอนสังเกตการฝึกพิมพ์ของแต่ละคน หลังจากนั้นจับเวลา 1 นาที 2 – 3 ครั้ง
ให้ทดสอบท้ายบทโดยพิมพ์และคิดคำ เป็นรายบุคคลโดยผู้สอนบันทึกสถิติการพิมพ์ของแต่ละคนไว้ การสอบกลางภาค – ปลายภาค
ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการคิด โดยสามารถเสนอแนวทางในการนำความรู้ที่มีอยู่นำมาใช้ได้ โดยคิดค้นโดยนำความรู้และประสบการณ์ประยุกต์ใช้ มีความกล้าในการตัดสินใจที่สอดคล้องกับสถานการณ์
ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการคิดคำใหม่ ๆ เพื่อฝึกพิมพ์โดยนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ สามารถตัดสินใจก้าวนิ้วได้รวดเร็ว
สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมและพฤติกรรมการพิมพ์ขณะทดสอบท้ายบทเป็นรายบุคคลการสอบกลางภาคและปลายภาค
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
มีความสามารถสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล และเข้าใจความแตกต่างระหว่าง บุคคล      4.1.2 มีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบ      4.1.3 มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์
4.2.1 ให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อซักถามระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 4.2.2 แสดงผลการประเมินของผู้เรียนอย่างเปิดเผยเพื่อให้เกิดความท้าทาย กระตือรือร้น 4.2.3 ให้ผู้เรียนที่มีความสามารถด้านทักษะการพิมพ์เป็นที่ปรึกษาแก่เพื่อนที่มีปัญหา
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน 4.3.2 ประเมินจากผลความก้าวหน้าของผู้เรียนจากผลการทดสอบแต่ละครั้ง  
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา      5.1.1 มีทักษะในการคิดคำนวณเชิงตัวเลข มีทักษะด้านการพิมพ์ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน มีความเข้าใจหลักการคิดคำและสามารถคิดคำได้ถูกต้อง มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จากเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้สอนอธิบายวิธีการคิดคำนวณจำนวนคำสุทธิต่อนาทีทั้งพิมพ์ไทยและพิมพ์อังกฤษ ให้ผู้เรียนฝึกคิดคำนวณจำนวนคำสุทธิจากสถานการณ์ซึ่งผู้สอนกำหนดเพื่อ ตรวจสอบความเข้าใจ ผู้สอนสอบถามคำตอบจากผู้เรียนเป็นรายบุคคล มอบหมายให้ผู้เรียนเลือกสื่อการสอนจากเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน
ประเมินจากการสรุปและอภิปราย ประเมินจากการคำนวณคำสุทธิของผู้เรียนในการทดสอบท้ายบททุกครั้ง
เรียนรู้จากความสนใจและความตั้งใจเรียนของนักศึกษา ที่แสดงออกเมื่อผู้สอนทำการสอน
การให้งานเพื่อฝึกปฏิบัติ ความรับผิดชอบในงาน และการส่งงานตรงตามกำหนดเวลา ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
การตรงต่อเวลา และการส่งงานตามกำหนดเวลาทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
1 BBABA509 เทคนิคการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1.1 2.1.3 5.1.1 การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 9 , 17 25%, 25%
2 1.1.1. 3.1.1 3.1.2 3.1.3 4.1.4 6.1.3 -งานกิจกรรมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 2.1.2 2.1.4 6.1.1 -งานที่มอบหมาย -การมีส่วนร่วม เสนอความคิดเห็น ตลอดภาคการศึกษา 20%
4 1.1.2 1.1.3 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
- เอกสารเรียบเรียงโดยอาจารย์ผู้สอน
บทเรียนการพิมพ์สัมผัส. Available: www. https://www.typingstudy.com/th-thai_kedmanee-3/lesson/1/part/2
สุชาติ  กันชัย. ฝึกพิมพ์กับโยงใยไทยศึกษา. www. http://www.thaiedu.net/typing/typing_ thai.php?lesson=T0102.
กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา การประเมินประสิทธิผล จัดทำขึ้นโดยมีวิธีการดังนี้ การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับขอบข่ายและวิธีการสอนระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 1.2 การให้นักศึกษาประเมินผู้สอนที่มีต่อการใช้โปรแกรมพิมพ์สัมผัส 1.3 การประเมินผู้สอนตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์การประเมินการสอน การใช้กลยุทธ์การเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินการสอนดังนี้ 2.1 การแสดงความคิดเห็นที่มีต่อผู้สอนโดยซักถาม และใช้แบบสอบถาม ผลการเรียนของผู้เรียน การทวนสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การทวนสอบผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
การปรับปรุงการสอน สรุปการประเมินจากข้อ 2 เพื่อวิเคราะห์ผลและนำมาปรับปรุงการสอนดังนี้ การจัดกิจกรรมการระดมความคิดของผู้เรียน การประชุมเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนการสอน/รายวิชาที่สอน การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพิมพ์ดีดไทย – อังกฤษ และความคิดเห็นที่มีต่อโปรแกรมฝึกพิมพ์สัมผัส
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของผู้เรียน กระบวนการสอนในรายวิชานี้ มีกระบวนการทวนสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์และเป็นมาตรฐานในรายละเอียดข้อบ่งชี้ตามความคาดหวังของผลการเรียนรู้ ได้มาจากการบันทึกความก้าวหน้าของผู้เรียน การพิจารณาผลการทดสอบท้ายบทเรียนเป็นรายบุคคลทุกบทเรียน และผลการสอบกลางภาค ปลายภาค โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบเพื่อทบทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตน
 
การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา จากผลการประเมินการเรียนการสอน ผลการเรียนรู้ประจำวิชา และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รวมของรายวิชานำมาสู่การวางแผนปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและรายละเอียดของรายวิชาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้นดังนี้ 5.1 การปรับปรุงรายวิชาเมื่อครบกำหนด 4 ปี หรือตามข้อเสนอแนะจากผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 5.2 การหมุนเวียนเปลี่ยนผู้สอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดมุมมอง ความคิด ความเข้าใจ ทักษะ อันดีเชิงวิชาการจากผู้สอน