สุนทรีศาสตร์

Aesthetics

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในคุณค่าและความงามทางสุนทรียศาสตร์ของศิลปะแขนง ต่าง ๆ ทั้งตะวันตกและตะวันออก
วิกฤตโควิทระบาด
ศึกษาความรู้ทางสุนทรียศาสตร์เพื่อให้เห็นคุณค่าและความงามของศิลปะแขนงต่าง ๆ ของ ประเทศตะวันตกและตะวันออก การเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของแต่ละสมัย
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เฉพาะรายที่ต้องการ
พัฒนานักศึกษาให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความซื่อสัตย์มีน้ําใจ ใฝ่รู้ใฝ่คิด มีสํานึกในการ หวงแหนรักษามรดกทางวัฒนธรรม ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
สอดแทรกระหวางการเร ่ ียนการสอนทุกครั้ง ตรวจสอบการเข้าชั้นเรียน แสดงความคิดเห็นเรื่องความมีวินัย ตรงต่อเวลา มอบหมายงานให้รับผิดชอบเป็นกลุ่มให้ช่วยเหลือกัน
ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน และการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในที่มา รูปแบบและประโยชน์ใช้สอย งานสถาปัตยกรรมไทยแบบ ประเพณีจากศาสนสถานภาคต่างๆ เช่น วัด โบสถ์วิหาร เจดีย์ทั้งการใช้พื้นที่ ตัวอาคาร และการประดับ ตกแต่ง ตลอดจน คติความเชื่อและประเพณีท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
- การบรรยายประกอบสื่อผสม
- การอภิปราย
- การนําเสนอรายงานการค้นคว้า
- ประเมินจากการสอบกลางภาคและปลายภาค
- ประเมินจากรายงานบุคคลและรายงานกลุ่ม
- การแสดงความคิดเห็นและการอภิปรายในห้องเรียน
พัฒนาความสามารถด้านการค้นคว้า เรียนรู้และวิเคราะห์สถาปัตยกรรมไทยที่เกิดขึ้นจากค่านิยม ทางวัฒนธรรมแบบแผนประเพณีคติความเชื่อ วัสดุก่อสร้าง ตลอดจนสภาพแวดล้อม
- การบรรยายประกอบสื่อผสม
- การมอบหมายงานกลุ่มและนําเสนอแนวคิดวิเคราะห์
- การสะท้อนแนวคิดทางปรัชญาจากการอภิปรายกลุ่ม
- ประเมินจากการสอบกลางภาคและปลายภาค
- ประเมินจากรายงานบุคคลและรายงานกลุ่ม
- การแสดงความคิดเห็นและการอภิปรายในห้องเรียน
- มีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
- แสดงความเป็นผู้นําและผตามในการท ู้ ํางานเป็นกลุ่ม
- รับผิดชอบในการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบงานที่มอบหมายตรงเวลาที่กําหนด
- มอบหมายงานกลุ่ม
- การอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
- ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย
- ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการทางานกล ํ ุ่ม
- ทักษะการสบคื ้นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนองาน
- บรรยายใหค้ ําแนะนําและอภิปราย
- นําเสนอโดยใช้รูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
ประเมินจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนองาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา
1 42024001 สุนทรีศาสตร์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.3.1 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค ตรวจแบบร่าง สอบปลายภาคนําเสนอผลงาน 4 8 13 16 10% 20% 10% 20%
2 2.3.2 , 3.2.1 , 4.2.1 , 4.2.2 , 5.1.3 วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนําเสนอ รายงาน การทํางานกลุ่มและผลงาน การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาค การศึกษา 30%
3 1.1.2 , 1.1.4 ,1.1.5 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาค การศึกษา 10%
หนังสือสุนทรียศาสตร์.รองศาสตร์จารย์ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ
หนังสือสุนทรียศาสตร์โดย วนิดา ขําเขียว