การฝึกงานทางบริหารธุรกิจ

Job Internship in Business Administration

จุดมุ่งหมายของการฝึกงานทางวิชาชีพ เป็นการฝึกให้นักศึกษาได้เรียนรู้สิ่งต่อไปนี้
-  เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ทางด้านการตลาดและอื่นๆ ที่ได้ศึกษามาในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง
-  เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานด้านการตลาด การจัดการ การบัญชี คอมพิวเตอร์และอื่นๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาในการทำงาน
-  เพื่อให้นักศึกษาฝึกการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และมีวินัยในการปฏิบัติตนตามข้อบังคับการปฏิบัติงานในฐานะพนักงานของสถานประกอบการจิรง
-  เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
- เพื่อให้อาจารย์นิเทศ พนักงาน พี่เลี้ยงและนักศึกษาเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของการฝึกงานทางวิชาชีพจริงและมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน
- เพื่อให้อาจารย์นิเทศ พนักงาน พี่เลี้ยงและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลกระบวนการฝึกงานทางวิชาชีพอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารายวิชา
ศึกษาและฝึกปฏิบัติทักษะการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือการฝึกงานทางวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นฝึกทักษะในด้านความรู้เกี่ยวกับงานสหกิจศึกษาหรือการฝึกงานทางวิชาชีพ ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะในการทำงานเป็นทีม การปรับตัวเข้ากับสังคมการทำงาน ด้านบุคลิกภาพและมารยาท ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
1.มอบหมายให้มีการรายงานผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงานทั้ง ส่วนบุคคลและภาพรวมของงาน
2. กระตุ้นให้มีการใช้ข้อมูลที่มาจากระบบสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนงานและนำเสนอผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย เคารพกฎกติกามารยาท มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิส่วนบุคคล มีความซื่อสัตย์ในงานที่ได้รับมอบหมาย โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
1.1 มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์การและสังคม
1.2 มีจิตสำนึกและมีมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชั่ว
1 บรรยายทฤษฏีเกี่ยวกับการเริ่มต้นการปฏิบัติงาน ความจำเป็นและความสำคัญ และขั้นตอนการเขียนแผนงานด้านต่างๆ ตลอดจนความสำคัญของแต่ละฝ่ายงานเพื่อความเป็นเอกภาพของการทำงานร่วมกันในสถานประกอบการ
2 จัดกลุ่มเขียนแผนงานพร้อมปฏิบัติการ
3 สรุปการฝึกปฏิบัติงานเมื่อกลับมาจากการฝึกปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
1.ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
2.มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. ประเมินผลการทำงานทั้งตนเองและทีมงานอย่างต่อเนื่อง
4.ประเมินผลโดยใช้ข้อสอบประมวลความรู้และทักษะที่ได้รับตลอดการฝึกปฏิบัติงาน
มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ได้รับจากห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการจริงภายในเวลาหนึ่งภาคการศึกษา และมีความสามารถเชิงการเป็นผู้ประกอบการที่มีแรงบันดาลใจในการทำงานภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
1.มีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนด้านบริหารธุรกิจ ที่ครอบคลุมทั้ง การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
2.มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ทางการตลาด การเงิน การผลิตและการดำเนินงาน รวมทั้งการจัดองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
3. มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจในด้านการวางแผน การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดำเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน
4. มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าของทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจรวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
บรรยาย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงานผลการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาภายใต้สถานการณ์วิกฤติ โดยนำมาสรุปและนำเสนอ และสามารถออกแบบโครงการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในการดำเนินงานในรูปแบบการฝึกปฏิบัติงาน
1. ประเมินจากการแผนงานและผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน
2. ประเมินผลจากยอดขายส่วนบุคคล และความสามารถปรับตัวกับการทำงานเป็นทีมได้
3. ประเมินผลจากการปฏิบัติงาน
4. ประเมินผลความสามารถในการทำงานด้านบริหารตามที่ได้รับมอบหมายและสามารถนำเสนอผลการปฏิบัติการ และรวบรวมผลการทำงานให้แล้วเสร็จตามวัน เวลา ที่ได้กำหนดในแผนงานได้อย่างเรียบร้อยและถูกต้อง
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
1.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรมหรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ๆ
2. สามารถสืบค้น จำแนก วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเหมาะสม
1. การมอบให้นักศึกษาทำโครงงานพิเศษที่ต้องแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงาน
2. การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
1.วัดผลจากการประเมินโครงการ การนำเสนอผลงาน
2.สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
1.มีความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม การประสานงาน การมอบหมายบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงานซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบ
2. มีความกระตือรือร้นและและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความรับผิดชอบยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งมีความเป็นผู้ตามในจังหวะที่เหมาะสม
3. มีความสามารถในการริเริ่มแสดงความคิดเห็นใหม่ๆที่อาจมีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์
1.จัดกิจกรรมกลุ่ม
2. มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล
3. การนำเสนอรายงาน
1.วัดผลจากการประเมินโครงการ การนำเสนอผลงาน
2.สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
1.สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ
2.สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีสิทธิภาพ
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และเทคโนโลยีระบบสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
4. สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจา
1.มอบหมายให้มีการรายงานผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงานทั้ง ส่วนบุคคลและภาพรวมของงาน
2.กระตุ้นให้มีการใช้ข้อมูลที่มาจากระบบสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนงานและนำเสนอผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7
1 10003404 การฝึกงานทางบริหารธุรกิจ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ประเมินการบรรลุผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยวัดผลสัมฤทธิ์เป็นระดับคะแนน 0-100 คะแนน ตลอดภาคการศึกษา ประเมินการบรรลุผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยวัดผลสัมฤทธิ์เป็นระดับคะแนน 0-100คะแนนโดยนักศึกษาต้องผ่านการประเมินคะแนนจากสถานประกอบการและสถานศึกษารวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะผ่าน
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ข้อเสนอแนะผ่าน Facebook เพื่อเก็บข้อมูลความพึงพอใจและปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของพนักงาน ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาระหว่างการฝึกและหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกงาน ตามแบบฟอร์มประเมินของคณะ โดยพิจารณาจากพฤติกรรมและผลงานระหว่างการฝึกและรายงานการฝึกงาน ซึ่งผู้รับผิดชอบการฝึกฝ่ายสถานที่ฝึกงานต้องรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงานพี่เลี้ยงและพนักงานอื่นๆที่ทำงานร่วม/เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
ประเมินนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกงาน ตามแบบฟอร์มประเมินของคณะ โดยพิจารณาจากรายงานการประเมินตนเองของนักศึกษา บันทึกการประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกงาน และรายงานการฝึกงานของนักศึกษาเพื่อนำมาปรับปรุงการสอนในภาคการศึกษาถัดไป
อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกงานประสานงานกับผู้รับผิดชอบการฝึกฝ่ายสถานที่ฝึกงาน เพื่อตรวจสอบทำความเข้าใจในประเด็นการประเมินที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และกรณีจำเป็น จัดประชุมร่วมระหว่างผู้รับผิดชอบการฝึกฝ่ายสถานที่ฝึกงาน อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกงาน อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกงาน และอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร ๒ คน เพื่อพิจารณาหาข้อสรุป
อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกงานประมวลผลการฝึกงานของนักศึกษาทั้งหมด พร้อมทั้งผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่างๆ ของนักศึกษา ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับผิดชอบการฝึกฝ่ายสถานที่ฝึกงานและอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกงาน จัดทำรายงานผลการดำเนินการของฝึกงาน
- ที่ประชุมสาขาวิชาร่วมพิจารณาประสิทธิผลของการฝึกงาน วิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใช้ในรอบปีการศึกษาถัดไป โดยแสดงไว้ในรายงานผลการสรุปการฝึกงานของคณะ