การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

Agricultural Technology Transfer and Extension

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
กัญจนา ดีวิเศษ 2542 ผักพื้นบ้านภาเหนือ สถบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก กรุงเทพฯ 280 น.
เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ. 2538. ประวัติและวิวัฒนาการการแพทย์แผนไทย. สถายันการแพทย์แผนไทย. กรมการแพทย์. กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพฯ.
โครงารอนุรกษ์พันธุกรรมพืช สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  http://www.rspg.or.th/index.html 
พืชสมุนไพรไทย http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herb1.htm
โครงารอนุรกษ์พันธุกรรมพืช สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  http://www.rspg.or.th/index.html 
พืชสมุนไพรไทย http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herb1.htm