ฟิสิกส์พื้นฐาน 1

Fundamental Physics 1

เข้าใจเรื่องเวกเตอร์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาค จุดศูนย์กลางมวล การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิเลส กลสาสตร์ของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์เบื้องต้น คลื่นกล มีทักษะในการแก้ปัญหาโจทย์ทางวิทยาศาสตร์ ประยุกต์วิชา ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 กับชีวิตประจำวัน วิชาชีพหรือเทคโนโลยีใหม่ๆได้ มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์โดยใช้ความรู้ทางฟิสิกส์
1.  ปลูกฝังการคิดอย่างมีระบบและมีเหตุผล
2.  ส่งเสริมความให้มีความรู้ไปใช้ในวิชาชีพและเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับสูงต่อไป
3.  สามารถนาความรู้ไปใช้ในวิชาชีพและเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับสูงต่อไป
4.  สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ในชีวิตประจำวัน
ศึกษาเกี่ยวกับเวกเตอร์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาค จุดศูนย์กลางมวล การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิเลส กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์เบื้องต้น คลื่นกล The study of vectors , Newton's law of motion , work and energy , momentum and collision , center of mass , rigid body motion , oscillatory motion , fluid mechanics , heat and fundamental of thermodynamics , mechanical waves.
1 ชั่วโมง/สัปดาห์
1.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม  ·
1.1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.2.1 ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานในเวลาที่กำหนด
1.2.2 กำหนดข้อตกลงร่วมกันในการวัดผลระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
1.3.1 การให้คะแนนการเข้ำชั้นเรียน และการส่งงานตรงเวลา
1.3.2 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 
2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 บรรยายครอบคลุมเนื้อหาตามคำอธิบายรายวิชา เปิดโอกาสให้นักศึกษำมีการตั้งคาถามหรือตอบคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ
2.2.2 มอบหมายให้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม หรือศึกษาด้วยตนเอง
2.2.3 กำหนดหัวข้อทางวิชาการให้กับนักศึกษาในการค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ
2.3.1 ทดสอบย่อย
2.3.2 สอบกลางภาค สอบปลายภาค
2.3.3 ประเมินจากรายงาน หรืองานที่มอบหมาย
3.1.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.1.2 มีทักษะในการนาความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ  ·
3.2.1 อธิบายความเชื่อมโยงของความรู้ในวิชาที่ศึกษากับศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยระดมความคิดของนักศึกษาในชั้นเรียน
3.2.2 มอบหมายงานให้นักศึกษา ทำแบบฝึกหัด และนำเสนองานหน้าชั้นเรียน
3.3.1 ทดสอบย่อย
3.3.2 แบบฝึกหัด และการนำเสนองาน
4.1.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.1.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.1.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.2.1 มอบหมายงานรายกลุ่ม หรือแบบฝึกหัดให้ทำเป็นกลุ่ม
4.2.2 ให้นำเสนองาน แบบฝึกหัด โดยกำหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคน
4.3.1 ประเมินจากความรับผิดชอบงานกลุ่ม
4.3.2 ประเมินจากการนำเสนองาน
5.1.1 ประเมินจากความรับผิดชอบงานกลุ่ม
5.1.2 ประเมินจากการนำเสนองาน
มอบหมายงานกลุ่มและนำเสนอ
ประเมินจากผลงาน และการนำเสนอผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ด้านปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 FUNSC105 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1 , 3.2 การสอบกลางภาค ปลายภาค 1-15 50%
2 2.1 , 3.2 การทดสอบย่อย หรือ ทดสอบในชั้นเรียน 1-15 25%
3 4.3 , 5.2 งานที่มอบหมาย และ/หรือ แบบฝึกหัดประจำบท 1-15 15%
4 1.2 , 1.3 การประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 1-15 5%
5 1.2 , 1.3 การประเมินพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ 1-15 5%
1. แผนกหนังสือพิเศษด้านอิเล็กทรอนิกส์. (2538). อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชัน จำกัด.
2. ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. (2547). ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิทยาศาสตร์ และ วิศวกรรมศาสตร์. ปทุมธานี: ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
3. ยัง, ฮัก ดี. และ ฟรีดแมน, โรเจอร์ เอ. (2548). ฟิสิกส์ระดับอุดมศึกษา 2 [University physics with modern physics] (ปิยพงษ์ สิทธิคง, ผู้แปลและเรียบเรียง) (พิมพ์ครั้งที่ 1).  กรุงเทพฯ: เพียร์สัน เอ็ดดูเคชัน อินโดไชน่า.
4. เรย์มอนด์ เอ เซอร์เวย์ และ จอห์น ดับบิล เจเวตต์. (2559). ฟิสิกส์ 2 [Physic for scientists and engineers] (ประธานบุรณศิริ และคณะ, ผู้แปล; กีรยุทธ์ ศรีนวลจันทร์ม, ผู้เรียบเรียง) (พิมพ์ครั้งที่ 1).  กรุงเทพฯ: เซนเกจ เลินนิ่ง อินโด-ไชน่า จำกัด.
1. Boylestad, R., and Nashelsky L. (1998).  Electronic Devices and Circuit Theory (7th ed.).  New Jersey: Prentice Hall.
2. Cutnell, J.D. and Johnson K.W. (2001). Physics (8th ed.). United States of America, NJ : Jonh Wiley & Sons.
3. Floyd, T.L. (2012). Electronic devices : electron flow version (9th ed.). New Jersey: Prentice Hall.
4. Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. (2007). Fundamentals of Physics (8th ed.). New York: John Wiley & Sons. Inc.
5. Hirsch, A.J., Martindale, D., Bibla, S. (2001). Nelson Physics 11. Canada: Nelson Canada Elhi.
6. Serway, R.A., and Jewett, J.W. (2010). Physic for scientists and engineers II (8th ed.). United States: Thomson Brooks/Cole.
7. Young, H.D., Freedman, R.A. (2012).  University physics with modern physics (13th ed.). U.S.A.: Addison-Wesley.
ฟิสิกส์ราชมงคล : http://www.electron.rmutphysics.com/physics/charud/scibook/electronic-physics1/content.html
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนาแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1. ผลการประเมินผู้สอนออนไลน์
2. การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
1. ผลการเรียนของนักศึกษา
2. ติดตามงานที่มอบหมาย
3. การสังเกตการณ์สอนของผู้สอน
แผนกวิชาฯ กำหนดให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ดำเนินการดังนี้
ปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการสอน ประชุมอาจารย์ผู้สอนเพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการวัดและประเมินผล ประชุมอาจารย์ผู้สอนเพื่อจัดทำและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน
แผนกวิชามีระบบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดยการพิจารณาจาก
ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน
และในระหว่างภาคเรียน จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับทราบผลการเรียนรู้ รวมทั้งก่อนสอบปลายภาคจะมีการแจ้งผลคะแนนสะสมให้นักศึกษาได้ทราบ
ประชุมอาจารย์ผู้สอนเพื่อทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และวางแผนการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาสำหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป