เทคโนโลยีการพิมพ์

Printing Technology

ศึกษาประวัติ หลักการทางการพิมพ์ด้วยระบบการพิมพ์พื้นนูน การพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นราบ การพิมพ์พื้นฉลุ และกระบวนการพิมพ์ไร้แรงกด ตลอดจนกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์
1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความหมายและหลักการทางการพิมพ์
2. เพื่อให้นักศึกษารู้ความแตกต่างระหว่างการพิมพ์พื้นนูน การพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นราบ และการพิมพ์พื้นฉลุ การพิมพ์แบบไร้แรงกด
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถบอกประเภทการพิมพ์ที่เหมาะสมกับสื่อสิ่งพิมพ์แต่ละประเภท
ศึกษาประวัติและหลักการทางการพิมพ์ด้วยระบบการพิมพ์พื้นนูน การพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นราบ และการพิมพ์พื้นฉลุ ข้อดีข้อจำกัดของการพิมพ์แต่ละระบบ ตลอดจนการผลิตสิ่งพิมพ์ ปฏิบัติงานด้านหลักการพื้นฐานในการถ่ายทอดภาพทางการพิมพ์
- อาจารย์ประจำรายวิชา
- จัดเวลาให้คำปรึกษาเฉพาะรายกลุ่มหรือรายบุคคล ตามความเหมาะสม
มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อ ขัดแย้งแล ลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม มีการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการ พัฒนาทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ
ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

 
1 พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
2 มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3 ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4 ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
1 ประวัติและหลักการทางการพิมพ์ด้วยระบบการพิมพ์พื้นนูน การพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นราบ และการพิมพ์พื้นฉลุ
2 หลักการและพัฒนาการการพิมพ์ไร้แรงกด
3 กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์
4 ข้อดีข้อจำกัดของการพิมพ์แต่ละระบบ
1 บรรยายและการฉายสื่อภาพเคลื่อนไหว
2 มอบหมายงาน และให้มีการนำเสนอรายงาน
2 การศึกษาดูงานสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
1 ประเมินจากงานปฏิบัติและการนำเสนองานที่มอบหมาย
2 มีการประเมินผลความรู้ด้วยการสอบภาคทฤษฎี
1 สามารถคิด และวิเคราะห์ทุกเรื่องอย่างมีวิจารณญาณ
2 นำความรู้ที่ได้มาประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
1 การมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
2 อภิปรายกลุ่ม ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
1 ผลการนำเสนอและรายงานที่มอบหมาย
1 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในงานที่ได้รับมอบหมาย
2 มีความคิด กล้าตัดสินใจและกล้าแสดงออกอย่างมีขอบข่าย
3 สามารถปฏิบัติตนรับผิดชอบงานและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานด้วยความเต็มใจ
1 จัดกิจกรรมกลุ่ม ให้ค้นคว้าหาข้อมูล
2 ปลูกฝังให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ และยอบรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
3 ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ และทำงานของตนเต็มความสามารถ
1 การสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา
2 ประเมินจากผลงานที่มอบหมายและการนำเสนอ
3 ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
4 สังเกตพฤติกรรมจากการการทำงานครบถ้วนตรงตามที่มอบหมาย ส่งงานตรงตามเวลา ที่กำหนด
1 ทักษะความรู้ด้านพื้นฐานและหลักการการพิมพ์แต่ละระบบ
2 มีความรู้ข้อดีและข้อจำกัดการพิมพ์พื้นนูน การพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นราบ และการพิมพ์พื้นฉลุ
3 มีความรู้ด้านกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์
1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
2 แสดงสื่อ หรือสื่อภาพเคลื่อนไหวประกอบความเข้าใจ
3 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
4 นำเสนอผลงานตามรูปแบบที่เหมาะสม
1 ประเมินจากรายงานและรูปแบบการนำเสนอ
2 ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
1 มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย
2 มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
3 มีการเข้าเรียนตรงต่อเวลา การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย
1 สร้างเจตนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
2 ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานที่ศึกษาอยู่และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
1 พิจารณาจากผลงานปฏิบัติ
2 ผลการสอบภาคทฤษฎี
3 สังเกตจากพฤติกรรมและการแสดงออก
4 ประเมินจากผลงานทำได้ตรงตามหัวข้อที่มอบหมาย ตรงเวลา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ดารวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้งานอย่างเป็นระบบ มีมนุษย์สัมพันธ์ และมารยาทสังคมที่ดี มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยสังคมในประเด็นที่เหมาะสม สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการทำตามแบบและปฎิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัตงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
1 BTEPP101 เทคโนโลยีการพิมพ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม การเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่มอบหมายตรงตามเวลาที่กำหนด การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 ความรู้ การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 9, 18 65%
3 ทักษะทางปัญญา วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีระบบ 13, 14 10%
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ กิจกรรมกลุ่ม การอภิปราย การมีส่วนร่วม การส่งงานตามเวลาที่กำหนด 5, 7, 10, 12 10%
5 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ การจัดทำรายงานด้วยสื่อเทคโนโลยี การสืบค้นข้อมูลโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเสนอรายงานด้วยสื่อทางเทคโนโลยี 5, 7, 10, 12 5%
- การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ หน่วยที่ 9-15. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี 2553
- กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ หน่วยที่ 1-7. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540
- กระบวนการพิมพ์พื้นลึก พื้นฉลุลายผ้า และการพิมพ์ไร้แรงกด หน่วยที่ 1-7. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ หน่วยที่ 1-4. มหาวิทยาลัยสุโขทัธรรมาธิราช, 2539
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ หน่วยที่ 5-10. มหาวิทยาลัยสุโขทัธรรมาธิราช, 2539
- ระบบพิมพ์แบบต่างๆ และการนำไปใช้งาน. รศ.ดร.อรัญ หาญสืบสาย, 2548
- เทคโนโลยีการพิมพ์ ความก้าวหน้าและการนำไปใช้งาน. อรัญ หาญสืบสาย. 2557.
ไม่มี
ไม่มี
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา แบบประเมินผู้สอนโดยผู้เรียน
1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2 ผลการเรียนของนักศึกษา
3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้ กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ