ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร

Physics Laboratory 1 for Engineers

              1.1 เข้าใจและปฏิบัติการทดลองเรื่องแรง  การเคลื่อนที่แบบต่างๆ โมเมนตัมและพลังงาน 
              1.2 เข้าใจและปฏิบัติการทดลอง เรื่องความร้อนและเสียง
              1.3 ใช้สูตรคำนวณได้ทุกหัวข้อ
              1.4 เข้าใจทักษะปฏิบัติงาน
              1.5 ประยุกต์วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1กับวิชาชีพและเทคโนโลยีใหม่ๆได้
              1.6 มีจิตพิสัยในการปฎิบัติงานอย่างมีระบบโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
              2.1 เพื่อปรับกระบวนการรายวิชาให้สอดคล้องกับคุณสมบัติบัณฑิตนักปฏิบัติอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
                    2.2 เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ ความเข้าใจ ในรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1 ไปเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างอ้างอิงให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
ปฏิบัติการทดลองไม่น้อยกว่า 10 การทดลอง  โดยเนื้อหาสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร ได้แก่ การทดลองทางกลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติเชิงกลของสสาร กลศาสตร์ของไหล ความร้อน การสั่นและคลื่น
3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
มีวินัย  ขยันอดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ควานรู้ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
แบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อทำการทดลอง บรรยาย   อธิบายการทดลองพร้อมยกตัวอย่างให้เหมาะสมกับการทดลอง ให้นักศึกษาทำการทดลอง  บันทึกผลการทดลอง  วิเคราะห์  สรุปและตอบคำถามท้ายเอกสารการทดลอง ตรวจสอบความถูกต้องและให้คำแนะนำ  บันทึกผลการทดลอง  วิเคราะห์  สรุปและตอบคำถามท้ายเอกสารการทดลอง
               1. พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
               2. มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
               3. ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
                มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในด้านเนื้อหาที่ศึกษา สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา                  สามารถบูร ณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
              บรรยาย  ทำการทดลอง  การทำงานกลุ่ม  และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุป  การศึกษาโดยใช้ปัญหา  และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
              1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
              2. ประเมินจากเอกสารการทดลอง  เช่น บันทึกผลการทดลอง  การวิเคราะห์  การสรุปและตอบคำถามในการทดลอง
              3. สอบปฏิบัติรายบุคคล
               มีทักษะในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ
               1. สอนการเก็บข้อมูล  วิเคราะห์  และสรุปผลการทดลองโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์
               2. ให้ค้นคว้าด้วยตัวเองเพื่อตอบ
 
        1. สอบกลางภาคและปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์
        2. วัดผลจากการส่งเอกสารการทดลอง
        3. สังเกตจากการแก้ไขปัญหาโจทย์
                1. มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
                2. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                3. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
               1. แบ่งกลุ่มเพื่อทำการทดลอง
               2. มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล
               1. ประเมินจากเอกสารการทดลองที่ส่ง  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
               2.  ประเมินจากการตอบคำถามท้ายการทดลอง  
                 1. สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
                 2. สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
 
               1. สามารวิเคราะห์ผลการทดลองได้โดยสามารถประมวลผลเปรียบเทียบค่าความคลาดเคลื่อนได้
               2. นำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลการทดลองได้โดยการใช้กราฟ
                1. ประเมินจากเอกสารการทดลองที่ส่ง
                2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการสรุปผลการทดลองและการวิเคราะห์แก้ปัญหาท้ายการทดลอง
สามารถได้เครื่องมือการทดลองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
                สอนบรรยายการใช้เครื่องมือพร้อมมีคู่มือให้ศึกษา
                 สังเกตการปฏิบัติการการใช้เครื่องมือรายกลุ่มและรายบุคคล
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 รายวิชานี้แบ่งเป็นการทดลองทั้งหมด 10 การทดดลอง หัวข้อการทดลอง การวัดและประเมินผลรายวิชาให้ดำเนินการ งานที่มอบหมาย 3 20
                1. คู่มือปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
                2. ฟิสิกส์ 1 
           1. The Feyman lectures on Physics , Richard P. Feynnan , Add : son – Wesley publishing company ,1971.
           2. Physics scientists & engineers with modern physics Douglas C. Giancoli , Prentice Hall, 2009.
http://www.rmutphysics.com/
                1. การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
                2. แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
                1. การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
                2. ผลการเรียนของนักศึกษา
                3. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
              1. สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
              2. การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
               1. การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
               2. มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
                1. ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
                2. เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ