โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี

Software Package for Accounting

 1.    เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการแฟ้มข้อมูลทางบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์              2.   เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวและความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี               3.   เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี               4.  เพื่อให้นักศึกษาฝึกการทำงานร่วมกันในกลุ่มสมาชิก
1 .  เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะด้านการบันทึกบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์และการจัดทำเอกสารทางบัญชีให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยใช้คอมพิวเตอร์                      2 .  เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักศึกษา ให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดในมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
ศึกษาและฝึกปฏิบัติลักษณะโดยทั่วไปและการใช้งานของโปรแกรมสำเร็จรูปทุกประเภทต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับงานทางด้านบัญชีโดยเฉพาะโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชีกรณีตัวอย่างการบันทึกรายการค้าของประเภทธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงการจัดเก็บการรายงานข้อมูลทางการเงิน รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น  หลักการพื้นฐานของระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร  ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำระบบการบริหารจัดกการทรัพยากรภายในองค์กรมาใช้  การประยุกต์ใช้งานด้านบัญชีกับระบบการบริหารทรัพยากรองค์กรและศึกษาตัวอย่างจากธุรกิจ
1 ชั่วโมง
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟแวร์  และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา  มีความซื่อสัตย์ในการเขียนโปรแกรมอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้ มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ  ตระหนักถึงจรรยาบรรณของนักบัญชีที่ดี ที่มีต่อหน้าที่ในการจัดทำบัญชีโดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม  สามารถปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ และข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียนได้
สอนหัวข้อจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และข้อกำหนดตามพรบ.การบัญชีพ.ศ.2543 เกี่ยวกับหน้าที่ในการจัดทำบัญชีของผู้ทำบัญชี กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียน ได้แก่ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียน การเข้าชั้นเรียน การสอบ งานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม และการแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพจากการอภิปรายของนักศึกษา ประเมินจากการเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนก่อนการสอนทุกสัปดาห์ การประเมินผลการสอบกลางภาค โดยทดสอบความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี การติดตามการส่งรายงานเป็นช่วงเวลาที่กำหนดให้ และการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษา
แนวคิดและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดทำบัญชี  โปรแกรมพื้นฐานทั่วไป เช่น MS Office  เป็นต้น  โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี เช่น Express for Windows มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชีโดยสามารถบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชี ได้แก่ การใช้งานคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูล  การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)  การส่งงานโดยใช้ cloud   Computing  เป็นต้น มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอื่นๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์ สามารถเข้าใจ และดำเนินการตามกระบวนการจัดทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ขั้นต้นไปจนถึงการจัดทำงบการเงินเพื่อเสนอต่อบุคคลภายนอกได้   
1) บรรยาย ยกตัวอย่าง และถาม – ตอบในชั้นเรียน                       2) กรณีศึกษา                       3) รายงานกลุ่ม                       4) ให้นักศึกษาส่งงานด้วยรูปแบบต่างๆ ได้แก่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) และ การส่งงานโดยใช้ cloud   Computing
 1) การตอบคำถามในชั้นเรียน                       2) ผลงานจากการทำกรณีศึกษา  การรายงาน(งานกลุ่ม)                       3) การทดสอบย่อย การสอบปลายภาค                       4) คุณภาพของงานที่มอบหมาย
1) สามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล หลักฐาน แนวคิดต่างๆ ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาได้ด้วยตนเอง                            - สามารถสืบค้นข้อมูลทั้งจากอินเตอร์เน็ตและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อการใช้ในการวิเคราะห์ และการทำรายงานกลุ่มได้ เช่น การหาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ รายงานทางการเงินของกิจการได้ เป็นต้น                       2) สามารถประยุกต์ความรู้ทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะทางวิชาชีพ และดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ                            - สามารถจัดทำรายงานโดยใช้โปรแกรมอย่างเหมาะสม                       3) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน                            - สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผล เกี่ยวกับข้อมูลของกิจการ และนำเสนอได้
 1) การบรรยาย ยกตัวอย่าง และการถาม – ตอบในชั้นเรียน                       2) การอภิปรายเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย                       3) การนำเสนอรายงาน (งานกลุ่ม)
 
1) การสอบปลายภาค                       2) ผลงานจากการจัดทำรายงานและนำเสนองานกลุ่ม
 
1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ                            - สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้ ตามข้อตกลงที่กำหนดไว้                       2) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี                                   - สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมกลุ่ม (การทำรายงานกลุ่ม) ได้โดยราบรื่น                       3) สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมงาน                            - สามารถช่วยเหลือกันในการแก้ปัญหาในการจัดทำรายงานได้ด้วยความสามัคคีร่วมมือร่วมใจ
 มอบหมายงานกลุ่ม ตามประเภทธุรกิจ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม โดยให้ตัวแทนกลุ่มจับฉลากธุรกิจ เพื่อจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน สื่อประกอบการรายงาน และนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน โดยดำเนินการทำรายงานตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีการวางแผนการจัดทำรายงานและรายงานผลความก้าวหน้าของรายงาน
 1) นักศึกษาประเมินสมาชิกในกลุ่มตนเอง                       2) ระบบการจัดทำรายงาน คุณภาพของเล่มรายงาน และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
1) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ                            - สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูลรายงาน และเทคนิคการนำเสนอรายงานได้อย่างเหมาะสม
ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มเลือกสถานประกอบการจริงมาเป็นต้นแบบในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี ให้แต่ละกลุ่มเลือกโปรแกรมสำเร็จทางการบัญชีมาใช้ให้เหมาะสมกับกิจการต้นแบบพร้อมระบุถึงรายละเอียดของโปรแกรมและปัจจัยในการเลือกโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี (ห้ามใช้โปรแกรม Express) ให้แต่ละกลุ่มสมมติและออกแบบฐานข้อมูล แฟ้มข้อมูลหลักที่จำเป็น และรายการค้าขึ้นมาโดยให้สอดคล้องกับลักษณะการดำเนินงานของกิจการต้นแบบพร้อมบันทึกข้อมูลและรายการค้าลงในโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีที่เลือกใช้ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานรวมทั้งคลิปวิีดีสอนการใช้งาน โดยนำเสนอผ่าน ช่องทางออนไลน์
ระบบการจัดทำรายงาน คุณภาพของเล่มรายงาน และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน ผ่านระบบ ออนไลน์
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีรานสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. 2. 4. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3.
1 BACAC144 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2,3,5 ทดสอบกลางภาคเรียน ,ทดสอบย่อย,ทดสอบปลายภาคเรียน 9,12,18 60%
2 2,3,4,5 งานที่มอบหมายระหว่างเรียนและ งานแบ่งกลุ่มให้ทำ ทุกสัปดาห์ 17 30%
3 1,2,3,4,5 การสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนตามข้อตกลง ทุกสัปดาห์ 10%
เอกสารประกบอการสอน อาจารย์ยุพรัตน์ จันทร์แก้ว  หนังสือโปรแกรมสำเร็จรูป Excel หนังสือโปรแกรมสำเร็จรูป Express อ.อุเทน  เลานำทา
การสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนตามข้อตกลง  
การสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนตามข้อตกลง  
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้ 3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา