การบัญชีชั้นสูง 2

Advanced Accounting 2

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และวิธีการต่างๆ ทางการบัญชีสำหรับการรวมกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยและรวม ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในปัจจุบัน การทำงบการเงินรวม งบกระแสเงินสดรวม การบัญชีเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา และกิจการที่มีปัญหายุ่งยากทางการเงิน กิจการไม่หวังผลกำไร และการบัญชีกองทุน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ แนวคิด หลักการ วิธีการจัดทำงบการเงินรวมสำหรับกลุ่มกิจการที่มี โครงสร้างแบบบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษาทำการศึกษาค้นคว้า การจัดทำบัญชี กองทุนหรือกิจการที่ไม่หวังผลกำไร และอื่นๆ ตามความสนใจของนักศึกษา เพื่อฝึกหัดการนำ แนวคิด หลักการ และวิธีการทางบัญชี ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในปัจจุบันไปใช้ในทางปฏิบัติอย่างถูกต้อง เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษา ให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดในมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
การพัฒนาความสามารถของนักศึกษา ในการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินในปัจจุบัน เฉพาะฉบับที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา การใช้ศัพท์เทคนิคทางการบัญชี อย่างถูกต้อง
ศึกษาและฝึกปฏิบัติ การบัญชีเกี่ยวกับการรวมธุรกิจ การลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศ การบัญชีสำหรับส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า การทำงบการเงินและงลกระแสเงินสดรวม
Study and practice of accounting for business combination for investment in subsidiaries and associated domestic companies and international companies, accounting for joint ventures, preparing of consolidated financial statements, and consolidated cash flow statement.
นักศึกษาสามารถเข้าพบได้ตามตารางเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ โดยประมาณ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
นักสึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่กับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะและทำคุณประโยชนฺให้แก่ส่วนรวม มีความระมัดระวังในการใช้ความรู้ ทักษะวิชาชีพ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นักศึกษามีควรมีจริยธรรมดังต่อไปนี้

มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนตคิที่ดีต่อวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามระเบียบของสถาบันและสังคม สามารถบริหารเวลาและปรับวิถึชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม มีจิตสำนึก และพฤติกรรมที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม
1) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในเนื้อหารายวิชา
2) ให้ความสำคัญในการมีวินัย การตรงต่อเวลา และการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
3) เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่แสดงถึงการมีเมตตา กรุณา ความเสียสละ และการทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน
1) ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับการเข้าชั้นเรียน ความตรงต่อเวลา การทำงานทันตามกำหนด และความพร้อมเพรียงของการเข้าร่วมกิจกรรม
2) ประเมินการกระทำทุจริตในการสอบ
3) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมาย
4) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
 
มีความรู้และความเช้าใจในแนวคิด ทฤษฏี หลักการ และวิธีการทางบัญชี มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชี โดยสามารถบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้ไดเอย่างเหมาะสม มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอื่นๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากประสงการณ์ สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
1) ใช้วิธีการสอนหลากหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหารายวิชาและอภิปลาย การสอนแบบสาธิต การสอนแบบใช้สถานการณ์จำลอง การสอนแบบเน้นกรณีศึกษาหรือปัญหา
2) การถาม-ตอบปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน
3) มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานหรือโครงการ
4) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง จากการฝึกงานในองค์การธุรกิจหรืออุตสาหกรรมและการศึกษาดูงานในองค์การธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
1) ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาคเรียนเช่น งานที่มอบหมาย การทดสอบย่อย รายงาน การค้นคว้า และการนำเสนอ
2) การประเมินจากการสอบข้อเขียนหรือการสอบปฏิบัติ
3) การประเมินผลการเรียนรู้โดยผู้ประกอบการจากสถานการณ์จริง หรือการฝึกงานในองค์การธุรกิจ
4) การประเมินความรู้ของบัณฑิตโดยการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต
สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กันใช้ทักษะทางวิชาชีพและดุลพินิจในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเสนอแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลที่ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
1) ส่งเสริมการเรียนรู้ และฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ จากระดับง่ายไปสู่ระดับที่สูงขึ้นตามระดับชั้นการศึกษา โดยใช้โจทย์แบบฝึกหัด โจทย์ทางปัญหา กรณีศึกษา หรือสถานการณ์จำลอง
2) จัดให้มีรายวิชาที่เสริมสร้างการพัฒนาทักษระทางเชาวน์ปัญญา ความคิด การวิเคราะห์และสังเคราะห์ด้านต่างๆ ทั้งในสาขาและนอกสาขา
3) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เปิดโอกาสให้นักศึกษา ค้นคว้า รายงานทางเอกสาร และรายงานหน้าชั้นเรียน รวมทั้งอภิปลายแสดงความคิดเห็นได้มากขึ้น
1) ประเมินผลจากการแก้โจทย์แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหา กรณีศึกษา หรือสถานการณ์จะลองที่ได้รับมอบหมาย
2) ประเมินจากการสอบที่ได้ใช้ทักษระทางปัญญาและแต่ละรายวิชา
3) ประเมินจากรายงานผลการศึกษา ค้นคว้า รายงานทางเอกสาร และการนำเสนอหน้าชั้นเรียนรวมทั้งผลการอภิปลายแสดงความคิดเห็น
สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี มีความคิดเริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ และในบทบาทของผู้ร่วมงาน มีความรับผิดชอบในการพัฒนาความรู้ และทักษะทางวิชาชีพบัญชีของตนเองอย่างต่อเนื่อง
1) มอบหมายการทำงานแบบกลุ่มย่อยโดยมีการสลับหมุนเวียนการเป็นผู้นำ การเป็นสมาชิกกลุ่มและผลัดการเป็นผู้รายงาน
2) มอบหมายงานที่เกี่ยวความรู้ด้านวิชาชีพบัญชีโดยให้มีการอภิปลายแสดงความคิดเห็น
3) ให้ศึกษาการแก้ปัญหาจากกรณีศึกษาต่างๆ
1) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน
2) ประเมินการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีจากการประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม ประเมินจากงานที่มาอบหมายและระยะเวลาในการส่งงงาน
.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปลความหมายและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในกาเรก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสนเทศ
1) มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์หรือคำนวณเชิงตัวเลข
2) มอบหมายที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูสารสนเทศจากฐานข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3) ให้อภิปลายและสำเสนอผลงานที่ได้จากการสืบค้นหน้าชั้นเรียน และนำเสนอในรูปแบบรายงาน มองหมายกรณีศึกษาให้นำมาวิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะห์ในห้องเรียนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1) ประเมินผลงาน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องเชิงสถิติและคณิตศาสตร์
2) ประเมินจากผลงานการสืบค้นด้วยข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายและนำเสนอผลงานเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
3) ประเมินจากการสอบข้อเขียน
4) ประเมินทักษะการใช้ภาษาพูดในการนำเสนอรายงานและการใข้ภาษาเขียนจากการรายงานเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม 1. มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนตคิที่ดีต่อวิชาชีพ 2. สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 3. มีจิตสำนึก และพฤติกรรมที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม 1. มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฏี หลักการ และวิธีการทางบัญชี 2. มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชี โดยสามารถบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 3. มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอื่นๆ โดยวิธีการเรียนรู้ประสบการณ์ 4. สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงวทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 1. ความสามรถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กันใช้ทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ 1. สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 2. สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 1. มีมนุษยสัมพันธ์ทมี่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 1. สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 2. มีความริดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในทบบาทของผู้นำ และในบทบาทของผู้ร่วมงาน 3. มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบญชีของตนเองอย่างต่อเนื่อง 1. มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปลความหมายและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แต้ง
1 BACAC140 การบัญชีชั้นสูง 2
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1-14 การสอบย่อย 2-8 และ 10-16 30%
2 1-8 การสอบกลางภาค 9 25%
3 10-17 การสอบปลายภาค 18 25%
4 1-16 การส่งงาน การนำเสนองานกลุ่มหน้าชั้นเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร การสังเกตุพฤติกรรมการเข้าเรียน 1-17 20%
สุรชัย เอมอักษร. การบัญชีชั้นสูง 2. ปรับปรุง2555.
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปรับปรุง 2559 ฉบับที่3 เรื่องการรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปรับปรุง 2559 ฉบับที่10 เรื่องงบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปรับปรุง 2559 ฉบับที่11 เรื่องการร่วมการงาน
มาตรฐานการบัญชี ปรับปรุง 2559 ฉบับที่1 เรื่องการนำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ปรับปรุง 2559 ฉบับที่7 เรื่องงบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ปรับปรุง 2559 ฉบับที่21 เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ปรับปรุง 2559 ฉบับที่27 เรื่องงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ปรับปรุง 2559 ฉบับที่28 เรื่องเงินลงทุนนบริษัทร่วมและการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชี ปรับปรุง 2559 ฉบับที่31 เรื่องส่วนได้เสียในการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชีไทย ปรับปรุง 2559 ฉบับที่104 เรื่องการบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางวิชาชีพบัญชี ที่ควรติดตาม ได้แก่ ประกาศเกี่ยวกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้จาก เวปไซต์ ต่อไปนี้
www.fap.or.th
www.sec.or.th
www.bot.or.th
www.set.or.th
www.rd.go.th
ใช้การทดสอบย่อยในแต่ละบท
ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของมหาวิทยาลัยในช่วง 3 สัปดาห์สุดท้ายก่อนสอบปลายผ่านระบบออนไลน์ การจัดการทดสอบกลางภาคและปลายภาค การจัดการทดสอบเก็บคะแนนแต่ละบทเรียน
เน้นให้นักศึกษาเข้าใจถึงหลักการบัญชี และ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เกี่ยวข้อง และการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ การจัดทำสื่อการสอนออนไลน์
ให้อาจารย์ผู้สอน เป็นผู้ประเมินโดยพิจารณาจากข้อสอบ และ การตัดเกรด
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้นำเสนอข้อสอบ และ การตัดเกรด ก่อนที่จะมีการสอบและการประกาศผล นำผลการประเมินในข้อ 1 และข้อ 2 ประกอบการพิจารณาข้อบกพร่องของวิธีการสอน วิธีการประเมิน และเนื้อหารายวิชา