การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยวและการบริการ

Human Resource Management for Tourism and Hospitality

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล