การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Computer Programming

1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
1.2 สามารถอธิบายองค์ประกอบของประโยคคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์ได้
1.3 สามารถประยุกต์หรือพัฒนาโปรแกรมเบื้องต้นได้
1.4 สามารถวิเคราะห์ตรวจสอบ ทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้
1.5 สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและปรับใช้กับรายวิชาอื่น ๆ ได้
1.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะศาสตร์การคำนวณ สามารถคิดเป็นระบบ แก้ไขปัญหาด้วยเหตุผล ซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และต่อยอดกับงานด้านอื่นได้
1.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นพื้นฐานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
รหัสรายวิชาเดิม :22123102
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม องค์ประกอบของประโยคคำสั่ง เช่น ตัวแปร ค่าคงที่ เครื่องหมายกระทำการ นิพจน์ ฟังก์ชัน เป็นต้น ชนิดของข้อมูลแบบต่าง ๆ โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ แบบลิสต์ ศึกษาเกี่ยวกับคำสั่งแบบตามลำดับ เลือกทำ และการวนซ้ำ การสร้างโปรแกรมย่อย การส่งผ่านค่าภายในโปรแกรม การบันทึกและอ่านข้อมูลจากแฟ้มข้อมูล โดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง ฝึกปฏิบัติ การใช้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบ ทดสอบ และแก้ไขโปรแกรม
Principle of computer programing. Elements of statement such as variable, constants, operator, expression, function, data type, array, list, sequence statement, selection and repetition. Sub-program, passing parameters, read and write files by using one of programing languages. Practice tools for developing programing, correcting, testing and debug.
3.1 วันพุธ เวลา 15.00 - 16.30 น. ห้อง...GE812......โทร... 081-2680639
3.2 e-mail; pakorns@rmutl.ac.th เวลา 20.00 - 21.00 น. ทุกวัน
1.1 มีจริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
1.2 มีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและสังคม
- บรรยายให้รู้ถึงหน้าที่ของหน้าที่ของตนเอง
- บรรยาย ชี้ให้เห็นถึงข้อเสียของการทุจริตหรือการคัดลอกแบบฝึกหัด
-ประเมินจากการเข้าใช้เรียน และความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย
- ประเมินจากการสังเกตุ
- มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
- สามารถวิเคราะห์ปัญหาเข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญูหา
 
 
บรรยายทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ
-ประเมินจากข้อสอบ ย่อย, สอบกลางภาค, ปลายภาคเรียน
คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
- มีใบงานให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง  
-ประเมินจากผลงานที่ได้ปฏิบัติจริงและหรือจากการทดสอบ
มีความรับผิดชอบของตนเองและความรับผิดชอบในกลุ่ม
 
มีใบงานให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง 
 
ประเมินจากพฤติกรรมและความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
ฝึกปฏิบัติการในใช้เครื่องมือใน การพัฒนาโปรแกรม (editor) ที่มีในปัจจุบัน
ประเมินจากความสามารถในการใช้เครื่องมือ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 1 สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง 2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1 3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม  4 มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
1 BSCCS301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรมจริยะธรรม -ประเมินจากการเข้าใช้เรียน และความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย - ประเมินจากการสังเกตุ 1-15 5%
2 ความรู้ ประเมินจากพฤติกรรมและความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 1-15 5%
3 ทักษะทางปัญญา ประเมินจากแบบทดสอบ 4,6,10 10%
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ สอบกลางภาค 9 30%
5 3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและมีระบบ ประเมินจากผลงานที่ได้ปฏิบัติจริงและหรือจากการทดสอบ 14 20%
6 2.1, 2.2 การสอบปลายภาค 30% 17
1. ตำราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน
1.1 เขียนโปรแกรมภาษาซี ฉบับสมบูรณ์ ของนิรุธ อำนวยศิลป์ รวมโจทย์ ข้อสอบภาษา C ของประภาพร ช่างไม้
1.2 Python Power The Comprehensive Guide
1.3 เอกสารประกอบการสอน เช่น ​PowerPoint3. เอกสารและข้อมูลแนะนำที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม
3.1 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
https://www.tutorialspoint.com/java_technology_tutorials.htm
https://www.tutorialspoint.com/cprogramming/index.htm
2. เอกสารและข้อมูลสำคัญที่นักศึกษาจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม
…………..ไม่มี
3.1 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
https://www.tutorialspoint.com/java_technology_tutorials.htm
https://www.tutorialspoint.com/cprogramming/index.htm
 
 
1.1 ประเมินการสอนด้วยแบบสอบถามออนไลน์จากส่วนกลาง
1.2 ประเมินการสอนโดยหลักสูตรจากแบบสอบถามออนไลน์
2.1 ให้นักศึกษาประเมินการสอนก่อนปิดภาคเรียน
3.1 นำผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษาของปีการศึกษาที่ผ่านมา มาวิเคราะห์ร่วมกันกับอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้ได้ข้อสรุปในการปรับปรุงรายวิชา
4.1 หลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิเพืี่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดยการนำมคอ. ๓ มคอ. ๕ และข้อสอบ มาวิเคราะห์ และสรุปข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรายวิชาให้อาจารย์ผู้สอนทราบเพื่อปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน
5.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรจัดประชุมหลังปิดภาคเรียน และนำผลการประเมินรายวิชาจาก ข้อ 1 และ ข้อ 2 มาวิเคราะห์เพื่อหาข้อบกพร่องมาแก้ไขปรับปรุง