ภาษาจีนพื้นฐาน 2

Fundamental Chinese 2

เพื่อให้นักศึกษาสามารถ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีน กลุ่มคำ ประโยค และบทสนทนา การทักทาย การแนะนำตนเองและผู้อื่น และสามารถสร้างประโยคใหม่ได้อย่างไม่จำกัด ภายใต้ความเข้าใจในโครงสร้างประโยคพื้นฐาน ทักษะการใช้ภาษาจีนในการสื่อสารและสนทนา
เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้มากขึ้น และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
         ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีน กลุ่มคำ ประโยค และบทสนทนา การทักทาย การแนะนำตนเองและผู้อื่น และสามารถสร้างประโยคใหม่ได้อย่างไม่จำกัด ภายใต้ความเข้าใจในโครงสร้างประโยคพื้นฐาน ทักษะการใช้ภาษาจีนในการสื่อสารและสนทนา
         Practice listening skill, speaking skill, reading skill and writing skill in Chinese in phases, sentences and conversation; greeting; self-Introduction; and new sentences under the understanding of sentence structure; Chinese skill in communication and conversation
3.1 อาจารย์ประจำรายวิชาประกาศให้คำปรึกษาในชั่วโมงเรียน 3.2 อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 
1.มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2.1.1.1  
√ 2.  มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ 2.1.1.2
 3.   ความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนา มีภาวะผู้นำ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น 2.1.1.3  
 4.  มีวินัยในการทำงาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 2.1.1.4
 
 
รายละเอียดกระบวนการ วิธีการสอนข้อ  
   1. กำหนดให้มีวิชาจรรยาบรรณโดยเฉพาะและทำรายงาน 2.1.2.1
√ 2.  สอนคุณธรรม จริยธรรมสอดแทรกในบทเรียนวิชาเฉพาะ 2.1.2.2
√ 3.  สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน 2.1.2.3
   4.  สอนโดยการอ้างอิงประมวลกฎหมาย (Ethic Coad) ที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณ 2.1.2.4  
   5.  การบรรยายพิเศษโดยผู้มีประสบการณ์หรือพระในศาสนาต่างๆ 2.1.2.5
√ 6.  การแสดงออกอันเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน 2.1.2.6
 
 รายละเอียด วิธีการประเมินผล ข้อ  
   1)  ผลการสอบในวิชาคุณธรรม จริยธรรมโดยตรง จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมาย 2.1.3.1
√ 2)  สังเกตการณ์แสดงพฤติกรรมระหว่างผู้เรียนร่วมกันและกับผู้สอนทุกคน 2.1.3.2
√ 3)  ทำงานเป็นกลุ่ม และรายงานผลงาน 2.1.3.3
√ 4)  กำหนดหัวข้อทางคุณธรรม จริยธรรมให้พูดแสดงออก 2.1.3.4  
   5)  ผลการประเมินจากการฝึกงานสหกิจโดยองค์กรที่ผู้เรียนเข้าฝึกงาน 2.1.3.5
   1.  มีความรู้ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 2.2.1.1  
√ 2.  มีความรู้เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.2.1.2  
   3.  มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ 2.2.1.3
2.2 วิธีการสอน
รายละเอียดกระบวนการ วิธีการสอน ข้อ
√ 1.  การบรรยายภายในชั้นเรียน และการถาม-ตอบ 2.2.2.1
√ 2.  มอบหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้าและทำรายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม 2.2.2.2  
   3.  ทำรายงานเปรียบเทียบความรู้จากห้องเรียนกับการทำงานจริง ภาคปฏิบัติ 2.2.2.3
   4.  อภิปรายเป็นกลุ่ม โดยให้ผู้สอนตั้งคำถามตามระบบการสอนยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 2.2.2.4
√ 5.  การศึกษานอกสถานที่และทำรายงาน 2.2.2.5  
   6.  ฝึกปฏิบัติกับสถานประกอบการ 2.2.2.6  
   7.  ฝึกปฏิบัตินอกสถานที่โดยร่วมมือกับมืออาชีพ (Professional) ในวิชานั้นๆ 2.2.2.7
 
รายละเอียด วิธีการประเมินผล ข้อ
√ 1.  ทดสอบทฤษฎีและปฏิบัติ โดยการสอบย่อย และให้คะแนน 2.2.3.1
√ 2.  ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค 2.2.3.2
√ 3.  ประเมินจากการทำงานที่ได้รับมอบหมายและรายงาน 2.2.3.3
√ 4.  ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า 2.2.3.4
1.  มีความสามารถประมวลและศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความขัดแย้ง รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก            2.3.3.1  
2.  มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 2.3.3.2  
3.  มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานให้เกิดประสิทธิผล 2.3.3.3
 
รายละเอียดกระบวนการ วิธีการสอน ข้อ  
   1.  ฝึกปฏิบัติและจัดทำโครงการเกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ตลอดจนงานวิจัย 2.3.2.1
   2.  การอภิปรายเป็นกลุ่ม 2.3.2.2
√ 3.  การทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้าหรืองานเกี่ยวกับการพัฒนา 2.3.2.3  
   4.  การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ประกอบการในสายอาชีพ 2.3.2.4  
   5.  กำหนดให้มีรายวิชาที่ต้องใช้ทักษะการคำนวณ เช่น การจัดการการบริการการควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม 2.3.2.5
 
รายละเอียด วิธีการประเมินผล ข้อ
√ 1.  ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมายให้ทำ 2.3.3.1
√ 2.  การสอบข้อเขียน 2.3.3.2  
   3.  การเขียนรายงาน 2.3.3.3
√ 1.  มีสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหาได้ดี 2.4.1.1  
   2.  มีความสามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และตรงตามมาตรฐานสากล 2.4.1.2  
   3. มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้ร่วมวิชาชีพทุกระดับในสภาพสังคมการทำงานที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม 2.4.1.3
 
รายละเอียดกระบวนการ วิธีการสอน ข้อ  
1.  บรรจุเนื้อหาความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในรายวิชาชีพ 2.4.2.1
2.  มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อย และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยหมุนเวียนกันในกลุ่ม 2.4.2.2
√ 3.  สอนโดยใช้กรณีศึกษา 2.4.2.3
 
รายละเอียด วิธีการประเมินผล ข้อ
√ 1.  ประเมินจากผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ทำงาน 2.4.3.1  
   2. ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน 2.4.3.2  
   3. ใช้ประวัติสะสมงาน (Portfolio) ในการประเมิน 2.4.3.3
√ 4. สังเกตพฤติกรรมในการเรียน 2.4.3.4  
   5. ใช้ผลการประเมินจากการฝึกงานและการสหกิจศึกษา 2.4.3.5
√ 1.  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.5.1.1  
 2.  มีความสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม 2.5.1.2  
 3.  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.5.1.3
 
รายละเอียดกระบวนการ วิธีการสอน ข้อ  
 1.  ทดสอบระดับความสามารถทางภาษาในการติดต่อกับคนไทยและต่างชาติโดยการสอบปฏิบัติและสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 2.5.2.1  
  2.  ทดลองให้ใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการทางการท่องเที่ยวและโรงแรม หรือสายการบิน 2.5.2.2
√ 3.  นำเสนอผลงานที่ค้นคว้าและอภิปรายด้วยตนเองหรือแบบกลุ่มในห้องเรียน 2.5.2.3
√ 4.  บูรณาการการโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และซอฟต์แวร์หรือสิ่งต่างๆ 2.5.2.4  
  5.  ทดสอบกระบวนการแก้ปัญหาหรือกรณีศึกษาที่จำเป็นต้องใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์หรือสถิติในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 2.5.2.5
 
รายละเอียด วิธีการประเมินผล ข้อ
√ 1.  ประเมินผลโดยการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ 2.5.2.1
√ 2.  ประเมินผลจากการนำเสนอผลงาน 2.5.2.2
   3.  ประเมินผลจากการใช้คอมพิวเตอร์ 2.5.2.3  
   4.  ประเมินผลจากการสรุปหัวข้อที่มอบหมายให้ค้นคว้า 2.5.2.4
√ 1.  มีทักษะและสามารถปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานของบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการ 2.6.1.1  
2.  มีทักษะและสามารถปฏิบัติงานตามตำแหน่งงานของบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการ 2.6.1.2  
3.  มีทักษะและสามารถปฏิบัติงานตามสมรรถนะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการที่มีมาตรฐานและเป็นสากล 2.6.1.3
 
รายละเอียดกระบวนการ วิธีการสอน ข้อ  
   1.  ทดสอบทักษะทางวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการโดยการสอบปฏิบัติ 2.6.2.1  
   2.  จัดสอบตามสมรรถนะวิชาชีพทั้งภายในและศูนย์ทดสอบภายนอก 2.6.2.2
√ 3.  ทดสอบทางด้านภาษาต่างประเทศเพื่อการทำงานที่มีมาตรฐานสากล 2.6.2.3
 
รายละเอียด วิธีการประเมินผล ข้อ
√ 1.  ประเมินผลจากความถูกต้องตามมาตรฐาน 2.6.2.1
√ 2.  ประเมินผลจากการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ 2.6.2.2
   3.  ประเมินผลจากผลสอบภาษาต่างประเทศที่มีมาตรฐาน 2.6.2.3
 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. จริยธรรมและคุณธรรม 2.ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ุ6. ทักษะด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BOATH150 ภาษาจีนพื้นฐาน 2
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.2.1.1,2.3.1.1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9,18 50%
2 2.1.1.1,2.1.1.3, 2.4.1.1,2.6.1.1 วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การนำเสนองาน การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 40%
3 2.1.1.3, 2.4.1.1 การเข้าเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
หนังสือ สนทนาภาษาจีนการโรงแรม
Hanyu jiaocheng 
Survivor จีน
ภาษาจีนเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว
power point ประกอบการบรรยาย
 
คำศัพท์ HSK
 
เพจเรียนภาษาจีน บน Face book 
คำศัพท์ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
คำศีพท์ภาษาจีนงานโรงแรม