การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Environmental Impact Assessment

รู้และเข้าใจหลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รู้และเข้าใจหลักการทางนิเวศวิทยา เข้าใจกระบวนการและวิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1.4 รู้และเข้าใจการประเมินด้านทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ
1.5 รู้และเข้าใจการประเมินคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณภาพชีวิต
1.6 รู้และเข้าใจการวางมาตรการในการแก้ไขและป้องกัน
1.7 รู้และเข้าใจการวางแผนติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม
เพื่อปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้สอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตวิศวกรสิ่งแวดล้อม โดยเน้นความรู้
ที่สำคัญ เกี่ยวกับหลักการและวิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นต้น ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในจริงได้ต่อไป รวมทั้งสอดคล้องกับระเบียบและแนวปฏิบัติเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุติระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552) และการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กระบวนการและวิธีการในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้แก่ การประเมินด้านทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์มนุษย์ และคุณภาพชีวิต การวางมาตรการในการแก้ไข และป้องกัน รวมทั้งวางแผนติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม และกรณีศึกษา
จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามเวลาที่นักศึกษาต้องการ
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
ให้ความรู้โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในเนื้อหาของบทเรียนต่างๆ ให้นักศึกษาทำงานมอบหมายด้วยตนเองในลักษณะงานกลุ่มและส่งภายในเวลาที่กำหนด โดยการฝึกปฏิบัติ และค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และมีการอ้างอิงแหล่งที่มาโดยไม่มีการคัดลอกหรือแอบอ้างผลงานผู้อื่นมาเป็นของตน ให้นักศึกษานำผลการศึกษาและความรู้ที่ค้นคว้าได้มาแลกเปลี่ยนกันกับเพื่อนต่างกลุ่มและนำเสนอผลงานที่ไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อสังคมหรือชุมชน
การเข้าชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอและตรงต่อเวลา
1.3.2 การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างเรียน
1.3.3 การส่งงานที่มอบหมายตามเวลาที่กำหนดทุกครั้ง
1.3.4 การพิจารณาจากคุณภาพผลงานของนักศึกษาที่ส่งในเวลาที่กำหนด
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฏีและปฏิบัติใน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนและวิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้
2.2.1 บรรยายแบบ Active learning และให้นักศึกษาหาความรู้จากเนื้อหาทางทฤษฎีในบทเรียนต่าง ๆ และประยุกต์ใช้ความรู้ในการลงมือปฏิบัติจริงจากกรณีตัวอย่างที่ศึกษา ประกอบตามเนื้อหาที่กำหนดในบทเรียน
2.2.2 อภิปรายผล เพื่อสรุปความรู้ ที่ได้จาการทำแบบฝึกหัดและการลงมือปฏิบัติ
2.2.3 ให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อประกอบการสอน เช่น แผ่นใส Power point & Website ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
2.3.1 การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
2.3.2 การพิจารณาจากงานที่มอบหมาย
2.3.3 การทำแบบฝึกหัด
2.3.4 การทำรายงาน
2.3.5 การทดสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน
3.3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการที่เกี่ยวข้องกับประเภทโครงการพัฒนาต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องมีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2.1 ให้นักศึกษาฝึกการใช้สมองและแสดงความรู้ ความเข้าใจทั้งรายบุคคลและกลุ่มย่อย
3.2.2 ให้นักศึกษาอภิปรายข้อบกพร่องและฝึกแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบในงานที่ได้จัดทำ
3.2.3 ให้นักศึกษานำเสนอผลงานกลุ่มของแต่ละกลุ่ม
การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
3.3.2 การพิจารณาจากงานที่มอบหมาย
3.3.3 การอภิปรายและตอบคำถาม
3.3.4 การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3.3.5 รายงานที่นักศึกษาจัดทำ
รู้จักบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการทำงานตามที่ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ และวางตัวได้เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
4.2.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับงานที่เกี่ยวข้อง
4.2.2 จัดกิจกรรมในชั้นเรียนและกระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว
4.2.3 ทำรายงานจากกรณีศึกษาจริงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มมากขึ้น
4.3.1 การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและสถานศึกษา
4.3.2 การพิจารณาจากงานที่มอบหมาย
4.3.3 การพิจารณาจากพฤติกรรมของนักศึกษา
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยในการทำงาน
5.2.1 ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในชั้นเรียนตามเนื้อหาและตัวอย่างที่ใช้ศึกษา
5.2.2 ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานกลุ่มเพิ่มเติมด้วยตนเองนอกชั้นเรียนจากสื่อออนไลน์
หรือ Web site ที่เกี่ยวข้อง
5.2.3 ให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆเพื่อจัดทำรายงาน
ได้อย่างมีคุณภาพ
5.3.1 ผลการทำงานรายบุคคลและกลุ่มย่อยของแต่ละเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
5.3.2 ผลการศึกษาจากตัวอย่างที่ให้ลงมือปฏิบัติ และการวิเคราะห์ที่เหมาะสมและถูกต้อง
        
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
กลิ่นประทุม ปัญญาปิง, เอกสารประกอบการสอนวิชาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม. 2558. กนกพร สว่างแจ้ง. 2542. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม. พิมพ์ครั้งที่ 2. ไทยวัฒนาพานิช. กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม. 2541. แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม. สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม.
กรมโรงงานอุตสาหกรรม. www.diw.go.th/ กระทรวงมหาดไทย . http://www.moi.go.th/ กระทรวงสาธรณสุข . www.moph.go.th/

     4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ . www.moac.go.th/

กระทรวงกลาโหม . www.mod.go.th/ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี . www.most.go.th/ กระทรวงคมนาคม . www.mot.go.th/

     8. กระทรวงพาณิชย์ . www.moc.go.th/

กระทรวงพลังงาน . www.energy.go.th/ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย . www.ieat.go.th/
- ตัวอย่างงานที่มอบหมายของนักศึกษารุ่นก่อน ๆ
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1 การสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
1.3 ข้อแนะนำผ่านการให้คำปรึกษานอกชั้นเรียน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
2.1 การสังเกตการณ์ พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนจาการทำกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียนและ งานที่มอบหมาย รวมทั้งความคิดเห็นของผู้เรียน
2.2 ผลการเรียนและการทำงานของนักศึกษา ทั้งกลางภาคและปลายภาค
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
3.1 ปรับปรุงเนื้อหา รูปแบบการเรียนรู้ และกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน
3.2 ใช้เทคนิคการเรียนการสอนที่ง่าย และสรุปผลการเรียนรู้ร่วมกันจากกิจกรรมกลุ่มและงานที่ มอบหมายให้ฝึกปฏิบัติในและนอกห้องเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1 จากผลการตรวจงานที่มอบหมาย และคะแนนที่ได้จากการทำงาน การสอบ
4.2 แนะนำเทคนิควิธีการที่มีการใช้จริง และการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ รวมทั้งติดตาม
ตรวจสอบความก้าวหน้าในการทำงานของนักศึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม ตลอดจนแจ้ง
ผลการเรียนการสอบทุกครั้ง
จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์และประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1 ทบทวนเนื้อหาของบทเรียนให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน
5.2 ปรับปรุงเนื้อหาทุกปี ตามกรณีศึกษาที่น่าสนใจซึ่งเกิดขึ้นใหม่ ๆ
5.3 ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรม ให้สามารถตอบสนองความสามารถของผู้เรียน
5.4 ปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับสภาวิศวกรในการสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรสิ่งแวดล้อม