หมึกและกระดาษ

Ink and Paper

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุประเภทหมึกและกระดาษ ที่นำมาใช้ในการผลิตสิ่งพิมพ์ เพื่อให้รู้ถึงองค์ประกอบ ขั้นตอนการผลิต การวิเคราะห์และประเมินผล เพื่อแก้ไขปัญหาทางการผลิตสิ่งพิมพ์
1. เพื่อให้นักศึกษารู้ประเภทและสมบัติของวัสดุใช้พิมพ์ ประเภทหมึกและกระดาษ
2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจองค์ประกอบพื้นฐานของหมึกและกระดาษที่ใช้พิมพ์
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และแก้ไชปัญหาทางการพิมพ์ที่เกิดจากสมบัติของหมึกและกระดาษ
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุประเภทหมึกและกระดาษ ที่นำมาใช้ในการผลิตสิ่งพิมพ์ เพื่อให้รู้ถึงองค์ประกอบ ขั้นตอนการผลิตที่เป็นปัจจัยอันส่งผลกระทบต่อคุณภาพทางการพิมพ์ เพื่อสามารถำมาใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผล เพื่อแก้ไขปัญหาทางการผลิตสิ่งพิมพ์
จัดเวลาให้คำปรึกษาเฉพาะรายบุคคล ตามความเหมาะสม
ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม มีการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนในเรื่องส่วนตัวและสังคม โดยยึดฐานความคิดทางศีลธรรม

 
ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด

กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2 มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3 ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
1.3.4 ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
ได้รับความรู้และความเข้าใจด้านวัสดุประเภทหมึกและกระดาษที่ใช้เป็นวัสดุพิมพ์ เข้าใจถึงโครงสร้างและหลักการในการในการผลิตของวัสดุทั้งสอง ตลอดจนเข้าใจปัญหาและสาเหตุที่เกิดจากสมบัติของวัสดุประเภทหมึกและกระดาษ อันจะส่งผลต่อการวิเคราะห์ และหาทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิกจากหมึกและกระดาษพิมพ์
2.2.1 บรรยาย อภิปราย การนำเสนอรายงาน
2.2.2 การพิจารณาจากผลงานที่รับมอบหมาย
2.2.3 สังเกตผลจากการสอบ และงานปฏิบัตที่มอบหมาย
2.3.1 ประเมินจากวิธีการและเทคนิคในการนำเสนอหน้าชั้น และจากการตอบคำถาม
2.3.2 มีการประเมินผลความรู้ด้วยการสอบภาคทฤษฎี
สามารถคิด และวิเคราะห์ทุกเรื่องอย่างมีวิจารณญาณและประมลวลความคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามหลักการที่ได้รับ
3.2.1 การมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้า หาข้อมูลด้านการใช้งานในปัจจุบัน และด้านเทคโนโลยีที่พัฒนา
3.2.2 อภิปรายกลุ่ม ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3.3.1 ผลการนำเสนอและรายงานที่มอบหมาย
4.1.1 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในงานที่ได้รับมอบหมาย
4.1.2 มีความคิด กล้าตัดสินใจและกล้าแสดงออกอย่างมีขอบข่าย
4.1.3 สามารถปฏิบัติตนรับผิดชอบงานและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานด้วยความเต็มใจ
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่ม ให้นค้นคว้าหาข้อมูล
4.2.2 ปลูกฝังให้นักศึกษามีความรับผิชอบ และยอบรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4.2.3 ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่รับผิชอบ และทำงานของตนเต็มความสามารถ
4.3.1 ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.2 ประเมินจากผลงานที่จัดส่ง
4.3.3 สังเกตพฤติกรรมจากการระดมสมอง
5.1.1 สามารถสืบค้นข้อมูลโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการอ้างอิงการสืบค้นได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง
5.1.2 สามารถสื่อสารสาระข้อมูลที่จัดทำได้อย่างเหมาะสม
5.2.1 อธิบายและส่งงานพร้อมยกตัวอย่าง
5.2.2 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
5.2.3 นำเสนอผลงานตามรูปแบบที่เหมาะสม
1. การนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
2. การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
6.1.1 สามารถใช้งานเครื่องมือที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานได้ดี
6.1.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
6.1.3 มีการปฏิบัติด้านการเข้าเรียน การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย
6.2.1 สร้างเจตนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
6.2.2 ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และต่อสังคม
6.3.1 พิจารณาจากผลงานปฏิบัติ
6.3.2 สังเกตุฤติกรรมและการแสดงออก โดยบันทึกข้อมูลและความเปลี่ยนแปลง
6.3.3 ประเมินจากผลงานที่มีคุณภาพ ตรงตามหัวข้อที่มอบหมาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยรรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความาู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
1 BTEPP128 หมึกและกระดาษ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม การเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่มอบหมายตรงตามเวลาที่กำหนด การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดภาคการศึกษา 5%
2 ความรู้ สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9, 18 40%
3 ทักษะทางปัญญา วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีระบบ ตลอดภาคการศึกษา 5%
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ กิจกรรมกลุ่ม การอภิปราย การมีส่วนร่วม การส่งงานตามเวลาที่กำหนด 10, 12, 13, 14, 15 40%
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศ การจัดทำรายงานด้วยสื่อเทคโนโลยี การสืบค้นข้อมูลโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเสนอรายงานด้วยสื่อทางเทคโนโลยี 10, 12, 13, 14, 15 5%
6 ทักษะพิสัย สามารถทำงานตามที่หมอบหมายได้อย่างถูกต้องตรงตามที่มอบหมาย 9-15 5%
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ หน่วยที่ 1-4. มหาวิทยาลัยสุโขทัธรรมาธิราช, 2539
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ หน่วยที่ 5-10. มหาวิทยาลัยสุโขทัธรรมาธิราช, 2539
- วัสดุทางการพิมพ์ หน่วยที่ 1-8. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539
- วัสดุทางการพิมพ์ หน่วยที่ 9-15. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539
- ระบบพิมพ์แบบต่างๆ และการนำไปใช้งาน. รศ.ดร.อรัญ หาญสืบสาย, 2548
ไม่มี
ไม่มี
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา แบบประเมินผู้สอนโดยผู้เรียน
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ