วงจรไฟฟ้า

Electric Circuits

1.1    ศึกษาสัญญาณซายนูซอยดัลและองค์ประกอบวงจรไฟฟ้า
1.2    คำนวณค่าต่างๆ ของวงจรรีโซแนนซ์
1.3    เข้าใจจำนวนเชิงซ้อน
1.4    เข้าใจกฎของโอห์มและเคอร์ชอฟฟ์ หลักการวงจรโหนด เมชและทฤษฎีของเทเวนิน, นอร์ตัน
1.5    เข้าใจวงจรไฟฟ้าสามเฟส
1.6    เห็นความสำคัญของการคิดคำนวณเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า
2.1    ปรับปรุงกระบวนการจักการเรียนการสอน โดยใช้กรอบแนวคิดแบบ CDIO มาประยุกต์ใช้ โดยการเลือกหน่วยเรียน/บทเรียนที่เหมาะสมสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เป็นแนวทาง
2.2    ปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบวงจรไฟฟ้า, กฎของโอห์มและเคอร์ชอฟฟ์, สัญญาณซายนู   ซอยดัล, จำนวนเชิงซ้อน, การวิเคราะห์วงจรตามหลักการวงจรโหนด-เมช ทฤษฎีบทของเทเวนินและ นอร์ตัน, การตอบสนองต่อเวลา วงจรวงจรไฟฟ้าสามเฟส การแปลงวงจรสามเฟสระหว่างแบบสตาร์               กับแบบเดลต้า การปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้า การถ่ายทอดกำลังไฟฟ้าสูงสุด วงจรรีโซแนนซ์
 -     อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านป้ายประกาศของสาขาวิชา
 -    อาจารย์ประจำรายวิชา  จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/ สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟแวร์  และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา  มีความซื่อสัตย์ในสร้างหรือใช้ซอฟแวร์ด้วยความรู้จากระเบียบวิธีเชิงเลข อย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้

ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคมมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับการคำนวณแบบต่าง ๆ อภิปรายกลุ่มหรือรายบุคคล กำหนดให้นักศึกษาหาแบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้อง กำหนดหัวข้อและขั้นตอนในการปฏิบัติตามทฤษฎีกำหนด
พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาประเมินผลการนำเสนอรายงานแบบฝึกหัดที่มอบหมาย
นักศึกต้องมีความรู้เกี่ยวกับรายวิชาวงจรไฟฟ้า มีคุณธรรม จริยธรรม ต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้ เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
                   (1)    อธิบายทฤษฎีและการนำมาใช้งานสัญญาณซายนูซอยดัลและองค์ประกอบ วงจรไฟฟ้า
                   (2)    อธิบายทฤษฎีและการนำมาใช้คำนวณค่าต่างๆ ของวงจรรีโซแนนซ์
                   (3)    อธิบายจำนวนเชิงซ้อน
                   (4)    อธิบายกฎของโอห์มและเคอร์ชอฟฟ์ หลักการวงจรโหนด เมชและทฤษฎีของเทเวนิน, นอร์ตัน
                   (5)    อธิบายวงจรไฟฟ้าสามเฟส
การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทำได้ โดยการทดสอบจากข้อสอบของวิชา วงจรไฟฟ้า ในชั้นเรียนตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร
บรรยาย  อภิปราย สาธิตแต่ละทดสอบ กำหนดทำงานกลุ่มหรือรายบุคคล การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นหาตัวอย่าง ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  การศึกษาโดยปฏิบัติการประกอบวงจร การใช้เครื่องมือในการวัดและทดสอบวงจรต่าง ๆ   และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ทดสอบย่อยท้ายบทเรียน แบ่งการสอบ ออกเป็นทีละหน่วยเรียน สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการทางทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ประเมินการทดสอบภาคปฏิบัติและ Term Project
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตน เองไม่ใช่ลักษณะท่องจำ
มอบให้นักศึกษา ทำแบบทดสอบพิเศษ ที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
ผลสอบกลางภาคและปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์ปัญหาโจทย์ วัดผลจากการประเมินผลสอบย่อยท้ายบทเรียน สอบกลางภาคและปลายภาค สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
บรรยาย  อภิปราย สาธิต แต่ละทดสอบย่อย มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล การนำเสนอแบบฝึกหัด มอบหมายให้นักศึกษาได้มีการปฏิบัติตามใบงาน/การออกแบบ การทดลองเป็นคู่
ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
ทักษะการคิดคำนวณ พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ เชิงตัวเลข พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน โดยการทำรายงาน พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษาพัฒนาทักษะในการสืบค้น  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.2.1  ทักษะการคิดคำนวณ พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ เชิงตัวเลข
5.2.2  พัฒนาทักษะในการใช้เครื่องคำนวณหรือโปรแกรมทางคณิตศาสตร์
5.2.3  พัฒนาทักษะในการสืบค้น  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.3.1  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร
5.3.2  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
5.3.3  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงาน
5.3.4  มีจรรยามารยาทในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม
การทำงานในสถานประกอบการนั้น ไม่ได้ใช้เพียงแค่หลักทฤษฏี แต่ส่วนใหญ่จะเน้นทักษะการปฏิบัติ การวางแผน การออกแบบ การทดลองและการแก้ไข ซึ่งมีความสำคัญมากในการทำงาน ดังนั้น ในการเรียนการสอนจึงต้องให้ความสำคัญ เน้นไปที่การสร้างทักษะการปฏิบัติดังนี้
6.1.1  มีทักษะในการบริหารจัดการด้านเวลา เครื่องมือและอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.1.2  สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ตามรูปแบบการสอน ประยุกต์วิธีการสอนได้อย่างเหมาะสม
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา วงจรไฟฟ้า ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้องค์ความรู้จากวิชาต่างๆ มาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยดังนี้
6.2.1  สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน การประกอบ การวัดและการคำนวณค่าต่างๆ
6.2.2  สาธิตการปฏิบัติโดยผู้เชี่ยวชาญ
6.2.3  สนับสนุนการทำโครงงานในรายวิชาวงจรไฟฟ้า ในรูปแบบ Term Project
6.3.1  มีการประเมินทักษะด้านต่างๆ ในการปฏิบัติการทดลอง
6.3.2  มีการประเมินผล การปฏิบัติการตามใบงานการทดลองและการสรุปผลการทดลอง
6.3.3  มีการประเมินผลโครงงานในรายวิชาวงจรไฟฟ้า ในรูปแบบ Term Project
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.2,1.5,2.1, 2.2,2.4, 3.1-3.4 สอบหน่วยที่ 1 สอบหน่วยที่ 2 (สอบกลางภาค) สอบหน่วยที่ 3 สอบหน่วยที่ 4 (สอบปลายภาค) 5 9 13 17 15% 15% 15% 15%
2 1.2,1.5 2.1,4.4,4.6 5.2 ส่งรายงานแบบฝึกหัด หน่วยที่ 1 ส่งรายงานแบบฝึกหัด หน่วยที่ 2 ส่งรายงานแบบฝึกหัด หน่วยที่ 3 ส่งรายงานแบบฝึกหัด หน่วยที่ 4 ส่งรายงานวงจรไฟฟ้าสามเฟส ตลอดภาคการศึกษา 10%
3 1.2,1.5 4.4-4.6 การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย ทรงผม การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
4 2.1,2.3 3.1,4.3 5.2,6.1 ผลการเตรียมการทดลอง ผลการปฏิบัติและการบันทึกผลการทดลอง การอภิปลายผลการเตรียมหัวข้อการทดลอง ตลอดภาคการศึกษา 10%
5 1.3,2.1 3.1,5.2 การส่งใบงานการทดลองตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10%
ธีระยุทธ  บุนนาค . Uเอกสารประกอบการบรรยายวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า1U.        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตพายัพ.เชียงใหม่: ม.ป.ท. นิรันดร์  คำประเสริฐ .Uคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 1 อนุกรมฟูเรียร์ และฟูเรียร์ทรานสฟอร์มU.  กรุงเทพฯ  :  ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ,  2537. นิรันดร์  คำประเสริฐ.Uคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 2 ลาปลาสทรานสฟอร์มและการประยุกต์ใช้U.  กรุงเทพฯ  :  ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ,  2537. นิรันดร์  คำประเสริฐ. Uคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 3 การวิเคราะห์เชิงซ้อน เล่ม 1U.  กรุงเทพฯ  :  ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ,  2537. พฤทธิ์  พุทธางกุล  และพิพัฒน์   พัดคุ้ม. Uวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1U . กรุงเทพฯ  :  โครงการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี,  2521. พฤทธิ์  พุทธางกุล  และพิพัฒน์   พัดคุ้ม. Uวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2U . กรุงเทพฯ  :  โครงการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี,  2521. ไพรัช  ธัชยพงษ์. Uวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2U . กรุงเทพฯ  :  อีเลคทรอนิคส์เวิลด์, 2525. Joseph, A.E.  and  JE  SWANN.  UElectric  Circuits. New York  :  McGraw-Hill, 1975. Kreyszig,  E.,  UAdvanced Engineering Mathematics.   New York  :  John  Wiley  and Sons, 1988  (sixth edition)
ไม่มี
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา
      การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
       1.1   การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
       1.2   แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
      1.3    ข้อเสนอแนะระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
      ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
       2.1   การสังเกตการณ์เรียนของนักศึกษา
       2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
      2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
       3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
       3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
       4.1   การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลการเรียนของนักศึกษาโดยกรรมการประจำหลักสูตร หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
            4.2     มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
       5.1   ปรับปรุงเทคนิควิธีการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสะท้อนผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา
      5.2    ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบ มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ข้อ 4.