เทศกาลและงานประเพณีไทย

Thai Festivals and Traditions

เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทศกาลและงานประเพณีไทย การละเล่นพื้นบ้าน อาหารและผลไม้ไทย หัตถกรรมของไทย ของฝาก ของที่ระลึกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเชื่อภูมิปัญญาไทยและประเพณี ตลอดจนสามารถหาแนวทางการทำนุบำรุงและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมได้ อีกทั้งยังสามารถจัดนิทรรศการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเทศกาลและงานประเพณีไทยได้
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานด้านเทศกาลและงานประเพณีไทย เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนำความรู้ ความเข้าใจ ในรายวิชาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานต่อไปได้
ศึกษารูปแบบลักษณะองค์ประกอบและประวัติของเทศกาลและงานประเพณีในแต่ละภาคของประเทศไทยการละเล่นและกีฬาพื้นบ้านอาหารและผลไม้ไทยหัตถกรรมไทยของฝากของที่ระลึกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเชื่อภูมิปัญญาไทยและประเพณีตลอดจนการทฤษฎีและแนวทางการทำนุบำรุงและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม
 
อาจารย์ประจำรายวิชาประกาศเวลาให้คำปรึกษา ผ่านทางป้ายประกาศของสาขาวิชาฯ อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1  มีความซื่อสัตย์สุจริตและสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 1.1.2  มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ 1.1.3  มีความรับผิดชอบในหน้าที่เป็นสมาชิกที่ดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนามีภาวะผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น 1.1.4  มีวินัยในการทำงานและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
 
 
 
 
1.2.1  เน้นย้ำการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียน และความร่วมมือต่าง ๆ 1.2.2  อภิปรายกลุ่มในชั้นเรียน 1.2.3  สอดแทรกกรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
1.3.1 พิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าเรียนและการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องและตรงเวลา 1.3.2 พิจารณาจากการร่วมอภิปรายที่มีเหตุผล และยกตัวอย่างที่น่าสนใจ และสร้างสรรค์ 1.3.3 ประเมินผลการจากกรณีศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 1.3.4 เช็คชื่อการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียน และความร่วมมือต่าง ๆ
รู้และเข้าใจ  รูปแบบลักษณะองค์ประกอบและประวัติของเทศกาลและงานประเพณีในแต่ละภาคของประเทศไทยการละเล่นและกีฬาพื้นบ้านอาหารและผลไม้ไทยหัตถกรรมไทยของฝากของที่ระลึกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเชื่อภูมิปัญญาไทยและประเพณีตลอดจนการทฤษฎีและแนวทางการทำนุบำรุงและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม
2.2.1  บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง 2.2.2  อภิปรายหลังการทำกิจกรรม หรือสถานการณ์จำลอง 2.2.3  การศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นหลักในการเรียนรู้  (Problem – based Learning)
2.3.1  ทดสอบกลางภาคและปลายภาค 2.3.2  ประเมินผลจากการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 2.3.3  ประเมินจากการจัดทำโครงการ
3.3.1 มีความสามารถประมวลและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาลและงานประเพณีในแต่ละภาคของประเทศไทยรวมทั้งมีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 3.3.2 มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติไปใช้ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนามและการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 3.3.3 มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ (ท่องเที่ยวและโรงแรม)
3.2.1  การมอบให้นักศึกษาทำงานที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงาน 3.2.2 กิจกรรมกลุ่ม
3.3.1  ปฏิภาณไหวพริบในการตอบข้อซักถามอาจารย์เมื่อมีสถานการณ์จำลองซึ่งเป็นข้อชี้วัดหนึ่งในการให้คะแนนปฏิบัติได้ 3.3.2  พิจารณาจากการทำงานรวมกลุ่มการประสานงานและรักษาอำนาจหน้าที่ในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
4.1.1  มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม 4.1.2  มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตรงตามมาตรฐานสากล 4.1.3 พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.2.1  จัดกิจกรรมกลุ่มหรือสถานการณ์จำลอง แล้ววิเคราะห์หาสาเหตุ
4.3.1  นักศึกษาประเมินผลตนเองและเพื่อนด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด  เกี่ยวกับการช่วยเหลือและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในงาน 4.3.3  ประเมินผลจากการทำงานเสร็จตรงเวลามีความรับผิดชอบทั้งต่ออาจารย์ และเพื่อนในกลุ่มได้ 4.3.4 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 4.3.5 มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคลและนำเสนอรายงาน
5.1.1  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟังการพูดการอ่านการเขียนและการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.5.2 มีความสามารถในการสื่อสารในเรื่องของการบริการการในสถานที่ต่างๆกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรมรวมทั้งการเลือกใช้คำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง 5.5.3  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารรู้จักเลือกรูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.5.4  มีความสามารถในการใช้ตัวเลขทางคณิตศาสตร์และสถิติในการทำงานได้ 5.5.5  พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.2.1  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ทางเว็บไซต์  แล้ววิเคราะห์พร้อมกับนำเสนอ ทั้งแบบบรรยาย  และตารางตัวเลข  พร้อมกับบอกแหล่งอ้างอิง 5.2.2 นำเสนอผลการศึกษาข้อมูล  พร้อมการวิเคราะห์และนำเสนอในรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม 5.3.3 จัดทำโครงการนิทรรศการแบ่งบันความรู้สืบสานวัฒนธรรมไทยสี่ภาค
5.3.1  ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 5.3.2  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 5.3.3  ข้อสอบกลางภาคและปลายภาค
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล