สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย

Society, Economy, Politics and Law

1. เพื่อให้เข้าใจในความสัมพันธ์ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
2. เพื่อให้วิเคราะห์ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
3. เพื่อตระหนักถึงบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกระบวนการเปลี่ยนแปลงสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมายของไทยในปัจจุบัน
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปวิเคราะห์ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาในฐานะพลเมืองได้ตระหนักถึงความซับซ้อนของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนและอนาคตของประเทศ
- ศึกษาประวัติศาสตร์ไทย ระบบสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองไทย แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การบริหารจัดการ และพฤติกรรมการเมืองไทย
- วิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างการเมืองกับปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ
- สำรวจปัญหาที่เกี่ยวข้องในยุคของการเปลี่ยนแปลง สังคมกับการเมืองและกฏหมาย บทบาท ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมต่อสังคม
- อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาในห้องเรียน
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้

ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางสังคมและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอและอภิปรายกลุ่ม กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรือกำหนดบทบาทสมมุติ กำหนดให้นักศึกษาได้รับชมสื่อต่างๆ ที่สะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับบทเรียน

 
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2 มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3 ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
1.3.4 ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปวิเคราะห์ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาในฐานะพลเมืองตระหนักถึงความซับซ้อนการเปลี่ยนแปลงของสถาบันการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนและอนาคตของประเทศ
บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคม และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา โครงงานและการปฏิบัติ Problem – based Learning, Project – based Learning, and Practice – based Learning และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 
2.3.1 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี ตลอดจนแบบทดสอบปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
2.3.2 ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูลกรณีศึกษาหรือโจทย์จาก Problem – based Learning, Project – based Learning, and Practice – based Learning
พัฒนาความสามารถในการคิดโดยมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ปรากฏการณ์ทางสังคมต่างๆ ได้
 
 
3.2.1 ตั้งโจทย์ให้นักศึกษาได้ฝึกคิดวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคมโดยเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีที่ได้เรียนในชั้นเรียน
3.2.2 การฝึกปฏิบัติโดยการอ่าน ฟัง และคิดวิเคราะห์
3.2.3 การนำเสนอและอภิปรายกลุ่ม
3.2.4 ให้ทดลองเสนอความคิดต่อสิ่งที่เพื่อนได้นำเสนอในชั้นเรียน
3.3.1 แบบทดสอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ ประยุกต์ใช้เนื้อหาที่มีในบทเรียนมาตอบปัญหาหรือคำถามได้
3.3.2 ดูความตั้งใจ ใส่ใจ การทำงานเป็นทีม และทักษะในการคิดวิเคราะห์ และสะท้อนความคิดเห็นกับเพื่อนๆ ทั้งในการเรียนและการปฏิบัติงานกลุ่ม
4.1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2 พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.2 จัดกลุ่มให้ร่วมกิจกรรมสันทนาการ ให้ร่วมกันใช้ความคิดในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
4.2.3 การฝึกปฏิบัติและการนำเสนอรายงาน
4.3.1 ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
4.3.2 ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3 ประเมินจากการแสดงออก การนำเสนอ และรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 1.6, 1.7, 2.1, 2.4 – 2.6, 3.2 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 สอบกลางภาค ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 สอบปลายภาค 5 11 18 19 5% 20% 5% 25%
2 1.1, 1.6, 1.7, 2.1, 2.4 – 2.6, 3.2, 4.1 – 4.6, 5.3-5.4 วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอ รายงาน การทำงานกลุ่มและผลงาน การอ่านและสรุปบทความ การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 40%
1. คนไทยมาจากไหน โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ
2. ประวัติศาสตร์ไทย ฉบับสังเขป โดย เดวิด เค วัยอาจ /กาญจนา ละอองศรี บรรณาธิการ
3. ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย โดย คริส เบเคอร์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร
4. เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น โดย สมถวิล จิตติมงคล
5. โลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน โดย วสันต์ ปัญญาแก้ว บรรณาธิการ
ไม่มี
ไม่มี
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ดที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 1 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ