ธุรกิจเพื่อสังคม

Social Enterprise

แนวคิดพื้นฐาน รูปแบบ วิธีการดำเนินธุรกิจของกิจการเพื่อสังคม การประยุกต๑หลักการบริหารธุรกิจที่นำไปใช๎ในกิจการเพื่อสังคม การวิเคราะห๑ปัญหา อุปสรรค โดยเน๎นการใช๎นวัตกรรมในการแก๎ไขปัญหา เพื่อสร๎างความยั่งยืนของกิจการเพื่อสังคม ฝึกวิเคราะห๑และเขียนแผนธุรกิจของกิจการเพื่อสังคม รวมถึงการศึกษากรณีศึกษาจากกิจการเพื่อสังคม ทั้งภายในประเทศและตำงประเทศ
1.ศึกษาแนวคิดพื้นฐาน รูปแบบ วิธีการดำเนินธุรกิจของกิจการเพื่อสังคม
2. สามารถการประยุกต์หลักการบริหารธุรกิจที่นำไปใช๎ในกิจการเพื่อสังคม
3.สามารถรวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค โดยเน๎นการใช๎นวัตกรรมในการแก๎ไขปัญหา เพื่อสร๎างความยั่งยืนของกิจการเพื่อสังคม
แนวคิดพื้นฐาน รูปแบบ วิธีการดำเนินธุรกิจของกิจการเพื่อสังคม การประยุกต๑หลักการบริหารธุรกิจที่นำไปใช๎ในกิจการเพื่อสังคม การวิเคราะห๑ปัญหา อุปสรรค โดยเน๎นการใช๎นวัตกรรมในการแก๎ไขปัญหา เพื่อสร๎างความยั่งยืนของกิจการเพื่อสังคม ฝึกวิเคราะห๑และเขียนแผนธุรกิจของกิจการเพื่อสังคม รวมถึงการศึกษากรณีศึกษาจากกิจการเพื่อสังคม ทั้งภายในประเทศและตำงประเทศ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล