ความสัมพันธ์กับลูกค้าและการบริการลูกค้าสำหรับธุรกิจค้าปลีก

Consumer Relationship Management and Customer Service for Retail Business

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจความหมายและความสำคัญของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ กลยุทธ์การบริการลูกค้า ลักษณะและความต้องการของลูกค้า การหาลูกค้าใหม่ และการรักษาฐานลูกค้าเก่า ประเภทและคุณภาพของการให้บริการ แนวปฏิบัติในการดูแลลูกค้า การใช้ระบบสารสนเทศในการบริการลูกค้า
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจความสัมพันธ์กับลูกค้าและการบริการลูกค้าสำหรับธุรกิจค้าปลีก เพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อตราสินค้าและธุรกิจ ทำให้มีความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในโลกธุรกิจปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ความหมายและความสำคัญของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ กลยุทธ์การบริการลูกค้า ลักษณะและความต้องการของลูกค้า การหาลูกค้าใหม่ และการรักษาฐานลูกค้าเก่า ประเภทและคุณภาพของการบริการ แนวปฏิบัติในการดูแลลูกค้า การใช้ระบบสารสนเทศในการบริการลูกค้า
1  ชั่วโมง
มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ มีจิตสำนักสาธารณะ ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรเสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ซื้อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สอดแทรกหลักจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ มีความซื่อสัตย์สุจริต
ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมจิตสาธารณะ และตระหนักในความสำคัญของคุณธรรมและจริยธรรม
มีความรู้และความเข้าใจในาระสำคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ในการวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาและการดำรงชีวิตประจำวัน
จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่แน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรียนรู้จากสถานการณ์จริงในสถานประกอบการรูปแบบ WiL โดยมอบหมายให้จัดทำรายงานกลุ่มและนำเสนอ
การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน ผลการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงในสถานประกอบการรูปแบบ WiL นำผลมาจัดทำรายานกลุ่มและนำเสนอ
สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอ่างรอบด้าน มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ทำให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ
จัดให้นักศึกษาได้ทำงานหรือฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการรูปแบบ WiL 
ผลการเรียนรู้จากการทำงานหรือฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการรูปแบบ WiL
มีความสามารถในการแสดงความคิดริเริ่ม แสดงความคิดเห็นต่างและแสดงความคิดเห็นใหม่ ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาของทีม สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยหลือสังคในประเด็นที่เหมาะสม
จัดให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมกลุ่ม โดยมีโอกาสเปลี่ยนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
ประเมินจากพฤติกรรมจากการทำกิจกรรมกลุ่ม
สามารถสื่อสารเพื่ออธิบาย และสร้างความเข้าใจ ดดยใช้รูปแบบของสื่อเทคนิควิธีการ เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจาที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
ส่งเสริมการค้นคว้าเรียบเรียงข้อมูลและนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้อง และมีการนำเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลงานของนักศึกษาจากงานที่มอบหมายให้แต่ละบุคคล และเลือกการนำเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
สามารถปฏิบัติงานโดยนำองค์ความรู้มาบูรณาการร่วมกับศาสตร์ที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลอง หรือสถานการณ์เสมือนจริง จากการทำงานหรือฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ รูปแบบ WiL โดบให้นำเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม
ผลงานและการปฏิบัติงานการศึกษารูปแบบ WiL
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 สอบภลางภาค 9 30%
2 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 12.1, 12.2, 13.1, 13.2, 13.3 สอบปลายภาค 17 30%
3 การนำเสนอรายงานกลุ่ม งานที่มอบหมาย ส่งงามตามกำหนด การส่งงานที่มอบหมาย การส่งรายงานกลุ่ม และการนำเสนอรายงานกลุ่ม ตลอดภาคเรียน 30%
4 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และจิตพิสัย ตลอดภาคเรียน 10%
เอกสารสรุปประกอบการบรรยาย โดย อาจารย์ ดร.ธนศักดิ์ ตันตินาคม
2.1 ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยา. 2558. การตลาดบริการ แนวคิดและกลยุทธ์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
www.gotoknow.org.posts/496000
www.sundae.co.th/article/?cmd=article&id=168
1. แบบประเมินผู้สอน
2. แบบประเมินรายวิชา
3. ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางการสือสารกลุ่มเฟสบุ๊ก
1. ผลการเรียนของนักศึกษา
2. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
1. สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
2. การวิจัยในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
ยังไม่ได้ทวนสอบฯ
1. ปรับปรุงรายวิชาทุก 2 ปี 2. พูดคุยกับผู้ยริหารหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ของกลุ่มเซ็นทรัล ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีความร่วมมือทางวิชาการการร่วมกัน เพื่อได้มาซึ่งขอเสนอแนะอันเป็นประโยชน์