สัมมนาด้านบริหารธุรกิจ

Seminar in Business Administration

สัมนาหัวข้อ ประเด็น ที่น่าสนใจทางธุรกิจ นักศึกษาและอาจารย์มีความเห็นร่วมกัน  มีการนำกรณีศึกษามาใช้ในการสัมมนา
มีการปรับปรุงการเรียนการสอนออนไลน์หลังเหตุการณ์​COVID-19
สัมนาหัวข้อ ประเด็น ที่น่าสนใจทางธุรกิจ นักศึกษาและอาจารย์มีความเห็นร่วมกัน  มีการนำกรณีศึกษามาใช้ในการสัมมนา
3 ชั่วโมง
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งอาชีพในตำแหน่งผู้บริหารองค์กร
- มีความเข้าใจและเห็นความสำคัญในคุณค่าแห่งอาชีพในตำแหน่งผู้บริหารองค์กร
- เข้าใจถึงการทำงานของผู้บริหารองค์กร
- มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการบริหาร
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม
- สามารถปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ และข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียนได้
 
1.2 วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้
1) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในเนื้อหาวิชาเรียน
2) กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียน ได้แก่ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียน การเข้าชั้นเรียน การสอบ การทำงานที่ได้รับมอบหมาย การทำโจทย์ปัญหา และการแต่งกายเรียบร้อยสมกับความเป็นนักบริหาร
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการแสดงความเห็นในการถาม-ตอบในห้องเรียน
2) กรณีศึกษาและแบบทดสอบด้านจริยธรรม
3) ติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียนทุกสัปดาห์ เช่น การมีจิตสาธารณะใช้วิธีการสังเกตจากการให้ความร่วมมือในการบริการอุปกรณ์การสอนแก่เพื่อน ๆ การช่วยรวบรวมงานจากเพื่อน ๆ เพื่อส่งอาจารย์ และให้คะแนน 10%
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่จะได้รับ
1) มีความรู้ด้านการจัดการตามกรณีศึกษา
 
 
2.2 วิธีการสอน
1) นักศึกษาค้นคว้าตามกรณีศึกษา
2) นักศึกษาจัดรายงานตามกรณีศึกษา
3) นำกรณีศึกษามาอภิปรายกับอาจารย์และเพื่อน
2.3 วิธีการประเมินผล
1) การนำเสนองานตามกรณีศึกษา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1) สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่างๆเพื่อนำมาใช้ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง
-สามารถสืบค้นข้อมูล บทความ ที่เกี่ยวข้องกับการงานตามกรณีศึกษาตนเอง
2) สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ตามกรณีศึกษาและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะทางวิชาชีพ และดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
3) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
- สามารถสื่อสารและรายงานผลตามกรณีศึกษาตนเองอย่างถูกต้องและครบถ้วน
วิธีการสอน
1) ส่งเสริมการเรียนรู้ และฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ จากระดับง่ายไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ตามระดับชั้นการศึกษาการสืบค้นงานวิจัย และจัดทำงานวิจัย
2) การบรรยาย ยกตัวอย่าง และการถาม – ตอบในชั้นเรียน ทั้งเดี่ยวและเป็นกลุ่ม
3) การให้นักศึกษาสรุปความรู้
3.2 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา
1) การนำเสนอผลตามกรณีศึกษา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา
1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้ ตามข้อตกลงที่กำหนดไว้
2) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมได้โดยมีความร่วมมือที่ดี สามัคคี ช่วยเหลือกันเพื่อให้งานออกมาสำเร็จ
3) มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน
- สามารถแสดงความคิดเห็นเมื่อทำงานกลุ่ม หรือในชั้นเรียน เมื่อมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น หรือแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
วิธีการสอน
1) มอบหมายนักศึกษาที่มีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อนสอนเพื่อนโดยมีอาจารย์เป็นพี่เลี้ยง
2) ให้นักศึกษาช่วยกันหาแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ร่วมกัน
วิธีการประเมิน
 
1) ประเมินจากงานที่มอบหมาย
2) ประเมินการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีจากแบบประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม ประเมินจากงานที่มอบหมายและระยะเวลาในการส่งงาน
3) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน
2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมายและการสื่อสารสารสนเทศ
5.2 วิธีการสอน
1) มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์
2) มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูล
3) ให้นักศึกษาทำสื่อประกอบกรณีศึกษาและนำเสนอหน้าชั้นเรียนโดยรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วิธีการประเมิน
1) ประเมินจากผลงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายและนำเสนอผลงานเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
2) ประเมินทักษะการใช้ภาษาพูดในการนำเสนองานและการใช้ภาษาเขียนจากงานที่มอบหมายเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยี
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา บรรยายยกตัวอย่างกรณีศึกษา บรรยายยกตัวอย่างกรณีศึกษา บรรยายยกตัวอย่างกรณีศึกษา บรรยายยกตัวอย่างกรณีศึกษา บรรยายยกตัวอย่างกรณีศึกษา
1 MBABA130 สัมมนาด้านบริหารธุรกิจ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การนำเสนอกรณีศึกษา สอบกลางภาค คะแนนนำเสนอ ทำกรณีศึกษา 7 30
กรณีศึกษาตามสถานการณ์ปัจจุบัน
กรณีศึกษาตามสถานการณ์ปัจจุบัน
กรณีศึกษาตามสถานการณ์ปัจจุบัน
ให้เช็คชื่อและให้ความเห็นผ่านออนไลน์
ใช้สถานการณ์ปัจจุบัน
ปรับปรุงตามที่นักศึกษาต้องการ
สัมภาษณ์นักศึกษา
ปรับปรุง มคอ.2 ต่อไป