การจำลองและระบบควบคุม

Modeling and Control Systems

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในหลักการของการจำลองเเละการควบคุม เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในการทำงาน และการเรียนวิชาที่สูงขึ้นไปในอนาคต รวมถึงให้เกิดการฝึกมุงมองแบบวิศวกร ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
-
ศึกษาเกี่ยวกับบทนำของระบบควบคุม แบบจำลองคณตศาสตร์ของระบบฟังก์ชั่นถ่ายโอน แผนภาพบล๊อก การตอบสนองของระบบ คุณลักษณะของระบบควบคุม การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบควบคุมในโดเมนของเวลาเเละโดเมนของความถี่ การออกเบบระบบควบคุมเเบบป้อนกลับโดยการชดเชยด้วยตัวควบคุมแบบ PID การวิเคราะห์ระบบควบคุมที่ขึ้นกับตัวแปรสถานนะ การจำลองระบบโดยใช้โปรเเกรมคอมพิวเตอร์
-    อาจารย์ประจำรายวิชา แจ้งเวลาให้คำปรึกษา -    อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในระยะเวลาที่กำหนด
การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
มีความรู้และความเข้าใจทางการจำลองเเละระบบควบคุมเพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีจากการบรรยาย และประยุกต์ทาง ปฎิบัติในสภาพแวดล้อมจริงและปัญหาจริง
ประเมินจากการทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค รวมถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา
ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา คือมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีจากการบรรยาย และประยุกต์ทาง ปฎิบัติในสภาพแวดล้อมจริงและปัญหาจริง
ประเมินจากการทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค รวมถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา คือ สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง และ สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
มอบหมายงานในส่วนที่ไม่ได้จัดการเรียนการสอนให้
ผลของงานที่มอบหมายในหัวข้อที่ไม่ได้จัดการเรียนการสอนให้
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนาคือสามารถใช้เครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพใน สาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
5.2.1  ทำการสอนโดยใช้แสดงการใช้เครื่องมือคำนวนเป็นตัวอย่าง 5.2.2  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ สื่อการสอน E-Learning จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และนำมาใช้กับงานที่มอบหมายให้ 5.2.3 ยกตัวอย่างชิ้นงานจริงเพื่อให้นักศึกษาใช้ทฤษฎีเข้ามาแก้ปัญหา
ประเมินจากผลงานของนักศึกษาและ พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา
-
-
-
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและ ความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การ สื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 2 1 1 3 3
1 ENGMC114 การจำลองและระบบควบคุม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ด้านความรู้ สอบกลางภาค และ ปลายภาค รวมถึงการสอบย่อย 8 และ 16 สำหรับสอบกลางภาค และ ปลายภาค และสอบย่อยตามความเหมาะสม 90
2 คุณธรรม จริยธรรม การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10
การวิเคราะห์เชิงระบบแลการควบคุม System Analysis and Control ผู้เเต่ง รศ.ดร.ธีีะพงษ์ ว่องรัตนะไพศาล
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษา การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้  2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน  2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา  2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
จากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 มีการปรับปรุงการสอน โดยทำการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้  3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน  3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้  4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร  4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้  5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4  5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ