วาดเส้นสร้างสรรค์

Creative Drawing

                     1.  รู้ความหมาย รูปแบบ ลักษณะของการวาดเส้นสร้างสรรค์ใน ลักษณะต่างๆ
                     2.  เข้าใจกระบวนการสร้างสรรค์ของการวาดเส้น ในทางเนื้อหา องค์ประกอบศิลป์                
                     3.  ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการฝึกฝนทักษะปฏิบัติงานเส้นสร้างสรรค์อย่างเข้าใจ   
                     สามารถนำเสนอผลงานและแสดงทัศนะในทางสร้างสรรค์ได้ถูกต้องตามจุดมุ่งหมาย
                     4.  เห็นคุณค่างานวาดเส้นสร้างสรรค์และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
เอกสารประกอบการสอนฉบับนี้ เป็นเอกสารการเตรียมและวางแผนการสอนรายวิชา วาดเส้นสร้างสรรค์ สำหรับสอนนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ซึ่งมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ การวาดเส้นสร้างสรรค์ กับแนวทางการสร้างงานศิลปกรรม
ศึกษาและปฏิบัติการเขียนภาพสร้างสรรค์จากความเข้าใจทางทัศนธาตุ รูปทรง ระนาบ พื้นผิว ปริมาตร น้ำหนัก จากวัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลายโดยเลือกใช้เทคนิค วิธีการทางกระบวนการวาดเส้นให้สอดคล้องกับแนวคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะ
อาจารย์ผู้สอนจะให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียน จำนวน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และสื่อสารให้นักศึกษาได้ทราบกำหนดเวลาล่วงหน้า
๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
              

  ˜ ข้อ ๑ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม   š  ข้อ ๒  มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น     ข้อ ๓  ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน )
                    สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน รวมทั้งจรรยาบรรณทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ในรายวิชา  สอนให้มีระเบียบวินัย  ฝึกให้รู้หน้าที่ในการทำงาน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม และสิ่งแวดล้อม
ให้นักศึกษาอ้างอิงผลงานวาดเส้นของศิลปินที่เกี่ยวข้อง ไม่มีการลอกเลียนแบบผลงานของศิลปิน และมีการเช๊คชื่อการเข้าเรียน และส่งงานอย่างตรงต่อเวลา  ให้นักศึกษารับฟังการนำเสนอผลงานของเพื่อนร่วมชั้นเรียน สอดแทรกหลักคุณธรรมและจริยธรรมต่อจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
   š ข้อ ๑ รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง    ˜ ข้อ ๒  มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ      ข้อ ๓  ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน )    ข้อ ๔  ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน )  
                     ใช้การเรียนการสอน โดยเน้นหลักการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาวาดเส้นสร้างสรรค์ ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชา ในการฝึกปฏิบัติวาดเส้นเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด และอธิบายเป็นหลักวิชาการได้
สังเกตพฤติกรรมการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษารวมถึงการใช้ข้อมูลความรู้ทางเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับผลงานสร้างสรรค์ของตนเอง และประเมินผลงานวาดเส้น ที่มีการประยุกต์ใช้เทคนิค การวาดเส้น ด้วยอุปกรณ์ที่หลากหลาย  สร้างสรรค์เป็นผลงานที่ดี
          ๓.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   š ข้อ ๑ สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาณ    ข้อ ๒ ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน )    š  ข้อ ๓ สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้    ˜ ข้อ ๔ มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน
                  ใช้กรณีศึกษา  การมอบหมายงานให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปข้อมูล   การนำเสนองาน โดยอภิปรายเดี่ยวหรือกลุ่ม ร่วมแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน เกี่ยวกับผลงานวาดเส้นสร้างสรรค์
 ประเมินผลจากหลักฐานการส่งเอกสารการนำเสนอผลงาน ในแต่ละครั้ง โดยมีแหล่งอ้างอิงข้อมูลที่มีอยู่จริงเชื่อถือได้ มีการบูรณาการทดลองเทคนิคอื่นๆหรือศาสตร์อื่นๆ ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และมีการพัฒนาการ ทางด้าน รูปแบบ เทคนิค และแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
๔.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ

   š ข้อ ๑ มีภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี    ข้อ ๒ ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน )    ข้อ ๓ ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน )
สอดแทรกเรื่องความสำคัญของการมีมนุษยสัมพันธ์ การมีมารยาททางสังคม  การเคารพสิทธิและการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น   การประสานงานกับบุคคลภายนอก   การแสดงความคิดเห็น และการวิพากษ์วิจารณ์งานของผู้อื่น
                ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกในการนำเสนองานในชั้นเรียน และประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ  พฤติกรรมการขาด ลา มาสายและการส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ช่วยแนะนำเพื่อนในด้านทักษะการทำงาน
๕.๑  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

   ข้อ ๑ ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน )    š ข้อ ๒ สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ๒    ข้อ ๓ ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน )
ให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลโดยอ้างอิงแหล่งข้อมูล ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ    โดยการนำเสนอที่เหมาะสมกับนักศึกษา 
          ประเมินจากการสืบค้นข้อมูล โดยการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการค้นหาข้อมูล   ประเมินจากการอธิบาย  การนำเสนอผลงานในแต่ละสัปดาห์ (Project) ในแต่ละครั้ง มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและพัฒนาชิ้นงานของตนเองที่มาจากการศึกษา วิเคราะห์ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖.๑  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย  

  ข้อ ๑ ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน )     ข้อ ๒ ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน )   ˜ ข้อ ๓ มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
               ใช้วิธีการสอน ด้วยวิธีคัดลอกแบบ ทำตามใบงาน และการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วย
       ประเมินตามสภาพจริงโดยประเมินจากการปฏิบัติงานและจากชิ้นงานมีการใช้เทคนิคทางวาดเส้นสร้างสรรค์ รูปแบบและแนวความคิด มีความสอดคล้องกัน ตรงตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงงานที่ได้รับมอบหมาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BFAVA122 วาดเส้นสร้างสรรค์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม มีความเข้าใจการสร้างสรรค์รูปทรง องค์ประกอบ และทัศนธาตุในงานวาดเส้นสร้างสรรค์ การนำเสนอผลงานครั้งที่ 1,2,3 สอบกลางภาค การนำเสนอผลงานครั้งที่ 1,2,3 สอบกลางภาค การนำเสนอผลงานครั้งที่ 4,5,6,7,8 สอบปลายภาค 5,6,8,10,12,13,15,17 20% 40%
2 ความรู้ นำเสนอผลงานได้อย่างมีกระบวนการ และสามารถนำไปพัฒนาผลงานวาดเส้นเส้นสร้างสรรค์ ในทางเทคนิควิธีการให้สอดคล้องต่อแนวความคิดมากขึ้น ประเมินการนำเสนอในแต่ละครั้ง มีการประเมิน และวิจารณ์ผลงานและการส่งงานตามที่มอบหมายทุกครั้ง มีแนวความคิดสอดคล้องกับเทคนิควาดเส้นสร้างสรรค์และทัศนธาตุทางองค์ประกอบศิลป์ ตลอดภาคการศึกษา 10%
3 ทักษะทางปัญญา มีความรับผิดชอบในการส่งงานตรงเวลา จิตพิสัย ความสนใจ ส่งงานตรงต่อเวลา การเรียนสม่ำเสมอ การแต่งกายสะอาด การเข้าชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีสมุดสเก๊ตซ์และภาพร่างต้นแบบ ตลอดภาคการศึกษา 20%
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6 ทักษะพิสัย
หนังสือศิลปะและการวาดเส้น
วาดเส้นสร้างสรรค์ศ.เกียรติคุณ ชลูด นิ่มเสมอ
แหล่งอ้างอิงที่สำคัญอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานวาดเส้นสร้างสรรค์
- วารสาร ศิลปะต่างๆ
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับงานวาดเส้นสร้างสรรค์
- จัดทำการทวนสอบวัดผลสัมฤทธิ์การศึกษา โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน
- การสังเกตการณ์ และทีมผู้สอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
- การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
กระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา งานวาดเส้นสร้างสรรค์
- ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย จากการสุ่มตัวอย่างผลงานของนักศึกษาจากอาจารย์ต่างหลักสูตร
- ตั้งคณะกรรมการในสาขาตรวจสอบผลการประเมินและกระบวนการการให้คะแนน
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลสอบทวนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- สลับเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากมุมมองทัศนคติ ที่หลากหลาย