สรีรวิทยาของพืช

Plant Physiology

เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1.1 เข้าใจความหมาย ความสำคัญ และขอบเขตของวิชาสรีรวิทยาพืช 1.2 เข้าใจโครงสร้าง องค์ประกอบทางกายภาพและเคมี และหน้าที่ในทางสรีรวิทยาของเซลล์พืช 1.3 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง คุณสมบัติ และหน้าที่ของสารประกอบหลัก (คาร์โบไฮเดรท ลิปิดส์ โปรตีน และเอนไซม์) ที่เกี่ยวช้องกับกระบวนการเมแทโบลิซึม (metabolism) ของพืช 1.4 มีความรู้และความเข้าใจถึงชนิด ความสำคัญ หน้าที่ กลไกการเคลื่อนย้าย การดูดซับ และอาการของการขาดแร่ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช 1.5 มีความรู้ ความเข้าใจถึงความหมาย ความสำคัญ กลไกการทำงาน ปฏิกิริยาทางชีวเคมี และปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการสังเคราะห์แสง กระบวนการหายใจ และเมแทโบลิซึมของไนโตรเจน ของพืชชั้นสูง 1.6 เข้าใจความสำคัญ คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ำ ความสัมพันธ์ของน้ำกับพืช 1.7 มีความรู้ ความเข้าใจความสำคัญ คุณสมบัติทางเคมี ชนิด กลไกการทำงาน และผลกระทบของฮอร์โมนพืช กับกระบวนการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ของพืช
- มีการปรับปรุงรายเนื้อหาเพิ่มเติม และปรับรูปแบบการสอนให้สอดคล้องกับรูปแบบการสอนออนไลน์
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมีของเซลล์พืช หน้าที่ทางสรีรวิทยาและเมทาโบลิซึมองค์ประกอบทางเคมีของเซลล์พืช เช่น คาร์โบไฮเดรต กรดอะมิโนและโปรตีน เอนไซม์ กรดไขมันและลิปิค กรดนิวคลีอิค วิตามินและเกลือแร่ ตลอดจน กระบวนการเมทาโบลิซึมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพืช เช่น การหายใจ การสังเคราะห์แสง การตรึงไนโตรเจน ธาตุอาหารพืชและการดูดซึม การเคลื่อนย้ายลำเลียงธาตุอาหารในพืช ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำกับพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช การเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืช
1 ชั่วโมง/สัปดาห์
1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
-กระทำตนเป็นแบบอย่างในการมีวินัย ขยัน ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบ
- ใช้การสอนแบบสื่อสารสองทาง เปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคำถามหรือตอบคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม ในชั้นเรียนในโอกาสต่างๆ
- ส่งเสริมการทำกิจกรรมกลุ่มที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
-  ประเมินความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ในงานปฏิบัติการ โดยแสดงออกต่อส่วนรวมดังนี้
1. ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน ที่เกี่ยวข้องทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม การมีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโสและอาจารย์
2. มีการเรียนสม่ำเสมอ ตรงเวลา
3. นักศึกษาประเมินตนเอง
2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
2.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ การสอนบรรยายร่วมกับการสื่อสารสองทาง โดยเน้นให้นักศึกษาหาทางค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Co-Operative Learning) การสอนแบบศึกษาด้วยตนเองและจากผลการทดลอง การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
2. การสอนแบบการตั้งคำถาม
1. ข้อสอบอัตนัย
2. ข้อสอบปรนัย
3. ทำรายงานรายบุคคล
3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
1. การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL
2. ฝึกตอบปัญหาในชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหา ในการแก้ไขปัญหา จากกรณีศึกษาตามประเด็นปัญหาที่กำหนดไว้ กำหนดแนวทางไปสู่การแก้ปัญหาหรือเสนอแนวทางปฏิบัติที่มีความน่าเชื่อถือและความเป็นไปได้
แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
2. ข้อสอบอัตนัย
3. ข้อสอบปรนัย
4.1 มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.2 มีภาวะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.4  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
1 จัดกิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียนที่นักศึกษามีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก
1. การประเมินโดยอาจารย์  โดยสังเกตสื่อสารกันในระว่างการทำงาน
2 มีการวางแผนงาน ในการดำเนินกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง
เหมาะสม
5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.ใช้  Power point การแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูล
2. การมอบหมายงานด้วยการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการนำเสนองานโดยการบรรยาย
1.การนำเสนองานที่สามารถหาข้อมูลจากระบบสื่อสารทางไกล(อินเตอร์เน็ต) 2.ประเมินทักษะการใช้สื่อและการใช้ภาษาพูดจากการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3
1 BSCAG105 สรีรวิทยาของพืช
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล