เกษตรทั่วไป

General Agriculture

:  เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ  ดังนี้
1.1  มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในการผลิตพืช  เลี้ยงสัตว์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืช   การจัดการฟาร์ม  การดูแลรักษาและการจัดการศัตรูทางการเกษตร การตลาด   และมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาค้นคว้าทางการเกษตร
1.2  มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิชาการเกษตรจนสามารถผลิตพืช เลี้ยงสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ด้วยตนเอง
เป็นการรวมวิชาการผลิตพืช ผลิตสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
:  เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ  ดังนี้
1.1  มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในการผลิตพืช  เลี้ยงสัตว์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืช   การจัดการฟาร์ม  การดูแลรักษาและการจัดการศัตรูทางการเกษตร การตลาด   และมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาค้นคว้าทางการเกษตร
1.2  มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิชาการเกษตรจนสามารถผลิตพืช เลี้ยงสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ด้วยตนเอง
นักศึกษาสามารถปรึกษาได้ตลอดเวลา
3.2.1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง ศรัทธาในความดี มีหลักคิดและแนวปฏิบัติในทางส่งเสริมความดีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ มีความรับผิดชอบ มีศีลธรรม ซื่อสัตย์สุจริตและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างสันติ
š3.2.1.2 มีจรรยาบรรณ หมายถึง มีระเบียบวินัยและเคารพกฎกติกาของสังคม ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
-กระทำตนเป็นแบบอย่างในการมีวินัย ตรงต่อเวลาและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
-  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายคือแปลงผลิตพืชและการแสดงออกต่อส่วนรวมดังนี้
1 ระบุขั้นตอนการผลิตที่ให้ผลผลิตปลอดภัย
2 ทำกิจวัตรในการเรียนสม่ำเสมอ
3 มาสอบตรงเวลา
4 อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันมีการใช้อุปกรณ์ คืน และเก็บเข้าที่ให้เป็นระเบียบ
5 รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
˜3.2.2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาชีพ หมายถึง มีความรู้ ความเข้าใจ ในสาขาวิชาชีพที่เรียนอย่างถ่องแท้และเป็นระบบ ทั้งหลักการ ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
     3.2.2.2 มีความรอบรู้ หมายถึง มีความรู้ในหลายสาขาวิชาและสามารถประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ    การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)    

3.การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion) 
1 การนำเสนองาน
2 ข้อสอบอัตนัย
3 ข้อสอบปรนัย
š3.2.3.1 สามารถคิดวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ หมายถึง มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิดแบบองค์รวม
     3.2.3.2 สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการคิดริเริ่ม
 
สร้างสรรค์จากพื้นฐานของความรู้ที่เรียน นำมาพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่
˜ 3.2.3.3 ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ หมายถึง แสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ อย่างสม่ำเสมอและรู้จักเทคนิควิธีและกระบวนการในการเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม
การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ    การสอนแบบปฏิบัติ 

3  แนะนำแหล่งในการหาความรู้เพิ่มเติมที่เหมาะสม
-  ประเมินจากรายงานหรือการนำเสนอที่มีการหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
š3.2.4.1 ภาวะผู้นำ หมายถึง กล้าแสดงออก กล้าหาญ อดทน หนักแน่น รู้จักเสียสละ ให้อภัย และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สุภาพ สามารถประสานความคิดและประโยชน์ด้วยหลักแห่งเหตุผลและความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม รักองค์กร เป็นผู้นำกลุ่มกิจกรรมได้ทุกระดับและสถานการณ์ที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม
š3.2.4.2 มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ หมายถึง มีจิตสำนึกห่วงใยต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสมบัติ มีจิตอาสา ไม่ดูดาย มุ่งทำประโยชน์ให้สังคม
กิจกรรมกลุ่ม
สังเกตการทำงานกลุ่ม
-มีการวางแผนร่วมกันเพื่อการผลิตพืช สัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและ ร่วมกันทำงาน
5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา (Numerical  Analysis, Communication  and Information Technology Skills)
š3.2.5.1 มีทักษะการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการใช้ภาษาไทย ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน เพื่อการสื่อสารให้เหมาะกับสถานการณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษ ในการอ่าน พูด ฟัง และเขียน
˜3.2.5.2 มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการสื่อสารและค้นคว้าข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้  Power point  
การแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูล
การมอบหมายงานด้วยการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการนำเสนองานด้วยวาจา
การนำเสนองานที่มีเนื้อหาทันต่อเหตุการณ์และใช้สื่อที่เหมาะสม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความ สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 BSCAG001 เกษตรทั่วไป
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1.1, 3.1.1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9 17 30 15
2 3.1.1, 4.1.1, 4.1.4, 5.1.2 การทำงานกลุ่มและผลงาน การนำเสนอผลงานที่มีการสืบค้นอย่างถูกต้อง การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 45
3 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4 การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามที่มอบหมายตรงเวลาและไม่คัดลอกงานของผู้อื่น การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10
ศีลศิริ  สง่าจิตร.  2555.  การผลิตพืช.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก, พิษณุโลก.   294 น.
ไม่มี
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.  2559- ปัจจุบัน .สถิติการนำเข้า ส่งออกของประเทศไทยปี พ.ศ. -ปัจจุบัน.  แหล่งข้อมูล www. oae.go.th.
 
 ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งด้านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและห้องนอกเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน    ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา
1.1  ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการสอนซึ่งประเมินโดยมหาวิทยาลัยฯ 
1.2  เขียนข้อเสนอแนะส่งอาจารย์ผู้สอน 
 
 
     
 
 
 
 ประเมินจากการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ  ผลงานการปฏิบัติ การทำงานกลุ่มและการนำเสนอของนักศึกษา
- หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยหารือกับอาจารย์ที่สอนวิชาอื่น ๆ ในสาขาวิชา และสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา
  ทวนสอบจากคะแนนผลการประเมินในมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ. 2 และสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
เมื่อได้รับข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา และการรวบรวมความคิดเห็นในชั้นเรียนในการสอนครั้งก่อน นำมาปรับปรุงรายวิชาทั้งการสอนและเนื้อหา