การสัมมนาทางการท่องเที่ยวและการบริการ

Seminar on Tourism and Hospitality

  1.1 เพื่อให้นักศึกษา ศึกษาวิธีการกระบวนการจัดสัมมนาเต็มรูปแบบพร้อมทั้งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโรงแรมและงานบริการทั้งภาครัฐและเอกชน
             1.2 เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้และนำแนวคิด หลักการ ทฤษฏีต่างๆมาบูรณาการในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขโดยให้มีการจัดสัมมนาอย่างน้อยหนึ่งครั้ง (ได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ตามข้อกำหนดของแนวปฏิบัติตามสถานการณ์โควิด 19) 
2.1  เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ 2560)
           2.2  เพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
   2.3  เพื่อให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและวิกฤตการณ์ปัจจุบัน
วิธีการ และกระบวนการจัดสัมมนาเต็มรูปแบบ โดยมุ่งเน้นศึกษาแนวโน้มปัญหาและความต้องการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการทั้งระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นผ่านกระบวนการเรียนรู้ บูรณาการร่วมกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดสัมมนาด้านการท่องเที่ยวและการบริการ
3.1 อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาให้คำปรึกษาและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนของนักศึกษาผ่านทางเว็บไซด์และเครือข่ายสังคมออนไลน์
3.2 อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาตามเวลาที่ประกาศหรือตามเวลาที่นัดเป็นรายบุคคล/กลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการและนัดหมายล่วงหน้า) ทั้งระบบออนไลน์ และออฟไลน์
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ข้อที่ตรงกับของหลักสูตร ด้านคุณธรรมจริยธรรม 1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต  และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2.2.1.1   1.2 มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ 2.2.1.1   1.3 มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนา มีภาวะผู้นำ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น 2.2.1.1   1.4 มีวินัยในการทำงาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 2.2.1.1
รายละเอียดกระบวนการ วิธีการสอน ข้อ   1. กำหนดให้มีวิชาจรรยาบรรณโดยเฉพาะและทำรายงาน   ü 2. สอนคุณธรรม จริยธรรมสอดแทรกในบทเรียนวิชาเฉพาะ   ü 3. สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน
4. สอนโดยการอ้างอิงประมวลกฎหมาย (Ethic Code) ที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณ     5. การบรรยายพิเศษโดยผู้มีประสบการณ์หรือพระในศาสนาต่าง ๆ   ü 6. การแสดงออกอันเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน  
 รายละเอียด วิธีการประเมินผล ข้อ   1)  ผลการสอบในวิชาคุณธรรม จริยธรรมโดยตรง จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมาย   ü 2)  สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหว่างผู้เรียนร่วมกันและกับผู้สอนทุกคน     3)  ทำงานเป็นกลุ่ม และรายงานผลงาน   ü 4)  กำหนดหัวข้อทางคุณธรรม จริยธรรมให้พูดแสดงออก     5)  ผลการประเมินจากการฝึกงานสหกิจโดยองค์กรที่ผู้เรียนเข้าฝึกงาน  
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ข้อที่ตรงกับของหลักสูตร ด้านความรู้ 1. มีความรู้ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 2.2.1.2        2. มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.2.1.2   3. มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์กรความรู้ในงานอาชีพ 2.2.1.2
รายละเอียดกระบวนการ วิธีการสอน ข้อ ü 1. การบรรยายภายในชั้นเรียน และการถาม-ตอบ     2. ทำรายงานเปรียบเทียบความรู้จากห้องเรียนกับการทำงานจริง ภาคปฏิบัติ   ü 3. อภิปรายเป็นกลุ่ม โดยให้ผู้สอนตั้งคำถามตามระบบการสอนยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง     4. การศึกษานอกสถานที่และทำรายงาน     5. ฝึกปฏิบัติร่วมกับสถานประกอบการ     6. ฝึกปฏิบัตินอกสถานที่โดยร่วมกับมืออาชีพ (professional) ในวิชานั้นๆ  
รายละเอียด วิธีการประเมินผล ข้อ ü 1. ทดสอบทฤษฎีและปฏิบัติ โดยการสอบย่อย และให้คะแนน   ü 2. ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค   ü 3. ประเมินผลจากการทำงานที่ได้รับมอบหมายและรายงาน     4. ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า  
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ข้อที่ตรงกับของหลักสูตร ทักษะทางปัญญา 1. มีความสามารถประมวลและศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และความขัดแย้ง รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก 2.2.1.3   2. มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 2.2.1.3    3. มีสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานให้เกิดประสิทธิผล 2.2.1.3
รายละเอียดกระบวนการ วิธีการสอน ข้อ   1. ฝึกปฏิบัติและจัดทำโครงการเกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ตลอดจนการวิจัย   ü 2. การอภิปรายเป็นกลุ่ม   ü 3. การทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้า หรืองานเกี่ยวกับการพัฒนา     4. การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ประกอบการในสายอาชีพ     5. กำหนดให้มีรายวิชาที่ต้องใช้ทักษะการคำนวณ เช่น การจัดการการบริการการควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม  
รายละเอียด วิธีการประเมินผล ข้อ ü 1. ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมายให้ทำ   ü 2. การสอบข้อเขียน     3. การเขียนรายงาน  
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ข้อที่ตรงกับของหลักสูตร ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 1. มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตน ในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหาได้ 2.2.1.4   2. มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตรงตามมาตรฐานสากล 2.2.1.4 3. มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้ร่วมวิชาชีพทุกระดับในสภาพสังคมการทำงานที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม 2.2.1.4
รายละเอียดกระบวนการ วิธีการสอน ข้อ   1. บรรจุเนื้อหาความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในรายวิชาชีพ   ü 2. มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อย และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยหมุนเวียนกันในกลุ่ม   ü 3. สอนโดยใช้กรณีศึกษา  
รายละเอียด วิธีการประเมินผล ข้อ ü 1. ประเมินจากผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ทำงาน     2. ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน (peer)     3. ใช้ประวัติสะสมงาน (portfolio) ในการประเมิน   ü 4. สังเกตพฤติกรรมในการเรียน     5. ใช้ผลการประเมินจากการฝึกงานและการสหกิจศึกษา  
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 1. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ   2. มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม   3. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดกระบวนการ วิธีการสอน ข้อ   1. ทดสอบระดับความสามารถทางภาษาในการติดต่อกับคนไทยและต่างชาติผ่านการสอบปฏิบัติและสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ   ü 2. ทดลองให้ใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการทางการท่องเที่ยวและโรงแรม หรือสายการบิน   ü 3. นำเสนอผลงานที่ค้นคว้าและอภิปรายด้วยตนเองหรือแบบกลุ่มในห้องเรียน     4. บูรณาการการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และซอฟต์แวร์ หรือสื่อต่าง ๆ     5. ทดสอบกระบวนการแก้ปัญหาหรือกรณีศึกษาที่จำเป็นต้องใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์หรือสถิติในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง  
รายละเอียด วิธีการประเมินผล ข้อ ü 1. ประเมินผลโดยการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ   ü 2. ประเมินผลจากการนำเสนอผลงาน     3. ประเมินผลจากการใช้คอมพิวเตอร์   ü 4. ประเมินผลจากการสรุปหัวข้อที่มอบหมายให้ค้นคว้า  
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ทักษะในการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ (Hands-on) 1. มีทักษะและสามารถปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานของบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการ   2. มีทักษะและสามารถปฏิบัติงานตามตำแหน่งงานของบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการ   3. มีทักษะและสามารถปฏิบัติงานตามสมรรถนะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการที่มีมาตรฐานและเป็นสากล
รายละเอียดกระบวนการ วิธีการสอน ข้อ ü 1. ทดสอบทักษะทางวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการโดยการสอบปฏิบัติ     2. จัดสอบตามสมรรถนะวิชาชีพทั้งภายในและศูนย์ทดสอบภายนอก     3. ทดสอบทางด้านภาษาต่างประเทศเพื่อการทำงานที่มีมาตรฐานสากล  
รายละเอียด วิธีการประเมินผล ข้อ   1. ประเมินผลจากความถูกต้องตามมาตรฐาน   ü 2. ประเมินผลจากการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ     3. ประเมินผลจากผลสอบภาษาต่างประเทศที่มีมาตรฐาน  
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BOATH114 การสัมมนาทางการท่องเที่ยวและการบริการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1,4.1 -สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหว่างผู้เรียนร่วมกันและกับผู้สอนทุกคน -สังเกตพฤติกรรมในการเรียน ตลอดภาคการศึกษา 5
2 2.1,3.1 -ทดสอบทฤษฎีและปฏิบัติ โดยการสอบย่อย และให้คะแนน -ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาค (25%) และสอบปฏิบัติปลายภาคโดยการจัด online seminar/ webinar (30%) ตลอดภาคการศึกษา 9,17 70
3 1.3,2.1, 3.1, 4.1,5.1, -ทำงานเป็นกลุ่ม และรายงานผลงาน -ประเมินผลจากการทำงานที่ได้รับมอบหมายและรายงาน -ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า -ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมายให้ทำ -การเขียนรายงาน -ประเมินจากผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ทำงาน -ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน (peer) -ประเมินผลโดยการสอบปฏิบัติ -ประเมินผลจากการนำเสนอผลงาน -ประเมินผลจากการใช้คอมพิวเตอร์ -ประเมินผลจากการสรุปหัวข้อที่มอบหมายให้ค้นคว้า ตลอดภาคการศึกษา 25
สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ. (2550). สัมมนา บันทึก:ศึกษาการออกแบบ. กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ.
    เกษกานดา สุภาพจน์. (2553). การจัดสัมมนา. ปทุมธานี.
    ไพพรรณ เกียรติโชติชัย. (2546). หลักการสัมมนา. กรุงเทพฯ.
     อรไท ครุธเวโช.(2562). สัมมนาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ. เอกสารประกอบการสอน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
      http://www.tourism.go.th
      http://www.tourismthailand.org
      http://www.marinerthai.net
     หนังสือและนิตยสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสัมมนาและการบริการ และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดสัมมนา เป็นต้น
      http://www.md.go.th
      http://www.unwto.org/index.php
      http://www.dmcr.go.th
      http://www.dat.or.th
     วารสารด้านการสัมมนาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและโรงแรมในห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าหาอ่านได้ด้วยตนเอง
ให้นักศึกษาประเมินเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในประเด็นต่อไปนี้
1.1 ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในประเด็นต่อไปนี้          
· วันแรกของการเรียนอาจารย์ผู้สอนอธิบายทำความเข้าใจรายวิชากระบวนการจัดการเรียนการสอน เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินในรายวิชา
· ความตรงต่อเวลา
· การแต่งกาย บุคลิกภาพ
· คำพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม
· การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน
· ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เขาใจและกระตุ้นการเรียนรู้
· แจ้งและสรุปวัตถุประสงค์ของหัวข้อที่สอน
· จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตรงกับที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์การศึกษา
· การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน
1.2 ให้นักศึกษาประเมินภาพรวมของรายวิชาในประเด็นต่อไปนี้
· ความรู้ความสามารถโดยรวมและประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนวิชานี้
· ความพึงพอใจต่อการเรียนวิชานี้
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
         ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ประจำหลักสูตร ดำเนินการดังต่อไปนี้
2.1 ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2.2 อาจารย์ผู้สอนประเมินจากการสอนตนเอง ดูจากการส่งงานของนักศึกษา การขอพบที่ปรึกษาในรายวิชา การจัดโครงการและทำรายงานสรุปพัฒนาการของนักศึกษาปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มีกลไกและวิธีการปรับปรุงการเรียนการสอน ดังนี้
3.1 การประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป
3.2 ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมัยและเหมาะสมกับนักศึกษารุ่นต่อไป
3.3 ประชุม/สัมมนาอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษาต่อไปโดยอาศัยข้อมูลดังต่อไปนี้

ผลการศึกษาของนักศึกษา

ผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ดังนี้

ทดสอบโดยการใช้ Pretest ,Posttest

การสุ่มสัมภาษณ์ตรวจรายงานและข้อสอบโดยคณะกรรมการทวนสอบระดับหลักสูตร
5.1 เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะจัดประชุม เพื่อสอบถามความคิดเห็นจากอาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ที่สอนรายวิชาเดียวกันเพื่อวิเคราะห์ ประเมินและปรับปรุง
5.2 พัฒนาเนื้อหาสาระให้ทันสมัยและปรับวิธีการเรียนการสอน วิธีการประเมินผล ให้ตรงกับผลการเรียนรู้ของรายวิชาและปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้สอดคล้องกับวิกฤตการณ์ในปัจจุบัน โดยกระบวนการจัดสัมมนาสามารถจัดแบบออนไลน์ และ webinar ได้