สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

Electromagnetic Field

เพื่อให้นักศึกษา

สามารถแสดงวิธีการวิเคราะห์เวกเตอร์เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้ สามารถบ่งบอกลักษณะสนามไฟฟ้า พฤติกรรมสนามไฟฟ้าสถิตได้ สามารถแสดงวิธีการคำนวณหาค่างานที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุผ่านสนามไฟฟ้าสถิตได้ สามารถแสดงวิธีการคำนวณหาค่าศักย์ไฟฟ้าที่เกิดจากสนามไฟฟ้าได้ สามารถนำความรู้เรื่องสนามไฟฟ้าไปศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองของ ตัวนำ ฉนวน ได้ อธิบายพฤติกรรมการทำงานของตัวเก็บประจุได้ อธิบายความหมายของกระแสไฟฟ้าได้ อธิบายถึงวิธีการเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากการปล่อยกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านลวดตัวนำในลักษณะต่าง ๆ ได้ อธิบายพฤติกรรมของแรงที่เกิดจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้  อธิบายถึงกฎทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้  อธิบายที่มาของสมการแมกซ์เวลล์ และความหมายของสมการแมกซ์เวลล์ได้  มีทัศนคติที่ดีต่อรายวิชาวิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ขั้นพื้นฐาน เข้าใจในเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า ตลอดจนการประยุกต์องค์ความรู้เรื่องแม่เหล็กไฟฟ้าไปใช้เอื้อต่อการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมโทรคมนาคม ดังต่อไปนี้

เพื่อให้มีความชัดเจนในกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนความทันสมัยของสื่อการเรียนการสอน และสอดคล้องกับผู้เรียน

เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ศึกษาเกี่ยวกับสนามไฟฟ้าสถิต ตัวนำและฉนวน ตัวเก็บประจุ การพาและการนำกระแส สนามแม่เหล็กสถิต ความเหนี่ยวนำ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่แปรตามเวลา สมการของแม็กเวลซ์ การเคลื่อนที่ของคลื่นผ่านตัวกลางต่างๆ การแผ่ของคลื่น ระบบสายส่งและท่อนำคลื่น
-   ใช้เวลาให้คำปรึกษาในห้องเรียนและนอกห้องเรียนตามโอกาสของนักศึกษา ไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนเนื่องจากบริบทของผู้สอนและผู้เรียนมามหาวิทยาลัยและพบเจอกันตลอดในระหว่างมีการเรียนการสอน
พัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อม ๆ กับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อยดังนี้
         1.1.1  มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
         1.1.2  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
         1.1.3  มีวินัย  ขยัน  อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม และสิ่งแวดล้อม
         1.1.4  เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.2.1  บรรยายยกตัวอย่างเรื่องเล่าที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมร่วมในการจัดการเรียนการสอน
          1.2.2  สร้างข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องวินัย การตรงต่อเวลา   การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด การแต่งกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
          1.2.3   ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรมกับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
1.3.1   มีการให้คะแนนการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียนและการส่งงาน
          1.3.2   หากมีการกระทำทุจริตในการสอบถูกตัดคะแนน
          1.3.3   มีการให้คะแนนคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย ที่สะท้อนถึงความตั้งใจ ความรับผิดชอบของนักศึกษาและการมีจรรยาบรรณในการอ้างอิงที่ไปที่มาของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล