ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ

Environmental Systems and Management

1 รู้ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 1.2 รู้เข้าใจและอภิปรายหลักการพื้นฐานของระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 1.3 รู้และวิเคราะห์ประเด็นสิ่งแวดล้อมและการจัดลำดับ

1.4 รู้และพิจารณาใช้มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเกณฑ์ในการกำหนด
1.5 รู้และพิจารณาเลือกดัชนีสิ่งแวดล้อม
1.6 รู้และพิจารณาเลือกระบบสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
1.7 รู้และพิจารณาเลือกองค์กรดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
1.8 รู้และพิจารณาเลือกการดำเนินการและการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์ในการควบคุม
สิ่งแวดล้อม
1.9 รู้และเข้าใจการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและกรณีศึกษาระบบสิ่งแวดล้อมและ
การจัดการ
เพื่อปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้สอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตวิศวกรสิ่งแวดล้อม โดยเน้นความรู้ที่สำคัญ เกี่ยวกับระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการเรียนวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้จริงได้ต่อไป รวมทั้งสอดคล้องกับระเบียบและแนวปฏิบัติเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุติระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552) และการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
หลักการพื้นฐานของระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ ประเด็นสิ่งแวดล้อมและการจัดลำดับ มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเกณฑ์ในการกำหนด ดัชนีสิ่งแวดล้อม ระบบสารสนเทศสิ่งแวดล้อม องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม การดำเนินการและการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์ในการควบคุมสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาของระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
- จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามเวลาที่นักศึกษาต้องการ
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
ให้ความรู้โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในเนื้อหาของบทเรียนต่างๆ ให้นักศึกษาทำงานมอบหมายด้วยตนเองในลักษณะงานกลุ่มและส่งภายในเวลาที่กำหนด โดยการฝึกปฏิบัติ และค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และมีการอ้างอิงแหล่งที่มาโดยไม่มีการคัดลอกหรือแอบอ้างผลงานผู้อื่นมาเป็นของตน ให้นักศึกษานำผลการศึกษาและความรู้ที่ค้นคว้าได้มาแลกเปลี่ยนกันกับเพื่อนต่างกลุ่มและนำเสนอผลงานที่ไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อสังคมหรือชุมชน
1.3.1 การเข้าชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอและตรงต่อเวลา
1.3.2 การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างเรียน
1.3.3 การส่งงานที่มอบหมายตามเวลาที่กำหนดทุกครั้ง
1.3.4 การพิจารณาจากคุณภาพผลงานของนักศึกษาที่ส่งในเวลาที่กำหนด
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฏีและปฏิบัติใน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
2.1.5 สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนไปประยุกต์แก้ปัญหาในงานได้
2.2.1 บรรยายแบบ Active learning และให้นักศึกษาหาความรู้จากเนื้อหาทางทฤษฎีในบทเรียนต่างๆ และประยุกต์ใช้ความรู้ในการลงมือปฏิบัติจริงจากกรณีตัวอย่างที่ศึกษา ประกอบตามเนื้อหาที่กำหนดในบทเรียน
2.2.2 อภิปรายผล เพื่อสรุปความรู้ ที่ได้จาการทำแบบฝึกหัดและการลงมือปฏิบัติ
2.2.3 ให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อประกอบการสอน เช่น แผ่นใส Power point & Website ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
2.3.1 การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
2.3.2 การพิจารณาจากงานที่มอบหมาย
2.3.3 การทำแบบฝึกหัด
2.3.4 การทำรายงาน
2.3.5 การทดสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน
3.3.5 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้ของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
3.2.1 ให้นักศึกษาฝึกการใช้สมองและแสดงความรู้ ความเข้าใจทั้งรายบุคคลและกลุ่มย่อย
3.2.2 ให้นักศึกษาอภิปรายข้อบกพร่องและฝึกแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบในงานที่ได้จัดทำ
3.2.3 ให้นักศึกษานำเสนอผลงานกลุ่มของแต่ละกลุ่ม
3.3.1 การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
3.3.2 การพิจารณาจากงานที่มอบหมาย
3.3.3 การอภิปรายและตอบคำถาม
3.3.4 การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3.3.5 รายงานที่นักศึกษาจัดทำ
รู้จักบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการทำงานตามที่ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ และวางตัวได้เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
4.2.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับงานที่เกี่ยวข้อง
4.2.2 จัดกิจกรรมในชั้นเรียนและกระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว
4.2.3 ทำรายงานจากกรณีศึกษาจริงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มมากขึ้น
4.3.1 การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและสถานศึกษา
4.3.2 การพิจารณาจากงานที่มอบหมาย
4.3.3 การพิจารณาจากพฤติกรรมของนักศึกษา
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยในการทำงาน
5.2.1 ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในชั้นเรียนตามเนื้อหาและตัวอย่างที่ใช้ศึกษา
5.2.2 ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานกลุ่มเพิ่มเติมด้วยตนเองนอกชั้นเรียนจากสื่อออนไลน์
หรือ Web site ที่เกี่ยวข้อง
5.2.3 ให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆเพื่อจัดทำรายงาน
ได้อย่างมีคุณภาพ
5.3.1 ผลการทำงานรายบุคคลและกลุ่มย่อยของแต่ละเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
5.3.2 ผลการศึกษาจากตัวอย่างที่ให้ลงมือปฏิบัติ และการวิเคราะห์ที่เหมาะสม
และถูกต้อง
สอนตามแผนการสอน โดยบรรยาย / อภิปราย และกิจกรรมกลุ่ม
-สอบกลางภาค
-สอบปลายภาค
-การทำรายงาน การทำงานกลุ่มและผลงาน การนำเสนอรายงานกลุ่ม และการส่งงานตามที่มอบหมาย
-การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย และเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะและความสัมพันธืระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา สอนให้เห็นถึงความตระหนักในคุณค่าของระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการที่่ดี จากกรณ๊ตัวอย่างในและต่างประเทศ ให้ทำงานเป็นกลุ่มในหัวข้อที่แตกต่างกัน สอนการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั่่วโลก สอนให้เห้นสภาพปัญหาและกสร้างความรับผิดชอบจากรณีตัวอย่างที่นำมาอภิปราย สอนข้อปฏิบัติในการเรียน ความรับผิดชอบในการทำงาน และกฎหมายที่่เกี่ยวข้องในการจัดการระบบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ทบทวนพื้นฐานที่สำคัญทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ของระบบสิ่งแวดล้อม รวบรวมข้อมูลปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบเป็นระบบอย่างบูรณาการในเชิงพื้นที่ ฝึกวิเคราะห์ระบบสิ่งแวดล้อมรายบุคคล ฝึกการแก้ปัหญหาระบบสิ่งแวดล้อมรายกลุ่ม เน้นวิธีการลงมือปฏิบัติ โดยเลือกจากจากกรณีตัวอย่างที่นำมาศึกษา และงานที่มอบหมาย นอกเหนือจากการบรรยายและอภิปราย จากกรณีศึกษา การอ๓ิปรายกลุ่ม และลงมือปฏิบัติจากงานที่มอบหมาย สอนการวิเคราะห์จากสภาพปัญหารที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สอนการพัฒนาต่อยอดการแก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน แนะนำการสืบค้นข้อมูลที่จำเป็นและทันสมัยต่อการศึกษาและพัฒนาการจัดการระบบสิ่งแวดล้อม สอนวิธีการการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องและการใช้งาน ลงมือปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่่ของสมาชิกกลุ่ม มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาน การจำแนกประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได้ชัดเจน และการเป็นผู้ริเริ่มแก้ปัญหา ทำงานเป็นกลุ่ม ในฐานะสมาชิกกลุ่มที่มีบทบาทแตกต่างกัน ให้รับผิดชอบงานที่มอบหมายทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล วิธีการอธิบายให้สังคมเข้าใจพื้นฐานของระบบสิ่งแวดล้อมและปัญหาที่เกิดขึ้นจากชุมชนของตน เทคนิคการนำเสนอโดยใช้เครื่องมือในการจัดการแบบต่างๆ รวมทั้้งเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง การให้เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ โดยการอภิปรายและกรณีศึกษา การวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาจากกรณีตัวอย่างปัญหาระบบสิ่งแวดล้อม การใช้สถิติในการคำนวณในการวิเคราะห์ระบบสิ่งแวดล้อมจากงานตัวอย่าง และงานที่มอบหมาย การเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล การลงมือปฏิบัติงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย การบริหารจัดการเวลาขากงานที่ได้รับมอบหมาย
1 ENGEV402 ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.2 2.2 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9 17 35% 35%
2 2.3, 5.1 2.2, 2.4, 5.1 3.4, 4.1 2.3 การทำรายงาน การทำงานกลุ่มและผลงาน การนำเสนอรายงานกลุ่ม การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 1.2, 1.3 3.4 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย และเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
กลิ่นประทุม ปัญญาปิง, ตำราวิชาระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ. 2560. หนังสือเกี่ยวกับ ISO 14001 หนังสือเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม www.diw.go.th/


กระทรวงมหาดไทย. http://www.moi.go.th/ กระทรวงสาธารณสุข. www.moph.go.th/

     4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. www.moac.go.th/

กระทรวงกลาโหม. www.mod.go.th/ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี . www.most.go.th/ กระทรวงคมนาคม. www.mot.go.th/

     8. กระทรวงพาณิชย์. www.moc.go.th/

กระทรวงพลังงาน. www.energy.go.th/ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. www.ieat.go.th/
- ตัวอย่างงานที่มอบหมายของนักศึกษารุ่นก่อน ๆ
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1 การสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
1.3 ข้อแนะนำผ่านการให้คำปรึกษานอกชั้นเรียน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
2.1 การสังเกตการณ์ พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนจาการทำกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียนและ งานที่มอบหมาย รวมทั้งความคิดเห็นของผู้เรียน
2.2 ผลการเรียนและการทำงานของนักศึกษา ทั้งกลางภาคและปลายภาค
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
3.1 ปรับปรุงเนื้อหา รูปแบบการเรียนรู้ และกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน
3.2 ใช้เทคนิคการเรียนการสอนที่ง่าย และสรุปผลการเรียนรู้ร่วมกันจากกิจกรรมกลุ่มและงานที่ มอบหมายให้ฝึกปฏิบัติในและนอกห้องเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1 จากผลการตรวจงานที่มอบหมาย และคะแนนที่ได้จากการทำงาน การสอบ
4.2 แนะนำเทคนิควิธีการที่มีการใช้จริง และการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ รวมทั้งติดตาม
ตรวจสอบความก้าวหน้าในการทำงานของนักศึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม ตลอดจนแจ้ง
ผลการเรียนการสอบทุกครั้ง
จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1 ทบทวนเนื้อหาของบทเรียนให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน
5.2 ปรับปรุงเนื้อหาทุกปี ตามกรณีศึกษาที่น่าสนใจซึ่งเกิดขึ้นใหม่ ๆ
5.3 ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรม ให้สามารถตอบสนองความสามารถของผู้เรียน
5.4 ปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับสภาวิศวกรในการสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรสิ่งแวดล้อม