โรคและการสุขาภิบาลสัตว์

Animal Diseases and Sanitation

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้เกี่ยวกับโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปศุสัตว์ รวมทั้งโรคพยาธิที่สำคัญ  สาเหตุ ระยะฟักตัว การระบาด  อาการ  วิธีการตรวจ  การรักษา  การป้องกันและกำจัดโรคที่สำคัญ พระราชบัญญัติควบคุมโรคระบาดสัตว์
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติได้และประยุกต์ความรู้พื้นฐานที่มีอยู่ให้มีความสอดคล้องกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เทคนิค และวิธีการต่างๆ ตลอดจนความก้าวหน้าต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  โดยสามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการควบคุมและป้องกันโรคสัตว์ และการศึกษาในขั้นสูงกว่าต่อไปในอนาคต
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปศุสัตว์ รวมทั้งโรคพยาธิที่สำคัญ สาเหตุ ระยะฟักตัว การระบาด อาการ  วิธีการตรวจ การรักษา การป้องกันและกำจัดโรคที่สำคัญ  พระราชบัญญัติควบคุมโรคระบาดสัตว์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล