เคมีอินทรีย์

Organic Chemistry

1.1 รู้ประโยชน์และความสำคัญของวิชาอินทรีย์เคมี
1.2 เข้าใจโครงสร้างของสารอินทรีย์
1.3 เข้าใจสูตรและวิธีการทดสอบ  สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมีและการเตรียมสารอินทรีย์
1.4 อธิบายปฎิกิริยาของสารอินทรีย์
-
ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง สมบัติ ปฏิกิริยาและการเตรียมของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและอนุพันธ์      ทั้งชนิดสารประกอบ อะลิฟาติก  สารประกอบอะลิไซคลิก สารประกอบอะโรมาติกและอนุพันธ์  สเตอริโอเคมีและปฎิบัติการ
1 ชั่วโมง/สัปดาห์
š1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
š1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
˜1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
š1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1. ก่อนเรียนเนื้อหาทุกครั้งฝึกให้นักศึกษามีวินัย ตรงต่อเวลา รู้จักรับผิดชอบ
2. มอบหมายงาน แบบฝึกหัด ใบงาน
1. พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
2. ความมีวินัยและความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
3. ความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและการสอบ
˜2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
 š2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
š2.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.การสอนบรรยายออนไลน์โดยใช้โปรแกรม microsoft teams ในการบรรยายกลุ่มรวม ส่วนเนื้อหาและเอกสารเพิ่มเติมรายวิชานี้อยู่ที่ education.rmutl.ac.th
2. ทำแบบฝึกหัด และงานมอบหมายส่งผ่านในห้องchat ส่วนตัวใน microsoft teams
3. สอบย่อยเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอ
1.การสอบย่อยรายหน่วย สอบเก็บคะแนนสอบกลางภาค และสอบปลายภาค  เป็นการสอบแบบ take home และสอบปากเปล่าเป็นรายบุคคลผ่านโปรแกรม microsoft team
2.ทำรายงานรายบุคคล
3.การทำงานที่มอบหมาย
 
š3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
˜3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
1. ทำการสอนโดยยกตัวอย่างแบบฝึกหัดเป็นกรณีศึกษา ให้นักศึกษาแต่ละคน อธิบายเพื่อใช้ความรู้ที่เรียนมาในการอธิบาย นักศึกษาคนอื่นแสดงความคิดเห็นพิจารณาว่า มีความถูกต้องหรือไม่อย่างไร
1. การสังเกตจากการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคลและกลุ่ม ด้วยโปรแกรม microsoft teams
2. การนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
3.ข้อสอบอัตนัยหรือปรนัย
4.ทดสอบย่อย
š4.1  มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
š4.2  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
˜4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
š4.4  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
1. จัดกิจกรรมเสริมในชั้นเรียนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ที่ได้ค้นคว้ามา ยกตัวอย่างในบางแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาเป็นผู้สอนเพื่อนในห้องเรียน
 
1.ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2.ประเมินความรับผิดชอบจากงานที่ได้รับมอบหมาย
3.ให้นักศึกษาประเมินสมาชิกในกลุ่ม ทั้งด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและด้านความรับผิดชอบ
 
š5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
˜5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง
เหมาะสม
š5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. สอนแบบบรรยาย  พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา
2.การสอนมีการนำเสนอข้อมูลโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
3. การแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูลและแหล่งข้อมูล
4. การมอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ


 
1.ประเมินทักษะการใช้ภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน
2.ประเมินทักษะการใช้สื่อและการใช้ภาษาพูดจากการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
3.ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
-
-
-
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 2.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ 4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง เหมาะสม 5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1 BSCCC108 เคมีอินทรีย์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.3, 2.1, 3.1, 4.3, 5.2 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 สอบกลางภาค ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 สอบปลายภาค 4, 8, 12, 17 10% 25% 10% 25%
2 1.3 การประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 4 10%
3 1.3,2.1,3.1,4.3,5.2 แบ่งกลุ่มไปค้นค้วาเพิ่มเติมเพื่อนำเสนอโครงสร้างของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 2 10%
4 1.3,2.1,3.1,4.3,5.2 การสอบกลางภาค 8 25%
5 1.3,2.1,3.1,4.3,5.2 แบ่งกลุ่มค้นค้วาและรายงานเรื่องสารอินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตพร้อมทั้งสาธิตผลิตภัณฑ์สารอินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต 9 10%
6 1.3,2.1,3.1,4.3,5.2 การสอบปลายภาค 17 25%
        เริงนภรณ์   โม้พวง.2542   เคมีอินทรีย์.  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก.    247 หน้า.
สุนันทา วิบูลย์จันทร์. 2539. เคมีอินทรีย์. ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.583 หน้า.
Morison, R.T & Boyd, R. N., Organic Chemistry , 6th, ed, New York University, Prentice HallInternational Inc. New Jersy, 1992.
 เกษร พะลัง. เคมีอินทรีย์เบื้องต้น .พิมพ์ครั้งที่ 5. ไทยวัฒนาพานิช. กรุงเทพฯ. 2539.
ชัยวัฒน์ เจนวานิชย์. พจนานุกรมเคมี. พิมพ์ครั้งที่ 1. ดอเดียนสโตร์. กรุงเทพฯ. 2524.

พงษ์ทิพย์ โกเมศโสภา และธนานิธ เสือวรรณศรี เคมีอินทรีย์พื้นฐาน ยูไนเต็ดบุ๊คส์ กรุงเทพฯ 2534.

ธวัชชัย ชรินพานิชกุล. รวมศัพท์เคมี. ซีเอ็ดยูเคชัน. กรุงเทพฯ. 2540.
ราชบัณฑิตสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525. พิมพ์ครั้งที่ 6 . อักษรเจริญ ทัศน์. กรุงเทพฯ.2539.
ลัดดา มีสุข . พจนานุกรมศัพท์เคมี. เจเนอรัลบุ๊ค เซนเตอร์ .กรุงเทพฯ . 2533.
อุดม ก๊กผล, โสภณ เริงสำราญ และอมร เพชรสม .อินทรีย์เคมี .พิมพ์ครั้งที่ 5 . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . 2539.
Bettelheim, F.A.& March, J, Introduction to General , Organic &Biochemistry , 3th, ed, Saunder College, USA, 1991.
Linestromberg, W, W, & Baumgarten, H, E, Organic Chemistry:A Brief Cours , 5th, ed, Iieath & Company, USA, 1983. 
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ด้วยการเสนอเมื่อจบแต่ละหน่วยเรียน
การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยสาขา จากการสังเกตขณะสอน และการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา
เนื่องจากประกาศของมหาวิทยาลัยฯให้มีการสอนภาคฤดูร้อนด้วยระบบ online  จึงได้มีหารือช่องทางการเรียนภาคฤดูร้อนนี้กับนักศึกษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีศักยภาพเหมาะสมกับผู้เรียนและให้เกิดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  การเรียนจึงใช้ช่องทางการสอนผ่าน microsoft teams  เอกสารการสอนและวิดีโอการสอนแต่ละครั้งอยู่ใน education.rmutl.ac.th รายวิชาเคมีอินทรีย์
สาขามีคณะกรรมการประเมินการสอนทำหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยการสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน ของรายวิชา 60% ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของภาควิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร
สาขามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของสาขา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา สรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป