โครงงานด้านวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ

Agricultural and Biological Engineering Proje

เพื่อให้นักศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการทบทวนชื่อโครงงาน  ความเป็นมาของปัญหา  วัตถุประสงค์ ขอบเขต  ตามหัวข้อโครงงานในรายวิชา 31089306 การเรียนรู้ปัญหาในงานวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง แนวทางการแก้ปัญหา ปฏิบัติการตามขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน รวบรวมและ วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล จัดทำ รายงาน และนำเสนอโครงงานต่อ คณะกรรมการสอบโครงงาน
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการทบทวนชื่อโครงงาน  ความเป็นมา ของปัญหา  วัตถุประสงค์  ขอบเขต  ตามหัวข้อโครงงานในรายวิชา 31089306 การเรียนรู้ปัญหาในงาน วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง แนวทางการแก้ปัญหา ปฏิบัติการตามขั้นตอนและ แผนการดำเนินงาน   รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล จัดทำรายงาน และนำเสนอโครงงานต่อ คณะกรรมการสอบโครงงาน
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการทบทวนชื่อโครงงาน  ความเป็นมาของปัญหา  วัตถุประสงค์ ขอบเขต  ตามหัวข้อโครงงานในรายวิชา 31089306 การเรียนรู้ปัญหาในงานวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง แนวทางการแก้ปัญหา ปฏิบัติการตามขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน รวบรวมและ วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล จัดทำ รายงาน และนำเสนอโครงงานต่อ คณะกรรมการสอบโครงงาน
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะ รายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟแวร์ และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา  มีความซื่อสัตย์ในการเขียนโครงการ ตลอดจนการนำเสนอโครงการเพื่อชี้แจ้งรายละเอียด โดยเน้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการวางแผนออกแบบโครงการอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำ และผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ ลำดับความสำคัญ
1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
บรรยายการศึกษาค้นคว้าตามหมวดวิชาที่สนใจและต้องสอดคล้องกับโครงงานที่ใช้ ดำเนินการในรายวิชาสหกิจศึกษา  ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการทบทวนชื่อโครงงาน  ความเป็นมาของ ปัญหา  วัตถุประสงค์ ขอบเขต  ตามหัวข้อโครงงานในรายวิชา 31089306 การเรียนรู้ปัญหาในงานวิศวกรรม เกษตรและชีวภาพ ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง แนวทางการแก้ปัญหา ปฏิบัติการตามขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน   รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล จัดทำ รายงาน และนำเสนอโครงงานต่อ คณะกรรมการสอบโครงงาน
1.3.1   ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
        1.3.2   มีการอ้างอิงเอกสารที่ไดน้า มาทา รายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
        1.3.3   ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
          1.3.4   ประเมินผลการนา เสนอรายงานที่มอบหมาย
มีความรู้ในหลักการ เกี่ยวกับการทบทวนชื่อโครงงาน  ความเป็นมาของปัญหา  วัตถุประสงค์ ขอบเขต  ตามหัวข้อโครงงานในรายวิชา 31089306 การเรียนรู้ปัญหาในงานวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ ศึกษาทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง แนวทางการแก้ปัญหา ปฏิบัติการตามขั้นตอนและแผนการดา เนินงาน   รวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูล สรุปผล จัดทำรายงาน และนา เสนอโครงงานต่อ คณะกรรมการสอบโครงงาน
บรรยาย   การทำงานกลุ่ม  การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา  และโครงงาน Problem – based Learning และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ประเมินจากการนำ เสนอผลการค้นคว้าข้อมูล  กรณีศึกษา หรือโจทย์จาก Problem – based Learning
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการใช้เทคโนโลยี
3.2.1   การมอบให้นักศึกษาทำโครงงานที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงาน
3.2.2   อภิปรายกลุ่ม
3.2.3   การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
3.3.1   วัดผลจากการประเมินโครงการ การนำเสนอผลงาน
3.3.2   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
        4.1.2   พัฒนาความเป็นผู้นำ และผู้ตามในการทา งานเป็นทีม
        4.1.3  พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตาม กำหนดเวลา
4.2.1   มอบหมายงานรายกลุ่ม
        4.2.2   การนำเสนอรายงาน
4.3.1   ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
        4.3.2   ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
        4.3.3   ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5.1.1   ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข
5.1.2   พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และ นำเสนอในชั้นเรียน
        5.1.3   พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
        5.1.4   พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
        5.1.5   ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งทางอีเมล์ การสร้างห้องแสดง ความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ เช่น Wed Board Blog การสื่อสารการทา งานในกลุ่มผ่านห้องสนทนา Chat Room 5.1.6   ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E- Learning และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
          5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
        5.3.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
6.1.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 6.1.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมี ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
บรรยายและยกตัวอย่างประกอบ (ด้านการหางานวิจัยที่เกี่ยว การอ่านสรุปจับใจความ วิธีการวางแผนการทดลองเป็นต้น)
ประเมินจากการรายงานความก้าวหน้า การนำเสนอ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
1 310894073 โครงงานด้านวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 ทั้งหมด การนำเสนอรายงาน การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 100%
เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาโครงงานวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับหัวข้อในงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็น จากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม สมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการ เรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล การ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการ สอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหา ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ