การค้นคว้าอิสระ

Independent Study

เพื่อให้นักศึกษาสามารถออกแบบงานวิจัย ดำเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัย และรายงานผลการวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์หน่วยงานหรือชุมชนได้
การศึกษาค้นคว้าเพื่อกำหนดประเด็นปัญหาสำหรับการทำวิจัยตามความสนใจ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบด้วยการศึกษาค้นคว้า โดยการออกแบบเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์วิจารณ์ และการสรุปผล และการเรียบเรียงเป็นรายงาน ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้ง
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษา จำนวน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ตามแต่นักศึกษาสนใจ)
● 1.มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ มีจิตสำนึกสาธารณะตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ซื่อสัตย์ สุจริตทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ● 2. มีความพอเพียง มีวินัย ขยัน อดทน เพียรพยายาม ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคมส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม มีความสำนึก รับผิดชอบต่อส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม   3. มีความเคราระต่อกฎระเบียบ และข้อบังคบต่างๆขององค์กรและสังคม   4. มีความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ   5.มีทัศนะคติที่ดีต่อวิชาชีพ เคารพสิทธิและรับฟังความเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์   6.สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม
เนื่องจากการเรียนการสอนต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบจากปกติแบบในห้องเรียนเป็นการสอนแบบ Online อาจารย์ผู้สอนจะบรรยายพร้อมสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ให้ความสำคัญในด้านระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา และการส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่ได้รับมอบหมาย การเข้าเรียน Course online ให้ตรงต่อเวลาตามเวลานัดหมาย
  1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติที่สำคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาที่ศึกษา วิชาที่ศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ในสาขาที่ศึกษากับความรู้ในศาตรณอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และพัฒนาความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง ● 2. มีความรู้ความเข้าใจสาระสำคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ในการวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาและการดำรง
ชีวิตประจำวัน ● 3. มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับการะบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์กร การปฏิบัติ การควบคุมและผลดำเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ● 4. มีความรู้กับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน   5.สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ องค์ประกอบต่างๆของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกำหนด   6.สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง   7.รู้ เข้สาใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง ● 8.มีความรู้ในแนวกวางของสาขาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้อง ● 9.มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟแวร์ที่ใช้งานได้จริง
จัดรูปแบบการสอนโดยใช้โปรแกรม Microsoft Team และ Line ใช้เป็นห้องเรียนระหว่างผู้เรียน

และผู้สอน เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอน ให้ เป็นไปตามตามลักษณะของรายวิชา และเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ

จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยมอบหมายให้ทำโครงร่างและงานวิจัย และนำเสนอผ่าน

ห้องเรียน Online
ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ (งานวิจัย) และงานที่ได้รับมอบหมาย และส่งกลับ

อาจารย์ผู้สอนทาง E-mail

ประเมินจากการนำเสนอผลงาน ผ่านทางการเรียนการสอน online
● 1.สามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินสารสนเทศ จากหลายแหล่ง เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ และการตัดสินใจอย่างเหมาะสมด้วยตนเอง ● 2. สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบ จากทางเลือกอย่างรอบด้าน มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ทำให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ   3. คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ สร้างสรรค์ และมีเหตุผล สามารถบูรณาการความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษา และประสบการณ์เพท่อให้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไป ● 4. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ   5.สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
กรณีศึกษาทางการจัดการ โครงงาน งานวิจัย และกำหนดให้นักศึกษาวางแผนการทำงานเป็นทีม เน้นถึงศาสตร์และศิลป์ รวมทั้งรูปแบบในการนำเสนอผลงาน และให้นักศึกษาได้มีการนำเสนอ

ผลงานจริงผ่านทางระบบ Online
ประเมินจากนำเสนอโครงงาน รายงานการวิจัย อภิปรายกรณีศึกษา ผ่านทางระบบ Online ประเมินจากผลงาน และการปฏิบัติงานของนักศึกษา
  1.มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมอย่างมีความรับผิดชอบ ยอมรับฟัง และเคาระความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสมและสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้ ● 2. มีความสามารถในการแสดงความคิดริเริ่ม แสดงความคิดเห็นต่าง และแสดงความคิดเห็นใหม่ๆได้อย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาของทีม สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม ● 3. มีความสามารถในหารประสานงาน การมอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบพร้องทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงานในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน ● 4. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง   5.สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ● 6.มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม   7.สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
1. มอบหมายงานที่ต้องใช้การติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษาโดยผ่านช่องทาง online
2. มีการมอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะด้านการสื่อสารระหว่างบุคคลทั้งภายในสถาบันการศึกษาและภายนอกสถาบันการศึกษา โดยผ่านช่องทาง online
3. มีการมอบหมายงานที่ต้องใช้การระดมความคิดและร่วมกันทำงาน โดยผ่านช่องทาง online
1. ประเมินจากพฤติกรรมในการทำกิจกรรมระหว่างนักศึกษาในกลุ่ม
2. ประเมินจากผลงานนักศึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
● 1.สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ มาใช้ในการวิเคราะห์และตักสินใจทางธุรกิจ และชีวิตประจำวัน ● 2. สามารถสื่อสารเพื่ออธิบาย และสร้างความเข้าใจโดยใช้รูปแบบของสื่อเทคนิควิธีการเครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจาที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ ● 3. สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ   4. มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ● 5.สามารถแนะนำประเด็นการแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ ● 6.มีสามารถใช้เทคโนโลยีสาสรสนเทศได้อย่างเหมาะสม และสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้สนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมกับงานวิจัย นำเสนอความก้าวหน้าในการวิจัยและผลงานวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่เหมาะสม ฝึกเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และรายงานผลการวิจัยโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง

ตามระบบและหลักไวยากรณ์

ฝึกปฏิบัติใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยได้ถูกต้อง ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีสื่อสารในการนำเสนอผลการวิจัยได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ
1. ประเมินผลจากข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานผลการวิจัย 2. ประเมินผลจากการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการวิจัย 3. ประเมินผลจากการนำเสนอรายงานผลการวิจัย
● 1.สามารถปฏิบัติงานโดยนำองค์ความรู้มาบูรณาการร่วมกับศาสตร์ที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม ● 2. สามารถปฏิบัติงานโดยใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ในศาสตร์ที่ศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจ นำมาใช้แก้ไขปัญหาค้นคว้าวิจัย ตลอดจนพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคมได้อย่างถูกต้อง ● 3. สามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมชีวิต สังคมการทำงาน สังคมข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม และมีความพอเพียงในการดำเนินชีวิต ● 4. สามารถปฏิบัติงานโดยใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาเชิงบูรณาการได้ด้วยการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความ อย่างมีเหตุผล ● 5.สามารถปฏิบัติงานโดยยึดแนวทางความคิด วิเคราะห์ บนพื้นฐานของความเป็นไทย
ส่งเสริมให้จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยโดยทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย สถิติ และ

ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมในหัวข้อที่ยังไม่เข้าใจ หรือสอบถามอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
2. สนับสนุนให้หาโจทย์วิจัยจากสถานประกอบการ หรือแนะนำสถานประกอบการที่มีโจทย์วิจัยด้านบริหารธุรกิจ
3. กำหนดให้นักศึกษาวางแผนวิจัยโดยใช้เวลาและทรัพยากรอย่างเหมาะสมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลวิจัย รวมทั้งอภิปรายผลการวิจัยด้วยหลักการและเหตุผล
5. ฝึกปฏิบัติให้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยโดยคำนึงถึงบริบทของสังคมและวัฒนธรรมไทย
1. ประเมินผลจากการนำเสนอข้อเสนอโครงการเกี่ยวกับการนำหลักการทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้กับการวิจัย
2. ประเมินจากแหล่งที่มาของโจทย์วิจัย
3. ประเมินจากงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานวิจัย
4. ประเมินจากรายงานผลการวิจัย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ (Hands-on)
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4. 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
1 12011408 การค้นคว้าอิสระ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.3.1,2.3.1,2.3.2,3.3.1,3.3.2,5.3.1,5.3.2,5.3.3,6.3.4 งานที่ได้รับมอบหมาย การรายงาน การทำงานเป็นทีม และการนำเสนองาน 1-6 80%
2 1.3.2,4.3.1,4.3.2 ความร่วมมือร่วมใจในการทำงาน การเข้าชั้นเรียน 1-7 20%
ขึ้นอยู่กับอาจารย์ที่ปรึกษา
ขึ้นอยู่กับอาจารย์ที่ปรึกษา
เอกสารประกอบการนำเสนอผลงานวิจัย (คู่มือการทำโครงร่างการวิจัย และคู่มือรูปเล่มงานวิจัย)
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน

ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาระหว่างเรียน
การสังเกตการณ์สอนของผู้สอน ผลการเรียนของนักศึกษา

การทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบกลางภาคและปลายภาค และหลังจากการตัดเกรดผลการเรียนในรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในรายวิชาดังนี้
4.1 การทวนสอบจากการออกข้อสอบ การให้คะแนนสอบ หรืองานที่มอบหมาย และรวมถึงการให้คะแนนพฤติกรรมโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรมระหว่างการเข้าเรียนและการร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะผละผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน หรือปรับปรุงกิจกรรม/โครงการ/โครงการที่มอบหมายเพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในการประยุกต์ความรู้นี้กับสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง