โครงงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

Computer Information Systems Project

1. ใช้ความรู้รวบยอดที่ได้เรียนมาและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อการทำการวิจัยด้านคอมพิวเตอร์หรือด้านระบบสารสนเทศ
2. เสนอหัวข้อโครงงานตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
3. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ
4. ทดสอบและปรับปรุงระบบตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ
5. ติดตั้งระบบเพื่อประเมินผลการใช้ระบบ
6. รายงานผลการวิจัยของโครงงานต่อคณะกรรมการ
เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ใช้ความรู้รวบยอดที่ได้เรียนมาและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ทำการค้นคว้าวิจัยหัวข้อและเนื้อหา โดยเลือกหัวข้อโครงงานทางด้านคอมพิวเตอร์หรือทางด้านระบบสารสนเทศ จากหัวข้อโครงงานที่กรรมการหลักสูตรพิจารณา หรือนักศึกษากำหนดขึ้นโดยความเห็นชอบของกรรมการหลักสูตร นักศึกษาจะต้องเขียนรายงานและเสนอต่อคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นโดยหัวหน้าหลักสูตรจำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
- อาจารย์ประจำวิชาให้คำปรึกษาผ่านทางเว็บไซต์
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ประมาณ 1 ชั่วโมงต่อ สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
- มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ ลำดับความสำคัญ
- กล่าวถึงมารยาท การมีวินัย และความตรงต่อเวลาในการเรียนรู้ร่วมกัน
- บอกถึงผลดีของการมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
- ชี้แนะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เพื่อให้สามารถทำงานเป็นทีมได้ รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อ ขัดแย้งได้
- ให้ข้อคิดในการพิจารณาความสำคัญของลำดับงานตามความเหมาะสมและระยะเวลา
- ความประพฤติของนักศึกษาและพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา
- การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาในการวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์
- ความตรงต่อเวลาในการส่งผลงานของนักศึกษา
- มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
- สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
- รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
- อธิบายการเขียนหลักการและทฤษฎีในการทำโครงงานเพื่อการวิจัย
- ยกตัวอย่างการทำวิจัยด้านสารสนเทศ
- ให้นักศึกษาเสนอโครงงานตามที่ตนสนใจ
- ฝึกปฏิบัติการทำโครงงานและการนำเสนอโครงงานตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
- ให้นักศึกษาจัดทำรายงานประกอบโครงงาน
- การนำเสนอโครงการ
- การจัดทำรายงานประกอบโครงงาน
- คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดอย่างเป็นระบบ
- สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
- สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
- สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
- อธิบายความสำคัญในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดอย่างเป็นระบบในทำโครงงาน
- ชี้แนะเว็บไซต์สำหรับการสืบค้นการวิจัยด้านระบบสารสนเทศ
- ให้แนวทางในการจัดทำโครงงาน โดยการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของระบบงาน
- แสดงความคิดเห็นในโครงงานที่นักศึกษาได้นำเสนอ เพื่อประเมินสารสนเทศถึงจุดเด่นและข้อควรแก้ไข
- อธิบายความสำคัญในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดอย่างเป็นระบบในทำโครงงาน
- ชี้แนะเว็บไซต์สำหรับการสืบค้นการวิจัยด้านระบบสารสนเทศ
- ให้แนวทางในการจัดทำโครงงาน โดยการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของระบบงาน
- แสดงความคิดเห็นในโครงงานที่นักศึกษาได้นำเสนอ เพื่อประเมินสารสนเทศถึงจุดเด่นและข้อควรแก้ไข
- สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน
- มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
- ให้นักศึกษาเรียนรู้จริงจากนำเสนอโครงงานในรูปแบบของการสัมมนา
- ชี้แนะการพูดและการใช้วาจาในที่ชุมชน รวมทั้งบุคลิกที่เหมาะสมในการนำเสนอ
- กำหนดหัวข้อในการจัดทำโครงงาน เพื่อให้นักศึกษาได้จัดทำโครงงานและฝึกซ้อมการนำเสนอตามกำหนด
- นำเสนอโครงงานตามหัวข้อที่กำหนด
- หัวข้อที่นำเสนอตรงตามกำหนดและมีรายละเอียดครบถ้วน
- สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อสารการนำเสนออย่างเหมาะสม
- สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม
- สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
- อธิบายการจัดทำงานนำเสนอและรายงานการนำเสนอ
- นำเสนอซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการออกแบบงานนำเสนอ
- การใช้เทคโนโลยีสื่อสาร
- ยกตัวอย่างงานนำเสนอที่เหมาะสม
- การออกแบบงานนำเสนอ
- การจัดทำรายงานนำเสนอ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 2 ความรู้ 3 ทักษะทางปัญญา 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.7 2.8 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 4.2 4.4 4.5 4.6 5.3 5.4 5.1 5.2
1 12031414 โครงงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.2 ,2.1, 3.1, 3.3, 4.1, 4.4, 5.3 - ข้อมูลที่ได้ศึกษาจากระบบงาน - แบบฟอร์มเสนอหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษา - แบบฟอร์มการติดต่อเพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูล 1 – 2 5 %
2 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.4, 5.1, 5.3, 5.4 - ความพร้อมในการเสนอโครงร่าง - การนำเสนอโครงร่าง - การจัดทำรายงานโครงร่าง 3 – 5 20 %
3 1.3, 2.1, 2.2, 2.5, 3.1, 3.2, 3.4, 4.2, 4.4, 5.1, 5.4 - การดำเนินงานในการพัฒนาระบบ 6-9 20%
4 1.2, 1.3, 2.2, 2.5, 3.1, 3.4, 4.1, 4.4, 5.1, 5.3, 5.4 - ความพร้อมในการเสนอความก้าวหน้าโครงงาน - การนำเสนอความก้าวหน้าโครงงาน - การจัดทำรายงานความก้าวหน้าโครงงาน 10-12 10%
5 1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.4, 5.3 - การสร้างเครื่องมือในการวิจัย - การสุ่มตัวอย่าง - วิธีการเก็บข้อมูล 13 5%
6 1.2, 1.3, 2.1, 2.5, 3.1, 3.4, 4.1, 4.4, 5.1, 5.3, 5.4 - ความพร้อมในการเสนอผลสรุปโครงงาน - การนำเสนอความผลสรุปโครงงาน - การจัดทำรายงานผลสรุปโครงงาน 14-16 20%
7 1.2, 2.5, 3.3, 3.5, 4.4, 5.1, 5.3 - รูปเล่มรายงาน - ไฟล์โปรแกรมในรูปแบบ CD - การส่งสมุดบันทึกการให้คำปรึกษา 17 10%
ปริญญานิพนธ์ เอกสารการสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ และงานวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์
- โปรแกรมสำหรับพิมพ์เอกสาร
- โปรแกรมสำหรับการนำเสนอ
- โปรแกรมออกแบบฐานข้อมูล
- โปรแกรมสำหรับวางแผนโครงการ
- โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์กราฟิก
ฐานข้อมูลวิจัยอิเล็กทรอนิกส์
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยศิลปกร
- มหาวิทยาลัยนเรศวร
- พฤติกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็น
- แบบประเมินผู้สอน
- โครงงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ที่นักศึกษาได้พัฒนาและทำวิจัย
- รายงานโครงงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
- ศึกษาและปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์สำหรับพัฒนาระบบงานให้สอดคล้องกับธุรกิจจริง และ ตลาดแรงงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ศึกษาแนวงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละปี
- ตรวจสอบแผนการสอนและการประเมินผลให้ตรงกับผลสัมฤทธิ์จากผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี ตามข้อเสนอแนะและข้อแนะนำในกระบวนการสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ รายวิชา