การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Computer Programming

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานองค์ประกอบประโยชน์จากการใช้งานด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลกระทบ การใช้งานด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่อสังคม
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านการนำความรู้ ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้อง และนำไปประยุกต์ใช้งานต่างๆ ในด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปัจจุบัน
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับ แนวคิดและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ การอันตรกิริยา(Interaction) ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ การประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางวิศวกรรม
1 ชั่วโมง/สัปดาห์
ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม

มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
บรรยายหลักการเขียนโปรแกรม และสอนวิธีการเขียนโปรแกรมบนซอร์ฟแวร์ บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา ให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของรายวิชาเพื่อการประยุกต์ใช้งานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง อภิปรายกลุ่ม

กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรือกำหนดบทบาทสมมุติ
1.3.1   ประเมินจากวินัย และ พฤติกรรมการเข้าเรียนและการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตาม                                  ขอบเขตให้ตรงเวลา
1.3.2   ประเมินผลจากคุณภาพของงานทีรับมอบหมาย และมีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3   ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ
    2.1.1   มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐานและเศรษฐศาสตร์ เพื่อกระประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องและการสร้างนวัตกรรมด้านทางวิศวกรรม
    2.1.2   มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิง ทฤษฎีแบะปฏิบัติ ในเนื้อหาสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
    2.1.3   สามารบูรณการความรู้สาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    2.1.4 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์
บรรยาย อภิปรายเกี่ยวกับหลักทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยสอดคล้องกับเนื้อหาโครงสร้างภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นคว้าเพิ่มเติม ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มีการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การใช้งานเครื่องมือแบะอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมที่เป็นระบบ
2.3.1  ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นหลักการและทฤษฎี
2.3.2  ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด หรือการตอบคำถามนั้นเรียน
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
  พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ จากหลักทฤษฎี สามารุคิดอย่างมี วิจารณญาณให้สอดคล้องตามหลักความเป็นจริง มีการวิเคราะห์ทั้งในแง่ผู้เขียนโปรแกรมและผู้ใช้งานโปรแกรม เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานตามมาตรฐานการเรียนรู้ของคุณวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้
   3.1.1  มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
   3.1.2  สามารถรวบรวมศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
   3.1.3   สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรม ได้อย่างเนระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลการัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   3.1.4   มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้เดิมได้อย่างสร้างสรรค์
   3.1.5   สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาองค์ความรู้และเทคโนโลยี
           3.2.1  สอนการคิดอย่างเป็นระเบียบ โดยการยกตัวอย่างจากสภาพต่างๆ
           3.2.2  วิเคราะห์ศึกษาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการออกแบบและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการนำทฤษฎีที่เหมาะสมมาใช้
           3.2.3  การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติของนักศึกษา
           3.2.4   การมอบให้นักศึกษาทำการวิเคราะห์และเขียนขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์และปฎิบัติจริวด้วยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
           3.3.1  สอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีมีความเข้าใจ วิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ทฤษฎี
           3.3.2  วัดผลจากการนำเสนอผลงานตามที่ได้รับมอบหมาย
           3.3.3  สัมภาษณ์ และสังเกตพฤติกรรม การแก้ไขปัญหา
4.1.1  พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2  พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3  พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง รับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบตามกำหนดเวลา
      4.2.1   จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
      4.2.2   มีการมอบหมายงาน และให้ส่งตามกำหนดเวลา
4.3.1  ประเมินจากรายงานกลุ่มที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.2  ประเมินจากงานที่มอบหมาย
5.1.1  ทักษะการคำนวณเชิงตัวเลข
          5.1.2  พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน การฟัง การแปล ระหว่างการสอนภาคทฤษฎี และรายงานกลุ่ม
              5.1.3  พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
          5.1.4  พัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร
          5.1.5  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
5.2.1  มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้ากรณีศึกษาด้วยตนเองจากเว็บไซต์
          5.2.2  อภิปรายในห้องเรียนตามเวลาและจังหวะที่เหมาะสมกับเนื้อหาแต่ละเรื่อง
          5.2.3  นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1  ประเมินจากคุณภาพของงานที่มอบหมาย
          5.3.2  ประเมินจากการนำเสนองานกลุ่ม
6.1.1  สามารถให้เครื่องมือ อุปกรณ์ ทั้งฮาร์ดแวร์แบะซอร์ฟแวร์ทางคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง
          6.1.2  มีทักษะในการปฎิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
 
6.2.1   อธิบายและสาธิตการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และวิธีการให้เข้าใจและปฏิบัติถูกต้องตามหลักวาการ
          6.2.2  มอบหมายให้ลงมือปฏิบัติทดลองตามกำหนดเวลา
          6.2.3  ให้มีการแบ่งกลุ่มในการปฏิบัติงาน มีการแบ่งความรับผิดขอบกัน
          6.2.4 นำเสนอโดยใช้รูปแบบโจทย์ปัญหาและโทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความสร้างสรรค์และลงมือเขียนโปรแกรมด้วยใจรัก
           6.3.1   สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติการใช้เครื่องมือ ในเรื่องเวลา วิธีการและผลงานที่ได้รับ การทำงานร่วมกัน
          6.3.2  พิจารณาผลการปฏิบัติการทดลอง รวมทั้งงานที่มอบหมาย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1.1 – 2.1.5 3.1.1 – 3.1.5 - สอบกลางภาค - สอบปลายภาค 8 - 17 20% - 25%
2 3.1.1 – 3.1.5 - การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 45%
3 1.1.1 – 1.1.7 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม การอภิปราย เสนอความคิดเห็น ในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
1. เอกสารประกอบการสอน พร้อม powerpoint ของผู้สอน 2. Lealy Anne Robertson, Simple Program Design (A Step-by-step Approach)
September 29.2006 | ISBN-10: 1423901320 | ISBN-13 978-142309132
3. Robert C. Hutchion , Steven B. Just Programming using the C Language
McGraw-Hill, 1988
4. ดร. สุเทพ มาดารัศมี, ปรียากรทิพวัย, การเขียนโปรแกรมภาษา C, บริษัทสำนักพิมพ์ท๊อปจำกัด
5. สื่อการเรียน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ผศ. ดร. ณรงค์ เมตไตรพันธ์      https://drive.google.com/open?id=15sH8mhzFBWkcDO5rx-slHX-1BUVFuU4y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
      - นิรุธ อำนวยศิลป์, คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C, บริษัท โปรวิชั่น จำกัด
      - ธันวา ศรีประโมง, การเขียนโปรแกรมภาษา C สำหรับวิศวกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
      - ธนัญชัย ตรีภาค, กรณีศึกษาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C, บริษัทซีเอ็ดยูชั่น จำกัด มหาชน
      - ผศ. สานนท์ เจริญฉาย, การเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึมกรณีตัวอย่างภาษา C, เชนพริ้นติ้ง
- http://www.ce.kmitl.ac.th/subject.php?action=view&SUBJECT_ID=129
- http://www.jk.rmutl.ac.th/