ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว

Loose Furniture Design

ฝึกปฏิบัติ ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวยุคสมัยต่างๆโดยคำนึงถึง รูปแบบประเภทและลักษณะการใช้งาน แนวคิดในการออกแบบ ขนาดสัดส่วนที่เหมาะสมกับการใช้งาน วัสดุประเภทต่างๆที่ใช้ในการผลิต การแสดงแบบเฟอร์นิเจอร์ และการจัดทำหุ่นจำลอง หรือการจัดทำต้นแบบ
 -   อาจารย์ประจำรายวิชา แจ้งให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับห้องทำงาน  ตารางสอนเวลาว่างในแต่ละสัปดาห์
 -   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BAAID131 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล