ภาวะผู้นำ

Leadership

1. รู้ความหมายและความแตกต่างระหว่างผู้นำและผู้บริหาร บุคลิกภาพที่ดีของผู้นำ รวมทั้งบทบาทหน้าที่และทักษะสำคัญที่ผู้นำควรมี 2. เข้าใจแนวความคิดและประยุกต์ทฤษฎีภาวะผู้นำแบบต่าง ๆ ไปใช้ปฏิบัติงานได้ 3. เข้าใจและเลือกวิธีบริหารการใช้อำนาจาของผู้นำได้อย่างเหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ์ 4. รู้จักปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำงานเป็นทีม และยอมรับความสำเร็จและล้มเหลวของกลุ่ม 5. ตระหนักถึงการเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
     เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น และทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถแสดงบทบาททั้งเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ยอมรับทั้งความสำเร็จและล้มเหลวของกลุ่ม เพื่อให้สามารถวางตัวเหมาะสมกับสถานการณ์และตัวบุคคล
     ศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่กำหนดตัวผู้นำ บทบาทหน้าที่และทักษะที่สำคัญของผู้นำ แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นผู้นำในยุคปัจจุบัน วิธีคิดเชิงกลยุทธ์ วิธีการบริหาร มนุษยสัมพันธ์และอิทธิพลของผู้นำที่มีต่อพฤติกรรม การตัดสินใจของกลุ่มกับความสำเร็จและความล้มเหลวของกลุ่ม การปรับตัวของผู้นำให้เหมาะสมกับสถานการณ์
3.1. อาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา ใช้ช่องทางสื่อสารทาง Microsoft Team และส่งงานที่มอบหมายทางLin e กลุ่ม ให้นักศึกษาทราบ
3.2. อาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามเวลาที่นักศึกษาและอาจารย์นัดหมายกัน อย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) ทาง Line
1.1.1. มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเองและผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น และมีความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม
1.1.4 มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.2.1. เปิดโอกาสให้นักศึกษาเล่าถึงการปฏิบัติตนในสถานการณ์ปัจจุบัน (อยู่บ้านช่วยชาติลดโควิด 19) และความคิดเห็นที่มีต่อแนวทางปฏิบัติตนดังกล่าวที่ส่งผลต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
1.2.2. กำหนดให้นักศึกษาเสนอแนวความคิดและจัดทำโครงการพัฒนาส่วนรวม เพื่อฝึกการทำงานเป็นทีม แสดงภาวะผู้นำและภาวะผู้ตามอย่างเหมาะสม และจัดทำรายงานเป็นรูปเล่ม รวมทั้งนำเสนอภายในกลุ่มผู้เรียน
1.3.1. เข้าเรียนออนไลน์ตามเวลาที่กำหนดสม่ำเสมอ และตรงเวลา
1.3.2. รับผิดชอบทำแบบฝึกหัด ส่งรายงานและโครงการที่ได้รับมอบหมายครบถ้วน ตรงเวลา
1.3.3. รับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น มีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างเรียน
1.3.4. ทำงานเป็นทีมโดยเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดี
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจสาระสำคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ทางการตลาด การเงิน การผลิต และการดำเนินงาน รวมทั้งการจัดองค์การและทรัพยากรมนุษย์
2.1.4. มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
     บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงานและโครงการ และมอบหมายให้ค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผู้นำ ประวัติและวิเคราะห์ภาวะผู้นำที่ประสบความสำเร็จ รวมทั้งจัดทำโครงการพัฒนาส่วนรวมต่อมหาวิทยาลัยและนำเสนอหน้าภายในกลุ่มผู้เรียน
2.3.1. ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
2.3.2. ประเมินจากการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่ค้นคว้าตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง 2.3.3.ประเมินผลจากเนื้อหารายงาน แนวคิดการบริหารโครงการ และการนำเสนอรายงานและโครงการภายในกลุ่มผู้เรียนของนักศึกษา
2.3.4. ประเมินผลจากการตอบคำถามในชั้นเรียน และอภิปรายภายในกลุ่มผู้เรียน
3.1.3. สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้าน โดยนำความรู้และประสบการณ์ประยุกต์ใช้
3.2.1. มอบหมายให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มทำโครงการพัฒนาส่วนรวม ซึ่งต้องคิดวิเคราะห์ทางเลือกในการทำกิจกรรมทั้งด้านผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ และต้นทุนตามหลักวิชาการ เพื่อฝึกภาวะผู้นำและภาวะผู้ตามที่ดี โดยยึดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกลุ่มอื่น ๆ เพื่อนำไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
3.2.3. อภิปรายกลุ่ม และสะท้อนความคิดที่มีต่อการนำเสนอผลงานของกลุ่มอื่น และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข
3.3.1. สอบกลางภาคและปลายภาค
3.3.2. ประเมินผลรายงาน และโครงการพัฒนาส่วนรวมจากความถูกต้อง ครบถ้วนของเนื้อหาตามหัวข้อที่กำหนด และความคิดสร้างสรรค์ใหม่ที่นำเสนอ
3.3.3. ความสามารถในการสรุปความและถ่ายทอดเนื้อหาให้ผู้อื่นเข้าใจจากการนำเสนอรายงานและโครงการ
4.1.2. มีความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม การประสานงาน การมอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบ
4.1.4. มีความสามารถในการริเริ่มแสดงความคิดเห็นใหม่ ๆ ที่อาจมีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์
4.2.1. มอบหมายงานรายบุคคลและแบ่งกลุ่มทำงานโครงการที่มอบหมาย
4.2.2. มอบหมายให้นำเสนอรายงานและโครงการภายในกลุ่มผู้เรียน
4.2.3. กำหนดให้นักศึกษาให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะโครงการของนักศึกษากลุ่มอื่น
4.3.1. ประเมินตนเอง และเพื่อนตามหัวข้อที่กำหนด และเสนอแนะวิธีปรับปรุงแก้ไข
4.3.2. ประเมินจากการส่งงานรายบุคคล และรายกลุ่มที่นำเสนอ และการรายงานหน้าชั้นเรียนโดยพิจารณาจากความรับผิดชอบ และการทำงานเป็นทีม
4.3.3. ประเมินจากการสังเกตความสนใจ ความตั้งใจ และการมีส่วนรวมของผู้เรียน
4.3.4. ประเมินจากพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม กล้าแสดงความคิดเห็น และรับฟังผู้อื่น ๆ
5.1.2. สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.4. สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจา
5.2.1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเว็บไซต์ทางด้านบริหารธุรกิจและหัวข้อที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจัดทำรายงาน มีการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งที่มาซึ่งน่าเชื่อถือ ด้วยการใช้ภาษาและรูปแบบที่ถูกต้อง
5.2.2. นำเสนอรายงานโดยอ้างอิงหลักวิชาการทั้งรูปแบบการเขียนและการนำเสนอด้วยวาจา โดยเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1. ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. เปิดโอกาสให้นักศึกษาเล่าถึงการปฏิบัติตนในสถานการณ์ปัจจุบัน (อยู่บ้านช่วยชาติ ลดโควิด 19) และความคิดเห็นที่มีต่อแนวทางปฏิบัติตนดังกล่าวที่ส่งผลต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม .2. กำหนดให้นักศึกษาเสนอแนวความคิดและจัดทำโครงการพัฒนาส่วนรวม เพื่อฝึกการทำงานเป็นทีม แสดงภาวะผู้นำและภาวะผู้ตามอย่างเหมาะสม และจัดทำรายงานเป็นรูปเล่ม รวมทั้งนำเสนอภายในกลุ่มผู้เรียน บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงานและโครงการ และมอบหมายให้ค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผู้นำ ประวัติและวิเคราะห์ภาวะผู้นำที่ประสบความสำเร็จ รวมทั้งจัดทำโครงการพัฒนาส่วนรวมต่อมหาวิทยาลัยและนำเสนอหน้าภายในกลุ่มผู้เรียน 1. มอบหมายให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มทำโครงการพัฒนาส่วนรวม ซึ่งต้องคิดวิเคราะห์ทางเลือกในการทำกิจกรรมทั้งด้านผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ และต้นทุนตามหลักวิชาการ เพื่อฝึกภาวะผู้นำและภาวะผู้ตามที่ดี โดยยึดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกลุ่มอื่น ๆ เพื่อนำไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 2. อภิปรายกลุ่ม และสะท้อนความคิดที่มีต่อการนำเสนอผลงานของกลุ่มอื่น และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข 1. มอบหมายงานรายบุคคลและแบ่งกลุ่มทำงานโครงการที่มอบหมาย .2. มอบหมายให้นำเสนอรายงานและโครงการภายในกลุ่มผู้เรียน 3. กำหนดให้นักศึกษาให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะโครงการของนักศึกษากลุ่มอื่น 1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเว็บไซต์ทางด้านบริหารธุรกิจและหัวข้อที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำรายงาน มีการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งที่มาซึ่งน่าเชื่อถือ ด้วยการใช้ภาษาและรูปแบบที่ถูกต้อง 2. นำเสนอรายงานโดยอ้างอิงหลักวิชาการทั้งรูปแบบการเขียนและการนำเสนอด้วยวาจา โดยเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1 12011309 ภาวะผู้นำ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจสาระสำคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ทางการตลาด การเงิน การผลิต และการดำเนินงาน รวมทั้งการจัดองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 2.1.4. มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน 3.1.3. สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้าน โดยนำความรู้และประสบการณ์ประยุกต์ใช้ สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 4, 7 ร้อยละ 60
2 4.1.2. มีความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม การประสานงาน การมอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบ 4.1.4. มีความสามารถในการริเริ่มแสดงความคิดเห็นใหม่ ๆ ที่อาจมีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ 5.1.2. สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.1.4. สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนและการนำเสนอด้วยวาจา การนำเสนอรายงานส่วนบุคคล โครงการเพื่อส่วนรวม ทั้งที่เป็นรูปเล่มรายงานและนำเสนอในกลุ่มเรียน ตลอดภาคการศึกษา ร้อยละ 30
3 1.1.1. มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเองและผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น และมีความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม 1.1.4 มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 1. การเข้าชั้นเรียน 2. การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นโครงการ ตลอดภาคการศึกษา ร้อยละ 10
1.1. สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์. ภาวะผู้นำ ทฤษฎีและปฏิบัติ:ศาสตร์และศิลป์สู่ความเป็นผู้นำที่สมบูรณ์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : วิรัตน์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด, 2548.
1.2. ชาญชัย อาจินสมาจาร. ภาวะผู้นำในองค์การ. กรุงเทพมหานคร : สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์, ไม่ระบุปี
1.3. รังสรรค์ ประเสริฐศรี. ภาวะผู้นำ. กรุงเทพมหานคร : ธนธัชการพิมพ์ จำกัด, 2544.
1.4. กวี วงศ์พุฒ. ภาวะผู้นำ. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : บี.เค.อินเตอร์ปรินท์ จำกัด, 2539.
1.5. ธวัช บุณยมณี. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2550.
1.6. จอห์น ซี แม็กซ์เวลส์. (2555). ภาวะผู้นำ 5 ระดับ [The 5 Levels of Leadership] พิมพ์คร้งที่ 1. (วันดี อภิรักษ์ธนากร, ผู้แปล) (พิมพ์ครั้งที่ 1). สมุทรปราการ : ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด.
-
3.1. เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชาที่กำหนด
3.2. เว็บไซต์ประวัติและผลงานของผู้นำสำคัญขององค์การภาครัฐ เอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ
3.3. เว็บไซต์เกี่ยวกับการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2.1 การสังเกตความสนใจของผู้เรียน
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
นำข้อมูลที่ได้จากนักศึกษา และการทวนสอบมาปรับปรุงการจัดการสอนครั้งต่อไป
4.1. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีดังนี้
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายหน่วยเรียน โดยการสอบถามนักศึกษา หรือสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทำแบบฝึกหัด
4.2. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์โดยรวมของวิชาดังนี้
4.2.1. ทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาเปรียบเทียบกับพฤติกรรมความตั้งใจและเอาใจใส่ในการเรียนของนักศึกษา
4.2.2. ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นโดยปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4