เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ

Pre Co-operative Education and Job Internship in Business Management

.1 สามารถเลือกสถานประกอบการเพื่อฝึกงานได้ 1.2 มีบุคลิกภาพ มารยาทในสังคม มนุษย์สัมพันธ์ รู้จักกาลเทศะ มีความมั่นใจในตนเอง 1.3 สามารถเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงานและนำเสนอได้ 1.4 มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะเกษตรศาสตร์ ที่ต้องการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
 
การเตรียมตัวเพื่อการฝึกงานในสถานประกอบการ เริ่มตั้งแต่การเลือกสถานประกอบการที่เหมาะสม การเขียนจดหมายสมัครงานและเทคนิคการสัมภาษณ์งาน การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม จริยธรรมวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล อธิบายและสรุปผลการศึกษา โดยสามารถเขียนและนำเสนอผลงานได้ ตลอดจนเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร อาชีวอนามัย มาตรฐานและความปลอดภัยในสถานประกอบการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและสถานประกอบการ
 
ในคาบเรียน
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1. มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา มีความมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จ 2. มีน้ำใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 3. มีความพอเพียง 4. มีความซื่อสัตย์ กตัญญู เที่ยงธรรม อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ ใจก้วาง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 5. มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรและสังคม
 
 
- อาจารย์ประพฤติตนเป็นตัวอย่าง - บรรยายสอดแทรกคุณธรรม - มอบหมายงาน - กิจกรรมกลุ่ม
สังเกตพฤติกรรม
 
1. อธิบายความหมาย หลักการกรอบแนวคิด กระบวนการและระเบียบปฏิบัติของสหกิจศึกษาได้ 2. รู้วิธีการสมัครงาน สัมภาษณ์งาน เขียนประวัติของตนเองเป็นภาษาอังกฤษได้ 3. รู้มารยาทของสังคม 4. รู้มาตรฐานการผลิต มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการและระบบคุณภาพ และรู้กฎหมายแรงงาน 2.5 สามารถเขียนและนำเสนอผลงานได้
1. บรรยาย 2. ทำรายงาน 3. นำเสนอ 4. อภิปราย
1. สอบข้อเขียน 2. การนำเสนอรายงาน
 
3) ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 3.1เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความ สามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3.2 สามารถคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผลได้ มีวิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ 3.3 นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 3.4 สามารถค้นคว้าข้อเท็จจริง สรุปทำความเข้าใจได้ 3.5 สามารถวิเคราะห์ปัญหาและหทแนวทางแก้ไข
1. บรรยาย 2. ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 3. ฝึกตอบปัญหาและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
 
สังเกตการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
 
 
1. มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 2. ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผู้อื่น และยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์ 3. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่น วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ 4. สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
1. กิจกรรมงานกลุ่ม 2. กำหนดความรับผิดชอบ 3. ทำรายงาน 
1. การนำเสนอผลงาน 2. สังเกตพฤติกรรม 3. การส่งรายงาน
1. สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน 2. สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขระบุเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมายได้ 3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และคัดเลือกข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 4. สรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการเขียน การพูด รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ
1. ใช้ Power point 2. มีการนำเสนอข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 3. การแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูล 4. การมอบหมายงานด้วยการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. การใช้ภาษาในการเขียนรายงาน 2. การใช้สื่ออิเลคทรอนิกส์นำเสนอผลงาน  
-  มีทักษะปฏิบัติ และสามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานตามสภาพจริง
 
- แนะนำแนวทางปฏิบัติและ ควบคุมดูแลแก้ไขปัญหาแก่นักศึกษา
 
- ดูจากผลงาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล