ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Thai for Communication

 1.  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการสื่อสาร
 2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจภาษาไทยในการสื่อสาร
 3. สามารถใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร และประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร
 5. ส่งเสริมให้เห็นคุณค่าภาษาไทยในฐานะเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
1. พัฒนาพื้นฐานการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารของนักศึกษา
2. พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
3. มุ่งเน้นให้นักศึกษาใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม
     ศึกษาเกี่ยวกับหลักและทฤษฎีการสื่อสาร ลักษณะภาษาไทยที่ใช้ในกระบวนการสื่อสาร พัฒนาทักษะการคิด การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน มีศิลปะ คุณธรรม และจริยธรรมในการสื่อสาร สามารถประยุกต์ใช้ภาษาในวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
      จำนวนชั่วโมงให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง     
3.1  วันพุธ ศุกร์ เวลา 15.00 - 16.30 น. ห้อง 1221
3.2  e-mail; Theewara555@gmail.com เวลา 17.00 - 21.00 น
3.3  Facebook; Theewara Saengin poy เวลา 16.00 - 18.00 น
  1. มีจิตสานึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
  2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
  3. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
  4. เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  
  1. ให้วิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรม โดยใช้ทักษะทางภาษา
  2. อภิปรายกลุ่ม
  3. ให้มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย และมีความซื่อสัตย์ในการสอบ
  4. กำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น ให้เข้าห้องเรียนตรงเวลา และเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ  
  1. พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
  2. มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นามาทารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
  3. ไม่มีการทุจริตในการสอบ
  4. ประเมินผลการนาเสนอรายงานที่มอบหมาย
  1. มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
  2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการของสาขาวิชาที่ศึกษา
  3. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   
  1. บรรยายร่วมกับอภิปราย การทางานกลุ่ม การวิเคราะห์งาน และมอบหมายงานที่เกี่ยวข้อง
  2. ให้ทาแบบฝึกหัด แบบทดสอบ
  3. นักศึกษาไปค้นคว้าเพิ่มเติม จัดทาเป็นรายงาน และนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
  1. สอบย่อยระหว่างเรียนด้วยแบบทดสอบ
  2. ประเมินจากประสิทธิผลของการศึกษาค้นคว้า การรายงานการศึกษาค้นคว้า และงานที่มอบหมาย
  3. ทดสอบกลางภาค และปลายภาค
  1. มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
  2. มีทักษะในการนาความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
  1. บรรยายและอภิปรายกรณีศึกษาร่วมกันในชั้นเรียน
  2. การมอบหมายให้นักศึกษาทาโครงงาน และนาเสนอผลการศึกษา
  1. สอบย่อย โดยข้อสอบเน้นการใช้ทักษะทางภาษา
  2. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน
  1. มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
 2.  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
 4. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
  1. มอบหมายงานกลุ่มในการศึกษาค้นคว้า
  2. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
  1. ประเมินจากกระบวนการทำงาน และผลงานกลุ่ม
  2. พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม     
  1.  เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม 
  2. สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 
  3. ใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาลเมศะ และสอดคล้องกับวัมนธรรมสากล
  1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทำรายงาน
  2. นำเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
  1. การจัดทำรายงาน และนำเสนอด้วยสื่อมีเดียและเทคโนโลยี
  2. การมีส่วนร่วมในการอภิปราย และวิธีการอภิปราย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา(Ethics and Moral) 2. ด้านความรู้ที่ต้องได้รับ(Knowledge) 3. ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา(Cognitive Skills) 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา(Interpersonal Skills and Responsibility) 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills)
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 2.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ 4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 5.1 เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม 5.2 สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 5.3 ใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาละเทศะ และสอดคล้องกับวัฒนะรรมสากล
1 13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.2, 1.3, 1.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 การเข้าชั้นเรียน การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน การมีส่วนร่วม ทุกสัปดาห์ 10 %
2 2.1, 3.1, 3.2 ,4.3, 5.2 แบบฝึกหัด 2, 4, 8, 12, 13, 15 10 %
3 3.1, 3.2, 4.3, 5.3 การปฏิบัติทักษะการสื่อสาร 6, 7, 11, 14 20 %
4 2.1, 2.3 สอบเก็บคะแนน 3 10 %
5 2.1, 3.2 สอบกลางภาค 9 25 %
6 2.1, 3.2 สอบปลายภาค 17 25 %
เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวง. 2541. ทักษะภาษานานาวิธี. กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว.  คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย. 2539. การใช้ภาษาไทย 2. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  ชนะ  เวชกุล. 2524. การเขียนรายงานจากการค้นคว้า. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.  ชวน  เพชรแก้ว, ปรีชา  นุ่นสุข และ ปราณี  ถาวระ. 2524. การใช้ภาษา, ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ :          กรุงสยามการพิมพ์.  ดนัย ไชยโยธา. 2551. รู้รักภาษาไทย : สำนวนโวหาร. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.  ธนู ทดแทนคุณ. 2551. รู้รักษ์ภาษาไทย : ภาษาร่วมสมัย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.  ธีระพล  อรุณะกสิกร และคณะ. 2540. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ. กรุงเทพฯ :          สำนักพิมพ์วิญญูชน.  นพดล จันทร์เพ็ญ. 2539. การใช้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ :  ต้นอ้อ แกรมมี จำกัด.  ประภัสสร ภัทรนาวิก. 2545. การเขียนเอกสารสำนักงาน. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.  ปรีชา  ช้างขวัญยืน. 2525. ศิลปะการเขียน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วิชาการ.  ปรีชา  ทิชินพงศ์. 2523. ลักษณะภาษาไทย, ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.  ไพโรจน์  อยู่มณเฑียร. 2540. สำนวนไทยใช้ให้เป็น, ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ทฤษฎี.  สมพร มันตะสูตร แพ่งพิพัฒน์. 2540. การเขียนเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.  สุธิวงศ์  พงศ์ไพบูลย์. 2522. การเขียน. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.  วิเศษ  ชาญประโคน. 2550. ภาษไทยเพื่อการสื่อสาร, ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น.  เอกฉัท  จารุเมธีชน. 2539. การใช้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์
  เว็ปไซต์เกี่ยวกับวรรณกรรม และภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ได้แก่ วิธีการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมี
ผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ ที่ได้รับ พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง โดยผ่านกิจกรรม ดังนี้
1) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
2) ให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบความรู้ ทักษะในการประมวล/คิด วิเคราะห์ก่อนและหลังการเรียนรายวิชานี้
3) แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรียนของนักศึกษา และทารายงานสรุป
พัฒนาการของนักศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงรายวิชา
- ให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิภาพ ของรายวิชา   ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมัย แล้วจัดทารายงานเมื่อสอนจบภาคเรียน
- กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอน หรือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน การสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อร่วมกันหาแนวทาง หรือวางแผนการปรับปรุงพัฒนารายวิชา
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน   
มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา อาจารย์ผู้สอน จะทบทวนเนื้อหาและกลยุทธ์การสอน แล้วนาเสนอแนวทางปรับปรุงและพัฒนารายวิชา เพื่อเสนอต่อที่ประชุม กลุ่มอาจารย์ประจาหลักสูตรพิจารณาสรุปและวางแผนพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพื่อนาเสนอภาควิชา / คณะ