ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ทั่วไป

General Genetics Laboratory

รู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติการทางพันธุศาสตร์ มีทักษะในการใช้อุปกรณ์  และเครื่องมือในการปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา มีทักษะในการปฏิบัติการแบ่งเซลล์ มีทักษะปฏิบัติการหาค่าความน่าจะเป็น มีทักษะปฏิบัติการเกี่ยวกับพันธุศาสตร์  และพันธุศาสตร์นอกเหนือกฎเมนเดล มีทักษะปฏิบัติการเกี่ยวกับพันธุกรรมที่ควบคุมโดยยีนหลายคู่ มีทักษะปฏิบัติการเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ประชากร มีทักษะปฏิบัติการเกี่ยวกับยีนที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน มีทักษะปฏิบัติการเกี่ยวกับสารพันธุกรรม มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติการพันธุศาสตร์
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และมีทักษะในการปฏิบัติทางพันธุศาสตร์ได้อย่างเชี่ยวชาญ  โดยมุ่งเน้นให้มีความรู้ที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางพันธุศาสตร์ในปัจจุบัน  และสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ไปใช้ในวิชาชีพได้
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการแบ่งเซลล์ ความน่าจะเป็น  พันธุศาสตร์ของเมนเดล  พันธุศาสตร์นอกเหนือกฎเมนเดล   พันธุกรรมที่ควบคุมโดยยีนมากคู่  พันธุศาสตร์ประชากร   ยีนที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน สารพันธุกรรม
ไม่มี
1.1  มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
  1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
  1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบ และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
  1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.มีความรับผิดชอบและมีความซื่อสัตย์ในการรายงานผลการทดลอง
2. เน้นย้ำการอ้างอิงแหล่งที่มาของการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ภายนอก 
1. พฤติกรรมการเข้าเรียน
และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
2. มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและแนวทางปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
  2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
 2.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. บรรยายทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  สาธิต และอภิปรายผลการทดลอง 
1.ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค
2.ประเมินจากการเขียนผลการทดลอง
3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
  3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
1. บรรยายยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้ความรู้ทางพันธุศาสตร์
2.   ให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นหลังการบรรยาย
3. ให้นักศึกษาทำงานกลุ่มในหัวข้อที่กำหนด
การนำเสนอหน้าชั้นเรียน และการร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกันในห้องเรียน
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
  4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.4  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
กำหนดงานให้ทำเป็นกลุ่ม 
1. ประเมินตนเองและเพื่อนจากกระบวนการทำงาน
2. กรรมการทำงานเป็นทีม และผลงานที่ทำเป็นกลุ่ม สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน
5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
  5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
  5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธภาพ
1. มอบหมายงานการค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ต รวมถึงการส่งงาน ติดต่อการเรียนการสอน ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์
2. อธิบายการเขียนรายงาน  รูปแบบงานและการส่งงาน
. ตรวจงานที่มอบหมาย  รวมไปถึงการสังเกตพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการค้นคว้าข้อมูล
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 22036302 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ทั่วไป
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1, 3.1 ทดสอบย่อย ระหว่างภาคเรียน 10%
2 1.1, 4.1-4.2 - พฤติกรรมการปฏิบัติงาน - จิตพิสัย ตลอดภาค การศึกษา 10%
3 2.1, 3.1, 5.1 - รายงานผลปฏิบัติการ - งานที่มอบหมาย ตลอดภาค การศึกษา 60% 20%
ประดิษฐ์  พงศ์ทองคำ. 2541. พันธุศาสตร์. ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ.
ไม่มี
ดาวรุ่ง  กังวานพงศ์.  2546. พันธุศาสตร์.  แขนงวิชาพันธุศาสตร์และอณูชีววิทยา  ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  เชียงใหม่บิสเนสเซ็นเตอร์ แอนด์ สตูดิโอ.  เชียงใหม่. ไพศาล  เหล่าสุวรรณ. 2539. พันธุศาสตร์. ไทยวัฒนาพานิช จำกัด กรุงเทพฯ. สมศักดิ์  อภิสิทธิวาณิช. 2543. พันธุศาสตร์กับสังคม. ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ. สุรินทร์  ปิยะโชคณากุล. 2539. พันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ. Hartwell, L. H. et al. 2004. Genetics. 2nd edition. McGraw Hill
1. การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
2. แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
3. ข้อเสนอแนะผ่านสื่อออนไลน์
1.   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
การทวนสอบคะแนนโดยกลุ่มอาจารย์ในสาขา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1  ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะ
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ