กิจกรรมเข้าจังหวะ

Rhythmic Activities

1. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรมเข้าจังหวะ
2. มีทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของกิจกรรมเข้าจังหวะและการจัดทรวดทรงของร่างกาย
3. มีทักษะการเต้นประกอบจังหวะของการเต้นรำพื้นเมือง
4. สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
5. ตระหนักในคุณค่าของกิจกรรมทางพลศึกษา เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม
เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบและแนวปฏิบัติ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552) และแนวการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ศึกษาความรู้ทั่วไปปฏิบัติการเคลื่อนไหวเบื้องต้น การจัดทรวดทรงของร่างกาย การเต้นประกอบจังหวะ การเต้นรำพื้นเมือง และการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
1 ช.ม./สัปดาห์
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติของหลักสูตร ดังนี้
1. มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม (1.1)
2. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม(1.3)
1.2.1 กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับวินัย และพฤติกรรมในการเรียน
1.2.2 สอนแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในคาบเรียน
1.2.3 เน้นการมีจิตสำนึก การรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.3.1 การขานชื่อ การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน สังเกตพฤติกรรมและการแต่งกายของนักศึกษา
1.3.2 พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา >
 
มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเบื้องต้น การจัดทรวดทรงของร่างกาย
การเต้นประกอบจังหวะการเต้นรำพื้นเมือง และการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ให้ได้รับความรู้
ตามคุณสมบัติของหลักสูตร (2.1)
บรรยายและฝึกปฏิบัติ มอบหมายให้นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติทักษะทางกิจกรรมเข้าจังหวะ

 
2.3.1 ทดสอบปฏิบัติทักษะทางกิจกรรมเข้าจังหวะ
2.3.2 สอบกลางภาค สอบปลายภาคด้วยข้อสอบข้อเขียน
พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับคุณสมบัติของหลักสูตร (3.1)
มอบหมายให้นักศึกษาทำการค้นคว้าเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ สื่อการสอน e-learning และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน
ทดสอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบข้อเขียนที่มีการวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ในเนื้อหาตามที่เรียน
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ตามข้อกำหนดในคุณสมบัติของหลักสูตร ดังนี้
4.1.1 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม (4.2)
4.1.2 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (4.3)
4.2.1 มอบหมายให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม
4.2.2 การนำเสนอและอภิปราย
 
4.3.1 สังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของนักศึกษา
4.3.2 ตรวจสอบผลงานที่นำเสนอของนักศึกษา
-
-
-
พัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย ตามคุณสมบัติของหลักสูตร (6.1 + 6.2 + 6.3)
 
 
6.2.1 ฝึกปฏิบัติทักษะทางกิจกรรมเข้าจังหวะ
6.2.2 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
6.3.1 ทดสอบการปฏิบัติทักษะทางกิจกรรมเข้าจังหวะ
 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
1. วรศักดิ์ เพียรชอบ. (2536). กิจกรรมเข้าจังหวะ. กรุงเทพฯ: บริษทอักษรเจริญทัศน์ จํากัด.
2. ฟอง เกิดแก้ว. (2532). การกีฬา. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
3.สมบูรณ์ จิระสถิตย์. (2537). กิจกรรมเข้าจังหวะ. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ (Website)
เว็บไซต์ www.Google.com
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ (Website)
เว็บไซต์ www.Google.com 
1.1 สนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 ใช้แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2.1 สังเกตจากการสอนของผู้ร่วมทีมการสอน
2.2 ประเมินจากผลการสอบของผู้เรียน
3. 1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3. 2 จัดทำวิจัยในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
4. 1 ทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ประจำหลักสูตร
4. 2 ตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ คะแนนงานที่มอบหมาย และการให้คะแนนพฤติกรรม 
 
5. 1 ปรับปรุงรายวิชาทุกภาคการศึกษาที่เปิดเรียน หรือ ตามข้อเสนอแนะ
5. 2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองกว้างไกล