โภชนาการเบื้องต้น

Principles of Nutrition

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในเรื่องความหมายและความสำคัญของโภชนาการต่อสุขภาพ พฤติกรรมการกินอาหาร การจำแนกอาหารเป็นหมู่ อาหารหลัก 5 หมู่ ชนิดของสารอาหาร อาหารสำหรับบุคคลวัยต่างๆ ภาวะโภชนาการ และโรคที่เกิดจากการกินไม่ได้
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของโภชนาการต่อสุขภาพ พฤติกรรมการกินอาหาร การจำแนกอาหารเป็นหมู่ อาหารหลัก 5 หมู่ ชนิดของสารอาหาร อาหารสำหรับบุคคลวัยต่างๆ ภาวะโภชนาการ และโรคที่เกิดจากการกินไม่ได้ เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างการคำนวณรายการอาหาร ให้สอดคล้องกับภาวะโภชนาการของนักศึกษาแต่ละคนที่เป็น และลักษณะอาหารที่มีมากในท้องถิ่นด้วย
ความหมายและความสำคัญของโภชนาการต่อสุขภาพ พฤติกรรมการกินอาหาร การจำแนกอาหารเป็นหมู่ อาหารหลัก 5 หมู่ ชนิดของสารอาหาร อาหารสำหรับบุคคลวัยต่างๆ ภาวะโภชนาการ และโรคที่เกิดจากการกินไม่ได้
1.1.1 ปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ ระเบียบ  ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม
1.1.2 มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ
1.1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 ศึกษาด้วยตัวเอง เกี่ยวกับความสำคัญของโภชนาการ สารอาหารและสุขภาพ อาหารหลัก 5 หมู่ อาหารสมส่วน ความต้องการสารอาหารของบุคคลวัยต่างๆ ความต้องการและการใช้พลังงานของร่างกาย โรคที่เกิดจากการกินไม่ถูกต้อง คำนวณความต้องการสารอาหารของบุคคลวัยต่างๆ
งานที่มอบหมาย
    2.1.1    เข้าใจองค์ความรู้ในรายวิชาอย่างกว้างขวางเป็นระบบ
    2.1.2    สามารถคำนวณความต้องการสารอาหารของบุคคลวัยต่างๆ
    2.1.3    สามารถบูรณาการความรู้ทั้งในรายวิชา  และวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
   
การเรียนรู้ผ่านเอกสารประกอบการสอน
งานที่มอบหมาย
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการคำนวณและวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อน  และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา
การเรียนรู้ผ่านเอกสารประกอบการสอน
งานที่มอบหมาย
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกันในการทำงานร่วมกัน
4.1.2   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นกลุ่ม
4.1.3   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
การเรียนรู้ผ่านเอกสารประกอบการสอน
งานที่มอบหมาย
5.1.1   ทักษะการคิดคำนวณความต้องการสารอาหารของบุคคลวัยต่างๆ
5.1.2   พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์รายการอาหารที่เหมาะสมกับภาวะโภชนาการ
5.1.4   พัฒนาทักษะในการสืบค้น  ข้อมูลทางที่เกี่ยวข้องกับอาหารประเภทต่างๆ
การเรียนรู้ผ่านเอกสารประกอบการสอน
งานที่มอบหมาย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล