การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์

Organic Livestock Production

รู้และเข้าใจ ความหมาย ความสำคัญ หลักการพื้นฐานเกษตรอินทรีย์และ ปศุสัตว์อินทรีย์ รูปแบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ การรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ ต้นทุนการผลิตและการจำหน่าย
เพื่อให้ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย ความสำคัญ หลักการพื้นฐานเกษตรอินทรีย์และ ปศุสัตว์อินทรีย์ รูปแบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ การรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ ต้นทุนการผลิตและการจำหน่าย
ตามความต้องการของนักศึกษาเฉพาะราย
(1) มีคุณธรรมและจริยธรรม  เป็นความรับผิดชอบรอง
(2) มีจรรยาบรรณ เป็นความรับผิดชอบรอง
1 เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา
2 การแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3 นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ โดยในการทำงานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
4 มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทำการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น
5 สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอน
(1) ประเมินการมีวินัยจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน
(2) การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนด
(3) ประเมินจากความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(5) ประเมินจากผลงานที่ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่นหรือมีการอ้างอิงเอกสารทางวิชาการเพื่อให้เกียรติแก่เจ้าของผลงาน
(6) ประเมินจากพฤติกรรมในการทำงานในชั้นเรียนที่ไม่เลือกปฏิบัติและการไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
(1) มีความรู้ในสาขาวิชาชีพ เป็นความรับผิดชอบหลัก
(2) มีความรอบรู้ เป็นความรับผิดชอบรอง
ใช้การเรียนการสอนโดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและประยุกต์ทางปฎิบัติในสภาพแวดล้อมจริง
เรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยมีการศึกษาดูงาน
เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ
(4) ประเมินจากแผนงานหรือโครงการที่นำเสนอ
(5) ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
(1) สามารถคิดวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ  เป็นความรับผิดชอบรอง
(3) ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ เป็นความรับผิดชอบรอง
(1) ให้นักศึกษาปฏิบัติจริงเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้า
(1) ประเมินจากผลงานการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
(2) การสัมภาษณ์หรือการสอบปากเปล่า
(3) การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือข้อสอบ
(1) ภาวะผู้นำ เป็นความรับผิดชอบรอง
ใช้การสอนที่มีการกำหนดกิจกรรมให้มีการทำงานเป็นกลุ่ม การทำงานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น
ต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่นหรือผู้มีประสบการณ์
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียนและสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
(1) มีทักษะการสื่อสาร
ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงานจริง แล้วนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
(1) ประเมินจากการนำเสนอ
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 คุณธรรมจริยธรรม 2 ความรู้ 3 ทักษะทางปัญญา 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา (1) มีคุณธรรมและจริยธรรม (2) มีจรรยาบรรณ (1) มีความรู้ในสาขาวิชาชีพ (2) มีความรอบรู้ (1) สามารถคิดวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ (3) ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ (1) ภาวะผู้นำ (1) มีทักษะการสื่อสาร
1 BSCAG234 การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1,2.2, 3.1.,3.3, 4.1, 5.1 ผลงาน /รายงาน/การทำงานกลุ่ม/การศึกษาอิสระ/งานในห้องปฏิบัติการ พฤติกรรมต่างๆ เช่น การร่วมอภิปราย การตอบคำถาม เป็นต้น ทุกสัปดาห์ 60 %
2 1.1, 1.2 การส่งงาน การเข้าชั้นเรียน ความรับผิดชอบ ทุกสัปดาห์ 10 %
3 2.1, 2.2, 3.1, 3.3 สอบกลางภาค สอบปลายภาค สอบกลางภาค สัปดาห์ที่ 9 สอบปลายภาคสัปดาห์ที่ 17 30%
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มกอช.9000-2546:เกษตรอินทรีย์ เล่ม1 การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจำหน่ายเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ:เล่ม 2 ปศุสัตว์อินทรีย์
http://www.acfs.go.th/standard/download/ORGANIC-PART-1_PRODUCTS-FROM-ORGANIC.pdf http://www.acfs.go.th/standard/download/ORGANIC-PART-2_LIVESTOCK_2554.pdf http://certify.dld.go.th/certify/index.php/th/2016-05-01-14-51-22/2016-05-03-02-33-05/549-3-2560 http://extension.dld.go.th/th1/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=4:2012-03-06-04-29-36&Itemid=162 http://certify.dld.go.th/certify/index.php/th/2016-05-28-04-56-11/131-2017-11-07-04-50-28/157-2016-05-28-04-13-20 http://www.natres.psu.ac.th/Department/AnimalScience/515-408/word_files/standard%20of%20farm.htm http://certify.dld.go.th/certify/index.php/th/2016-05-01-14-51-22/2016-05-03-02-33-05/549-3-2560
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา
-แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา -การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
-ผลการทดสอบ -การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 นำมาปรับปรุงการสอน โดยการหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน
ใช้แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาด้วยตนเอง
นำผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชานำมาใช้วางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น