กลวิธีการสอนช่างเทคนิค

Didactic for Technical Training

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับทักษะในการสอนวิชาช่างเทคนิค เลือกหัวข้อสอนเนื้อหาสั้นๆ เตรียมบทเรียน สื่อการสอน อุปกรณ์การสอนต่างๆ ตลอดจนขั้นตอนวิธีการสอนและแผนการสอนทฤษฎีและปฏิบัติให้เกิดความชำนาญในการสอนวิชาชีพ ใช้บูรณาการกลวิธีและเทคนิคการสอนตามแนวการศึกษาแผนใหม่ในด้านเทคนิคศึกษา และฝึกให้นักศึกษาทั้งกลุ่มมีส่วนร่วมในการสอนนั้นๆ
๒.๑  เพื่อศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับทักษะในการสอนวิชาช่างเทคนิค
๒.๒  เพื่อศึกษาขั้นตอนวิธีการสอนและแผนการสอนทฤษฎีและปฏิบัติให้เกิดความชำนาญ
๒.๓  เพื่อศึกษาการเกี่ยวกับการบูรณาการกลวิธีและเทคนิคการสอนตามแนวการศึกษาแผนใหม่ 
๒.๔  เพื่อศึกษาการฝึกให้นักศึกษาทั้งกลุ่มมีส่วนร่วมในการสอนนั้นๆ
๒.๕  เพื่อศึกษาการเกี่ยวกับการเลือกหัวข้อสอนเนื้อหาสั้นๆ เตรียมบทเรียน สื่อการสอน อุปกรณ์
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับทักษะในการสอนวิชาช่างเทคนิค เลือกหัวข้อสอนเนื้อหาสั้นๆ เตรียมบทเรียน สื่อการสอน อุปกรณ์การสอนต่างๆ ตลอดจนขั้นตอนวิธีการสอนและแผนการสอนทฤษฎีและปฏิบัติให้เกิดความชำนาญในการสอนวิชาชีพ ใช้บูรณาการกลวิธีและเทคนิคการสอนตามแนวการศึกษาแผนใหม่ในด้านเทคนิคศึกษา และฝึกให้นักศึกษาทั้งกลุ่มมีส่วนร่วมในการสอนนั้นๆ
-  จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
๑. แสดงความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่ำเสมอ
๒. มีวินัย  ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามระเบียบขององค์กร
๓. มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
- บรรยาย
- ถาม–ตอบ
- ทำแบบฝึกหัด
- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
- การทำกิจกรรมในชั้นเรียน
- การทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- การเข้าชั้นเรียน
- การแสดงความเคารพต่อตนเอง อาจารย์ และสถานที่
๑. นำความรู้ไปใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาในวิชาชีพ  ตลอดจนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
- บรรยาย
- ถาม-ตอบ
- ทำแบบฝึกหัด
- ทดสอบ
- การทำกิจกรรมในชั้นเรียน
- การทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- การเข้าชั้นเรียน
๑. สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
๒. สามารถนำความรู้  แนวคิดและกระบวนการต่างๆ ไปพัฒนาการคิดให้เป็นระบบ
- บรรยาย 
- ถาม-ตอบ
- ทำแบบฝึกหัด
การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
- การทำกิจกรรมเป็นทีมในชั้นเรียน
- การทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๑. สามารถปรับตัว ทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ร่วมงาน
- ทำรายงาน
- อภิปรายและนำเสนอ
- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
- การประเมินการทำงานเป็นกลุ่ม
- การประเมินการอภิปรายและนำเสนอ
๑. สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้สื่อที่ทันสมัยเกี่ยวกับการกลวิธีการสอนช่างเทคนิค
- บรรยาย 
- ถาม-ตอบ
- ทำแบบฝึกหัด
- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
- การประเมินการทำงาน
- การประเมินจากใช้สื่อ
2.6.1.1  มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                    2.6.1.2   สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ปฏิบัติตามรูปแบบการสอน ประยุกต์วิธีการสอนใด้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหาและสภาพของกลุ่มผู้เรียนได้เป็นอย่างเหมาะสม
           2.6.2.1             สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน
                    2.6.2.2    สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ
2.6.3.1  มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
                    2.6.3.2   มีการใช้งานวิจัยของอาจารย์ประกอบการเรียนการสอน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 3.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 3.2 ด้านความรู้ 3.3 ด้านทักษะทางปัญญา 3.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 3.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.6 ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 3.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 3.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 3.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 3.2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 3.2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 3.2.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.3.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ 3.3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 3.4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 3.4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 3.4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 3.5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 3.5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 3.5.3 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.6.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.6.2 มีทักษะทางด้านการสอนในสายวิชาชีพที่เด่นชัด
1 30022403 กลวิธีการสอนช่างเทคนิค
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.ด้านความสัมพันธ์บุคคลและความรับผิดชอบ การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมกิจกรรม ตลอดภาคการศึกษา 20
2 2.ด้านความรู้ สอบ 8 17 30
3 3.ด้านทักษะทางปัญญา 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะพิสัย การทำงานกลุ่มและผลงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 50
กลวิธีการสอนช่างเทคนิค
-แนวคิดการพัฒนาบุคคล
-หลักการสอนภาคทฤษฎี
-หลักการสอนภาคปฏิบัติ
แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาแบบออนไลน์
          - สรุปผลการประเมินการสอน
- แผนการสอน, มคอ.๐๓
- ผลการเรียนและผลการทำงานกลุ่มของนักศึกษา
          - การสังเกตการณ์ของทีมผู้สอน
- การประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
          - การวิจัยชั้นเรียน
          - การทำ Pre-test and Post-test
          - ประชุมอนุมัติเกรดนักศึกษา
- ทวนจากคะแนน  และงานที่มอบหมาย
นำข้อมูลที่ได้จากการประเมิน ข้อ ๑ และข้อ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอน