ภาษาอังกฤษเทคนิค

Technical English

1. พัฒนาทักษะการฟังพูดเพื่อสื่อสารในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2. เข้าใจสาระสำคัญ และสรุปความจากการอ่านและฟังเกี่ยวกับวิชาชีพ
3. เขียนโครงการ รายงาน และบันทึกเกี่ยวกับวิชาชีพ
4. นำเสนอโครงการ ผลงาน และรายงานเกี่ยวกับวิชาชีพ
5. ตระหนักในความสำคัญของการนำภาษาอังกฤษไปใช้ในการประกอบอาชีพ
เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบและแนวปฏิบัติ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552) และแนวการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ
จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ ผ่านสื่อออนไลน์
1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม (1.1)
2.จรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ (1.2)
3.มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม (1.3)
1.กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับวินัยในชั้นเรียน การตรงต่อเวลา และพฤติกรรมในการเรียน 
2 สอนแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในคาบเรียน โดยเน้นการมีจิตสำนึก การรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลาและมี
ประสิทธิภาพและการเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ
1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา (2.1)
2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา (2.2)
3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง (2.3)
1 บรรยายและทำแบบฝึกหัดออนไลน์
2. มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ เ แล้วนำมาเสนอรูปแบบรายงานและปากเปล่าผ่านสื่อออนไลน์  
1 จากการทดสอบย่อย สอบปลายภาคด้วยข้อสอบข้อเขียนผ่านสื่อออนไลน์
2 จากงานที่มอบหมายให้นักศึกษาทำในแต่ละบทเรียน
3. จากการซักถาม โต้ตอบ
1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ ( 3.1)
2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ (3.2)
1. อ่าน เขียนสรุปใจความสำคัญและทำแบบฝึกหัด 
2 กำหนดสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน สื่อสารและอธิบายเป็นภาษาอังกฤษได้
จากการวิเคราะห์ ตอบคำถาม อภิปราย บทอ่าน และสรุปสาระสำคัญ ได้ถูกต้อง
1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี (4.1)
2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (4.2)
3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม (4.3)
มอบหมายให้นักศึกษาทำงาน
จากการประเมินคุณภาพผลงานที่นำเสนอ
1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม (5.1)
2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง
เหมาะสม (5.2)
3 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ (5.3
1 มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากสื่อออนไลน์ต่างๆและนำเสนอปากเปล่าโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ
จากข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นและรูปแบบการนำเสนอ 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 1.1 1.2 1.3 1.1 1.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3
1 13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1, 3.1,5.3 ทดสอบย่อย หน่วยที่ 1-6 การนำเสนองานในรูปแบบต่างๆ การทำแบบฝึก การค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้อื่น สอบปลายภาค 1, 2, 3, 4, 5และ6 90%
2 1.3, 4.1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม การส่งงานที่ได้รับมอบหมายครบตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา ( ผ่านระบบออนไลน์ตามเวลาที่กำหนด ) ตลอดภาค การศึกษา 10%
เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษเทคนิค
Agrios, George N. Plant Pathology. [n.p.] : Academic Press, 1997. Bates, Martin and Evans, Tony D. Nucleus English for Science and Technology: General

Science. London : Longman Group Ltd., 1976.

Blanchard, Karen and Root, Christine.1997. Ready to Write More. [n.p.] : Longman

Publishing Grop, 1997.

Echaore Yoon, Susan. Read to Work Agriculture. United Stated of America : Cambridge

Adult Education, 1997.
 

Ediger, Anne and Pavlik, Cheryl. Reading Connections : Intermediate. Oxford : Oxford

University Press, 2000.

Fredrickson, Terry L. Focus on Word Book 1 : Using Context to Understan Unfamilliar Word.

Bangkok : the Post Publishing Public Co., Ltd., 1994.

Glendinning, Eric and Mantell, Helen. Write Idea. [n.p] : Longman Group UK Limited,

1991.
8. เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาที่จัดทำโดยนักศึกษาได้จากแบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา รวมถึงข้อเสนอแนะที่อาจารย์ผู้สอนได้จากนักศึกษาผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ
1. ผลการเรียนของนักศึกษา
2. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
นำผลประเมินการสอน  มาปรับปรุงการสอนในด้านเนื้อหาและรูปแบบของกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล และการให้การเรียนได้มีส่วนร่วมในเนื้อหาของรายวิชามากขึ้น
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชาจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสอบถามนักศึกษา หรือการตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมได้ดังนี้
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยหัวหน้าสาขาวิชา หรือหัวหน้าสาขา หรือผู้ที่คณะมอบหมาย
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ คะแนนภาคปฏิบัติ และการให้คะแนนพฤติกรรม
นำผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา มาวางแผนปรับปรุงการสอนและรายละเอียดของรายวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น โดยปรับปรุงเนื้อหาทุกปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์