การฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม 2

Basic Engineering Skill Training 2

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.   เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการทำงาน ทักษะ และความสามารถในงานเชื่อมไฟฟ้า การเชื่อมแก๊ส
2.   เพื่อให้มีความเข้าใจในงานขึ้นรูปโลหะแผ่นและท่อ
3.   เพื่อให้มีทักษะและความสามารถในการตีเหล็ก การชุบแข็ง
4.  เพื่อให้มีทักษะและความสามารถในการใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าพื้นฐาน การต่อสายไฟ การฝึกบัดกรี หลักการและอุปกรณ์ทางไฟฟ้า การฝึกต่อวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
5.   มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน ประณีต รอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด ขนาดเที่ยงตรงปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม
 
จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะการเรียนการสอน กับนักศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างเหมาะสม
                    ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับทักษะการเชื่อมต่อด้วย การเชื่อมไฟฟ้า การเชื่อมแก๊ส งานขึ้นรูปโลหะแผ่นและท่อ การตีเหล็ก การชุบแข็ง การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าพื้นฐาน การต่อสายไฟ การฝึกบัดกรี หลักการและอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน การฝึกต่อวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย
คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์ในการเขียนโปรแกรมอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้
ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการทำงานได้อย่างเป็นระบบอย่างเหมาะสม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในระยะเวลาที่กำหนด สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม

ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
1.3.1   การขานชื่อ การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา
1.3.2   พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
1.3.3   การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
มีความรู้ในเรื่องหลักการทำงานและทักษะการเชื่อมไฟฟ้า การเชื่อมแก๊ส งานขึ้นรูปโลหะแผ่นและท่อ การตีเหล็ก การชุบแข็ง การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าพื้นฐาน การฝึกต่อวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย
2.2.1 การบรรยาย  ถาม- ตอบ การสาธิต เกี่ยวหัวข้อการเรียนรู้   
             2.2.2 มอบหมายให้ทำรายงานเรื่อง ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานงานเชื่อม งานโลหะแผ่น งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และนำเสนอหน้าชั้นเรียน
             2.2.3 การทำงานกลุ่ม  การนำเสนอรายงาน และมอบหมายให้ค้นหา ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2.3.1   ประเมินจากแบบทดสอบย่อย
2.3.2  พิจารณาจากรายงานที่มอบหมาย
2.3.3   ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล 
พัฒนาความสามารถในการนำความรู้มาคิดอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ หรือวิชาชีพ
3.2.1   การมอบให้นักศึกษาทำโครงงานตามที่กำหนดให้ในใบปฏิบัติงาน โดยใช้เครื่องมือพื้นฐานในโรงงานฝึกปฏิบัติ อย่างเป็นระบบ และปลอดภัย
3.3.1   ประเมินจากผลงานของชิ้นงานที่มอบหมายในแต่ละใบงาน
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วน
4.2.1   ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม
4.2.2   มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล ตามใบงานที่กำหนดให้
4.3.1   ประเมินพฤติกรรมภาวะ การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
4.3.2  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3   พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
5.1.1   สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.1.2 ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.1.6   สามารถใช้ภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E- Learning และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2   ประเมินจากผลงานและการนำเสนอผลงาน
6.1.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                   6.1.2 มีทักษะในด้านการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
6.2.1 สาธิตการปฏิบัติงาน ตามใบงาน
6.3.1 สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานและจดบันทึกคะแนน
6.3.2 พิจารณาผลงานการ ปฏิบัติงาน      
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
1 ENGAG110 การฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม 2
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ภาคปฏิบัติ ตรวจสอบขนาดของชิ้นงานตามใบงานที่กำหนด การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษ 90%
2 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
    - เอกสารประกอบการสอน และใบงาน การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร1
(Agricultural Machinery Engineering Training 1) เรียบเรียงโดย อาจารย์สมพร    ติ๊บขัด
     - หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น ของบริษัท สำนักพิมพ์ เอมพันธ์
     - สื่อประกอบการเรียนการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น เรียบเรียงโดย อาจารย์ชะลอ   การทวี  จัดพิมพ์โดยบริษัท สำนักพิมพ์ เอมพันธ์
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4


5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ