วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง

Construction Engineering and Management

ให้ผู้เรียนรู้ และเกิดทักษะในเรื่องระบบบริหารและจัดองค์กรงานก่อสร้าง การวางผังโครงการ การวางแผนงานก่อสร้างด้วยวิธี CPM การประเมินและทบทวนโครงการ ระบบเลขรหัสสำหรับการควบคุมงาน การกำหนดเวลาแบบ Matrix Schedule และ Linear Balance Chart การบริหารทรัพยากร ความก้าวหน้าของโครงการ ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ระบบควบคุมคุณภาพ การนำศึกษาทัศนศึกษานอกสถานที่
 
มีการปรับปรุงเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลผลิตงานก่อสร้าง รวมถึงวิเคราะห์แนวโน้มและคาดการณ์ค่าใช้จ่าย การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์การก่อสร้าง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล