การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

Reinforced Concrete Design

ข้าใจถึงพฤติกรรมขององค์อาคารที่รับแรงอัด แรงดัด แรงบิด  แรงเฉือน แรงยึดเหนี่ยว การวิเคราะห์และออกแบบคาน พื้น บันได เสา กำแพงคอนกรีต ฐานรากโดยวิธีหน่วงแรงใช้งาน และหลักการออกแบบวิธีกำลัง
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ พฤติกรรมและการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน  และวิธีกำลัง  และสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้
พื้นฐานพฤติกรรมขององค์อาคารที่รับแรงอัด แรงดัด แรงบิด  แรงเฉือน แรงยึดหน่วงการวิเคราะห์และออกแบบคาน พื้น บันได เสา กำแพงคอนกรีต ฐานรากโดยวิธีหน่วงแรงใช้งาน และหลักการออกแบบวิธีกำลัง
2
เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทยตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง ตาม ลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สามารถวิเคราะห์และประเมิน  ผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและมีความรับผิดชอบ ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ลงชื่อเข้าเรียนทุกครั้ง ตรวจสอบการแต่งกายของนักศึกษา แจ้งกติกา ข้อตกลง มารยาทในการเรียนการสอนในชั่วโมงแรก มอบหมายแบบฝึกหัด รายงาน  กำหนดวันส่ง การนำเสนอผลงาน ติดตามผล แบ่งงานเป็นกลุ่ม ปลูกฝังถึงผลกระทบทางวิศวกรรม แทรกการสอนด้วย จรรยาบรรณวิศวกร
พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา ประเมินการแต่งกายของนักศึกษา
มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
ใช้การสอนที่เน้นทฤษฎี จัดทำรายงาน ทำโครงงานรายบุคคล
การทดสอบ คุณภาพรายงาน ตรวจสอบจากโครงงาน
มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง  เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ทำโครงงานออกแบบโครงสร้างจากแบบแปลนก่อสร้างจริง ยกตัวอย่างประกอบ จากงานจริง
คุณภาพโครงงาน ความถูกต้อง สมบูรณ์
สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วน รวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถวางแผนและรับผิดชอบ ในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำ และผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ สามารถจัดกิจกรรมกลุ่มเกี่ยวกับทักษะวิชาชีพ ทักษะการการดำรงชีวิตนอกชั้นเรียนได้อย่างดี มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม
ส่งเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มโครงงาน
การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา การนำเสนอผลการจัดกิจกรรมกลุ่มทักษะการดำรงชีวิตนอกชั้นเรียน
มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ในการคำนวณวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อผสมผสานเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
ให้มีการค้นคว้าข้อมูล และวิเคราะห์โครงงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ประเมินจากผลงาน
ไม่มี
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านความสัมพันธ์บุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 1
1 33011412 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1,1.2,2.1,2.3,3.1,5.1,5.2 และ 5.3 สอบกลางภาคเรียน 9 30%
2 1.1,1.3,1.4,4.1,4.2,4.3 และ 4.4 -การจัดกิจกรรมกลุ่มทักษะการดำรงชีวิตนอกชั้นเรียน -การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย พฤติกรรมการแสดงออก การทำแบบฝึกหัด สอนเสริมนอกเวลาเรียน 15%
3 1.3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,5.3,6.1 และ6.2 งานที่รับมอบหมายและทำโครงงานรายบุคคล ตลอดภาคเรียน 20%
4 1.1,1.2,2.1,2.3,3.1,5.1,5.2 และ 5.3 สอบปลายภาคเรียน 17 35%
-เอกสารเรียบเรียง
- โปรแกรมประยุกต์วิเคราะห์พฤติกรรมโครงสร้าง
- โปรแกรมประยุกต์คำนวณการออกแบบ Excel
 
-มาตรฐานการออกแบบอาคาร ค.ส.ล. โดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน
-ข้อกำหนด/ข้อแนะนำในการออกแบบอาคาร ค.ส.ล. ของ วสท.
-โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์โครงสร้าง
-Website ต่างๆ โปรแกรมสำเร็จรูปในการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
   1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
   2   ผลการเรียนของนักศึกษา
   3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
   1   ใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมาใช้เป็นกรณีศึกษา เช่นการวิบัติของอาคารต่างๆ
  2   จำลองสถานการณ์จริงในการออกแบบอาคารพักอาศัย
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
   1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
   2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
   1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
   2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง